تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید
تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان را در ادامه می توانید در مجله اینترنتی پیک از تعبیر کنندگان و بزرگان را بخوانید.

تعبير خواب دندان به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد

و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر

 زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود،

چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

 

اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

 اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی

از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

 

اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر

و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است،

 دلیل که او دختری آید.

اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی

که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانند آن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان،

گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبير خواب دندان از امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمایند:«دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.»
 اول: اهل بیت خانواده و بستگان،
دوم: مال،
سوم: منفعت،
چهارم: غم و اندوه،
پنجم: مصرف (گزند و زیان)،
ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

تعبیر خواب دندان شکسته

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. اگر کسی در خواب دید که دندان او شکسته، با توجه

به اینکه کدام یک از دندان ها شکسته، تعبیر خواب وی می شود.

بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های

کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر ببیند هر کدام از این دندان ها شکست یا خراب شد، به این معنی است که به یکی از این افراد بلا و آفتی رسد.

[irp]

تعبير خواب دندان از حضرت دانيال (ع)

حضرت دانیال گوید: «دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‌های بالا دلالت کند بر نرینه و

دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر

است و دندان هایی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندان هایی که بر جنبِ

دندان‌های دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان‌های دیگر، دلیل بر خالان

و فرزندان خال کند و دندان‌های پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد.

بعضی از معبران گویند: دندان‌های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند.

اگر بیند دندان پیشین او می‌جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.»

تعبير خواب به روايت یوسف نبی (ع)

يوسف نبي (ع) گويد: «دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.» و یا «دیدن شکستن دندان

بزرگ مصیبت و جدل باشد»

تعبیر خواب دندان کشیدن

دندان  کشیدن در خواب به تعبیر قطع روابط خانوادگی با کسی است که دندان به او نسبت داده شده است.

اگر کسی فامیل ندارد و خواب دید که دندان خود را کشید، قرض خود را ادا می کند و وامی را که

بدهکار است پرداخت می کند.

دندان های بالا افراد مذکر و دندان های پایین افراد مونث هستند.

دندان های جلویی جوانان فامیل و دندان های عقبی بزرگترها محسوب می شوند.

دندان های کرسی به زن یا شوهر بیننده خواب بر میگردد.

اگر کسی خواب ببیند دندان کرسی خود را کشید، احتمالا از همسر خود جدا می شود و یا وی بنا به خواست

خود به مسافرتی خواهد رفت که موجب می شود روابط با او قطع شود.

تعبیر دیدن دندان در خواب
تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر خواب دندان‌درد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی دندانی را که درد می‌کند را کنده‌ای، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری،

جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی دندانی را که درد گرفته، کشیدی و در دست گرفته‌ای، یعنی سود و منفعتی

به میزان سی الی صد درهم به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن را با دست چپ گرفته‌ای، یعنی به اندازۀ سیصد

الی ده هزار درهم سود و منفعت به دست می‌آوری، یا چنانچه با هر دو دست خودت گرفته‌ای، تعبیرش این است

که مال و اموال فراوان به دست خواهی آورد .

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد دندان ناله می‌کند، یعنی در زمان حیاتش

فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.

[irp]

تعبیر خواب دندان مصنوعی

اگر در خواب ببینید که دندان مصنوعی در دهان دارید می تواند به این دلیل باشد که شما خودتان را طوری به دیگران

شناسانده اید که با واقعیت اخلاقی و شخصیتی شما تفاوت بسیاری دارد.

برای مثال ممکن است شما خودتان فرد بسیار ثروتمندی نشان داده اید در حالی که اصلا اینطور نیستید .یا ممکن است

شما خودتان را فرد بسیار مومنی در جامعه نشان داده اید در حالی که اصلا اعتقادات محکمی ندارید.

دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان می دهد که شما بسیار نگران هستید که مردم و اطرافیانتان واقعیت شخصیت

شما را متوجه شوند و اعتبار خود را نزد مردم از دست بدهید.

تعبیر خواب دندان در آوردن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند، یعنی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها صاحب مقام

و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.

اگر ببینی در کنار دندان تو دندان دیگری درآمده است، یعنی اگر جزء دندان‌های ردیف بالا است با توجه به نوع دندان صاحب

یکی از آن‌ها از جنس مذکر و مرد و اگر ردیف پائین باشد از جنس مونث و زن خواهی شد؛ مثلا اگر در کنار دندان جلوئی بالا باشد

صاحب فرزند پسر یا برادر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ یا اگر در کنار دندان جلوئی پائین باشد، صاحب فرزند دختر خواهی شد.

اگر ببینی از قلب تو دندان روییده است، یعنی به زودی هلاک خواهی شد.

تعبیر خواب دندان خراب

اگر کسی ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود. اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض

و بدهی می شود.

اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند.

اگر ببیند دندانش درد می کرد و آن دندان را برکند، دلیل که مال یابد.

اگر ببیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب دندان لق

اگر کسی خواب دید که یکی از دندان های او لق شده، اگر از دندان های جلویی بود، یکی از جوانان فامیل یا قصد

ازدواج دارد و یا در تدارک سفر بوده و به زودی به مسافرت خواهد رفت.

اگر دندان های عقب باشد، از بزرگان فامیل کسی قصد مسافرت دارد.

اگر کسی خواب ببیند که همه دندان های او لق شده اند، یکی از او بدگویی کرده و همه افراد فامیل را نسبت به او دلسرد

کرده است و دیگران رابطه سردی را با او خواهند داشت.

دندان های بالا، فامیل مذکر و دندان های پایینی در خواب فامیل مونث هستند.

دندان های جلویی جوانان فامیل و دندان های کرسی همسر، پدر یا مادر بیننده خواب هستند.

 

[irp]

تعبیر خواب دندان ، دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا