دیدن خواب سیب قرمز ، سبز و زرد | تعبیر خواب سیب برای زن باردار

5/5 - (1 امتیاز)

دیدن خواب سیب قرمز ، سبز و زرد | تعبیر خواب سیب برای زن باردار

در این مقاله با تعبیر خواب سیب قرمز، سبز، زرد  و  دیدن خوردن سیب و همچنین تعبیر خواب سیب برای زن باردار آشنا شوید.

تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت است. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.

تعبیر خواب سیب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سیب عبارتند از:

 •  فرزند
 • منفعت
 • بیماری
 • «کنیزک»
 • مال و اموال و نعمت
 • فرمانروائی
 • همت بیننده خواب
 • خبری از حاضر و غائب

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.

معنی دیدن سیب در انواع رنگها

 سبزابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب سبز، فرزند می‌باشد.

 سرخابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد.

اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، یعنی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

 سفیدابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد.

اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، یعنی از شریک خودت جدا می‌شوی.

 زرد و ترشابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، یعنی خبر ناخوشایندی می‌شنوی [به طور کلی تعبیر چیزهای ترش، غم و اندوه می‌باشد].

شیرین: اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، یعنی خبر خوش میشنوی.

تعبير خواب سیب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

بعضي از معبران سيب را مال و خواسته تعبير کرده اند اما اين درست نمي تواند باشد زيرا خوردن سيب به تنهائي جواب گوي نياز غذائي انسان نيست و بيشتر جنبه تفنني دارد.

ديدن سيب سبز در خواب بهتر از سيب سرخ است و سيب سرخ بهتر از سيب سفيد و سيب سفيد بهتر از سيب زرد که سيب زرد رنجوري و بيماري را خبر مي دهد سيب سرخ هيجان و نشاط را خبر مي دهد. سيب سبز خير و برکت و نعمت است.

سيب سفيد از يافتن سود بشارت دارد.

نوشته اند سيب سرخ دختر است و سيب سفيد پسر.

اين بستگي به نيت و همت بيننده خواب دارد و منوط به اين است که چه آرزوئي را در دل مي پروراند چرا که سيب به همان نيت او پاسخ مي دهد. به هر حال ديدن سيب سالم در خواب نيکو است.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

سيب درخواب خبر بود، از غايبي يا از كسي دور. اگر در خواب سيب ترش خورد، دليل كه خبر ناخوش شنود.

اگر شيرين بيند، خبر خوش شنود.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

 • سيب در خواب همت بيننده خواب بود در شغل و صنعت.
 • اگر پادشاه، سيب به خواب بيند، تاويلش مملكت او بود.
 • اگر بازرگان بيند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر اين قياس.
 • اگر بيند كه سيب داشت و از او بخورد، دليل است كه به قدر آن كه خورده بود او را همت بود، در آن شغل كه بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سیب، مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

تعبير خواب سیب به روايت محمد بن سيرين

چون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفيد بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دليل رنج و بيماري بود.

اگر بيند كه سيب سفيد را به دو نيم كرد، دليل بود كه با كسي كه شركت دارد از او جدا شود.

اگر بيند سيب سرخ از درخت ببريد و بخورد او را دختري آيد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد:

 •  پاکی دین و ایمان
 •  سود و منفعت
 •  علم مفید
 •  عمر طولانی
 •  زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش
 •  ذکر و یاد خداوند

تعبیر خواب سیب از معبران غربی

تعبیر خواب سیب از معبران غربی

تعبیر خواب سیب  از نظر معبرین غربی به طور نمادین با سلامتی ، میل ، عشق ، رفاه ، سرزندگی ، طول عمر ، خرد و هماهنگی همراه است. همچنین دیدن سیب در خواب نمادی از ثروت و شانس است.

اگر می بینید که در خواب مشغول خوردن سیب خام هستید، نشان می دهد که برخی از کارهایتان ناقص مانده  یا در آینده آنها را کامل خواهید کرد.

دیدن اینکه سیب را در یک رویا خریداری کرده اید در رویا نشان می دهد که سفری را در رابطه با تجارت خود رقم خواهید زد.

رویای سیب های نارس یا پوسیده حاکی از ضرر مالی ، بیماری یا مشکل در خانواده است.

تعبیر خواب سیب برای زن باردار

رویای سیب نشانگر یک دختر بچه زیبا و موفق است.
رویای یک درخت سیب حاکی از یک کودک دوست داشتنی و سالم است که احتمالاً پسر بچه ای است.
رویا در مورد سیب قرمز نشان می دهد که مادر و نوزاد هم سالم و هم خانواده شاد خواهند بود.
رویای سیب های سبز نشانگر خوشبختی  است و به شما یادآوری می کند که از سلامتی خود و کودک خود مراقب باشید و از خطرات غیرضروری خودداری کنید.
رؤیای چیدن سیب حاکی از تولد نوزاد است. هرچه سیب مناسب تر باشد ، در آینده باهوش تر ، زیباتر و شایسته تر کودک شما خواهد بود.
رویای خوردن سیب نشانگر یک دختر بچه روشن و زیبا است.
رویای خرید سیب حاکی از یک دختر بچه دوست داشتنی است که برکت سلامتی و خوشبختی دارد.
اگر شوهرتان در خواب دو سیب به شما داده باشد ، به این معنی است که احتمالاً دوقلو یا زایمان های متعدد خواهید داشت.

تعبیر خواب سیب سبز

رویاهای سیب سبز یا یک سیب عموماً مثبت است.

چنین رؤیایی به معنای این است که شما می خواهید اوقات شادی را تجربه کنید.

 احتمالاً خبرهای خوبی را می شنوید. سیب سبز نمادی از چیزهای جدید ، تازه و بسیار مثبت است.

شاید فرصتی بدست بیاورید که حتی تصور نمی کنید.

 سیب سبز نشان دهنده ایده ها و خوش بینی های جدید و روشن است.

به عنوان مثال ، این رویا می تواند به معنای آن باشد که شما در حال شروع یک پروژه جدید و امیدوار کننده هستید، برای دیدار با شخصی جالب و الهام بخش و یا کشف چیزهای جدید و خوب در مورد خودتان.

علاوه بر این، سیب های سبز همیشه نمادی از سلامتی ، هم در واقعیت و هم در عرصه رویاها هستند.

بنابراین ، رویای سیب های سبز مثبت است.

آنها منعکس کننده قدرت ، نشاط ، جوانی و انرژی شما از زندگی واقعی شما هستند.

چنین رویائی می تواند یادآوری کننده مراقبت از سلامت روان و جسمی شما باشد.

تعبیر خواب سیب قرمز

سیب قرمز نمادی از شادی و خوشبختی است. اینها اغلب مربوط به زندگی عاطفی، عاشقانه و جنسی خواب بیننده است.

سیب قرمز به طور کلی نشان دهنده میل جنسی و تمایلات جنسی است.

 سیب های قرمز در رویاها نشانه ای بسیار مثبت است.

آنها نمادی از سعادت ، ثروت و شانس هستند. در خواب ، آنها می توانند حالت فعلی ذهن شما و احساس خوشبختی از خود را نشان دهند.

نه تنها رویاهای سیب سرخ باعث تقویت عزت نفس می شود و اعتماد به نفس را منعکس می کند بلکه آنها همچنین آیینه ای از روابط خوب در واقعیت هستند.

این رویا به معنای اشتیاق زیاد به زندگی و انرژی زیادی است.

این خواب مربوط به تحقق ، شادی ، هارمونی ، اشتیاق و فعالیت است.

سیب های قرمز بیانگر رابطه عاشقانه جدید، دستیابی به اهداف در سایر زمینه های زندگی ، خودسازی و زندگی اجتماعی فعال است.

 معنی دیدن خواب سیب پوسیده

خواب دیدن سیب پوسیده نشان می دهد که باید با احتیاط عمل کنید.

این رویا به معنای آن است که در آینده ای نزدیک حادثه ی ناخوشایند داشته باشید.

شاید شخصی باشد که دوست دارد شما را نبیند.

 دیدن سیب فاسد شده در خواب خوب نیست. این می تواند به معنای شکست برنامه های شما باشد.

میوه های پوسیده همیشه نمادی از چیزهای منفی مانند عدم موفقیت ، بدبختی ، از دست دادن ، بیماری و غیره دارند.

در وهله اول باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشید. از یک طرف نمادین عمیقاً عاطفی ، سیب های فاسد شده به معنای روابط شکسته هستند.

 اگر سیب های فاسد شده را در خواب ببینید ، می تواند بازتاب غم و اندوه شما از رابطه ای است که به پایان رسیده است.

شما در مقابله با این باخت سختی دارید و احساس ضعف روحی دارید.

حتی می توانید از نظر جسمی بیمار و شکننده باشید. این رویا همچنین نمادی از پایان های اجتناب ناپذیر است.

این یک معنی منفی نیست، اما می تواند ناخوشایند باشد.

خواب در مورد خوردن سیب

خواب مربوط به خوردن سیب در جزئیات متفاوت است ، بنابراین تعابیر بسیار است.

رویاها در مورد خوردن سیب های شیرین ، خوشمزه و آبدار نمادی از لذت ، شادی و سعادت است.

خوردن یک سیب شیرین تنها نشانه خوبی است.

اگر در خواب خوردن سیب ترش هستید، این بدان معناست که در زندگی بیدار شدن از اوقات تلخی را تجربه می کنید.

از طرف دیگر ، این به معنای آن است که شما در حال تجربه چیزهایی نیستید که دلپذیر باشد و آن را دوست دارید، اما به طور کلی برای شما خوب است.

البته خوردن سیب فاسد شده یک علامت منفی است و به معنای آن است که با چیزی مزاحم، از دست دادن تجربه، نارسایی یا بیماری روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب در مورد سیب های افتاده

اگر خواب دیدید که سیب ها از درخت روی زمین افتادند، به این معنی است که باید روابط خود را با مردم در نظر بگیرید. این سیب های روی زمین در واقع نمایانگر افراد اطراف شما در زندگی بیدارکننده شما هستند.

درست همانطور که بعضی از سیب ها رسیده و مزه دار هستند، برخی دیگر سبز و نامرغوب هستند، در حالی که انواع پوسیده نیز وجود دارد. در مورد افرادی که خود را با آنها احاطه کرده اید فکر کنید.

برخی از افراد آرزوی موفقیت شما را ندارند و این افراد همیشه در تلاشند راهی برای فریب برنامه های شما بیابند.

فکر کنید که آنها چه کسانی هستند.

از طرف دیگر ، افراد خوبی در زندگی شما وجود دارند؛ کسانی که شما را دوست دارند و از شما مراقبت می کنند.

 در مورد نحوه برخورد با آنها فکر کنید.

شاید شما از بعضی افراد بسیار عزیز غفلت کرده باشید.

 آنها به عشق شما احتیاج دارند. شاید عده ای هستند که از شما فاصله گرفته اند ، زیرا آنها معتقدند که هیچ علاقه ای به آنها ندارید.

اینها معمولاً افرادی هستند که ما به آنها احتیاج داریم ، اما آنها را خوب می پذیریم ، انتظار می رود ذهن ما را بخواند.

خواب دیدن در مورد نگهداری و کاشت درخت سیب

گر خواب می بینید که در حال کاشت درخت سیب ، مراقبت از درختان سیب در باغ خود هستید ، دیدن میوه هایی که روی شاخه ها در حال رشد هستند ، این علامت خوبی است.

این رویا سمبل ارادت و اشتیاق شما به چیزهایی است که به آنها اهمیت می دهید.

این رویا به معنای داشتن روابط سالم با افراد است.

رویاها در مورد درختان سیب جوان و اولین میوه های شکوفه یا تازه ، نمادی از تجدید ، آغازهای جدید و جوانی است.

این بدان معنی است که شما وارد یک فصل جدید ، مرفه و خوشبختی در زندگی خواهی رسید.

 تعبیر بریدن یک سیب در خواب

متأسفانه ، برش یک سیب در رویای شما در کتابهای رویای قدیمی نشانگر این است که شما یا شخصی که می شناسید ممکن است در کاری شکست بخورد.

در هر صورت ، بریدن یک سیب با چاقو در خواب می تواند نشانگر شکست باشد.

در روانشناسی رویا برش یک سیب می تواند نشانگر شک و تردیدهای خود باشد.

تعبیر  خواب سیب رسیده چیست؟

خواب دیدن یک سیب رسیده نشانگر فرصتهای جدید  است.

سرانجام به خاطر تلاش و فداکاری فراوان به شما پاداش داده می شود.

شانس در کنار شما خواهد بود. یک سیب رسیده زیبا از قرمز نشانگر اشتیاق و تعهد است.

اگر یک زن متاهل هستید، رویای سیب های رسیده نشانه خوبی است که نشان می دهد ممکن است باردار شوید.

معنی دیدن دانه های سیب در خواب

خواب دیدن دانه های سیب نشان می دهد که شما شروع به برنامه ریزی برای تحقق رویاها و اهداف زندگی خود می کنید.

هر روز چیزی جدید بیاموز. بیشتر سفر کنید و تجربیات جدید را جمع کنید.

منظور از طبخ با سیب در خواب چیست؟

 آشپزی با سیب در خواب به معنای استفاده از تجربه و دانش قدیمی خود برای ایجاد چیزهای جدید و زیبایی است.

شما در کاری که انجام می دهید موفق خواهید بود.

 تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که آن را با قلب انجام دهید.

مهم نیست که مردم چه می گویند ، اگر قلب خود را دنبال کنی ، هرگز نمی توان اشتباه کرد.

منابع: ستاره، تعبیرستان، بیتوته، dreamastromeanings.com

پیشنهاد: تعبیر خواب حاملگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.