تعبیر خواب گربه | دیدن گربه در خواب چه معنی دارد؟ “تعبیر خواب”

4.2/5 - (6 امتیاز)
تعبیر خواب گربه | دیدن گربه در خواب چه معنی دارد؟ “تعبیر خواب”
تعبیر خواب گربه 

تعبیر خواب گربه ، تعبیر دیدن گربه در خواب را در ادامه با ما همراه باشید تا از بزرگان و تعبیر کنندگان خواب بخوانید.

تعبیر خواب گربه

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد “تعبیر خواب گربه” می گوید:

ابن سیرین نوشته گربه در خواب‌های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمی تواند یک مرد

را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه

آن را در زنان می‌توان سراغ کرد.

گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می‌شناسد و خود را برای

او لوس می‌کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه‌های خود به شدت عشق می‌ورزد و دیده شده

که برای دفاع از بچه‌ها جان خویش را به خطر افکنده است.

به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن‌ها بدن استنثا در زن دیده می‌شود

لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر.

منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ

و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان

قرار می‌گیرد.

نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید،

زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.

 • دیدن گربه های زیاد

اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.

 • وقتی گربه چیزی را از خانه بدزدد

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.

 • بغل گرفتن گربه در خواب

اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند

و اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل بر شما مسلط می‌شود.

 • غذا دادن به گربه

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.

 • دنبال کردن گربه

و اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید  زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.

 • موش گرفتن گربه در خانه

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش

نسبت به شما صداقت ندارد.

[irp]
تعبیر خواب گربه | دیدن گربه در خواب چه معنی دارد؟ “تعبیر خواب”
معنی دیدن گربه در خواب

“تعبير خواب گربه” به روايت محمد بن سیرین

دیدن گربه ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , دلیل ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﻣﻔﺴﺪ ﻭ ﺩﺯﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺯﺩﻱ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ

ﮔﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﭼﻴﺰﻱ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺯﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺪﺯﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻗﻬﺮ ﻛﻨﺪ.

“تعبير خواب گربه” به روايت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب گربه از زبان ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ع):

«ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.»،

ﺍﻭﻝ: ﺩﺯﺩ،

ﺩﻭﻡ: ﻋﻤﺎﺭ (ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻦ)،

ﺳﻮﻡ: ﺑﻴﻤﺎﺭی،

ﭼﻬﺎﺭﻡ: زنی ﻣﺸﻔﻘﻪ (ﺯﻧی ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ. ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ)،

ﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻨﮓ ﻭ. ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ (ﺟﻨﮓ ﻭ. دشمنی).

تعبیر خواب گربه از ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر بیند که گربه را بکشت و پوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.
 • اگر بعد از صبح گربه را در خواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

“تعبیر خواب گربه” از لوک اویتنهاو می گوید :

 • چنگ خوردن از گربه : مانع
 • گربه سیاه : بدبختی
 • نوازش کردن گربه : ناسپاسی
 • گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
 • پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
 • دیدن گربه: دوست نا دوست (دوستی که در ظاهر دوست است و در باطن دشمن شماست)
 • تبیر خواب گربه وحشی ( تعبیر خواب گربه عصبانی ) : دوست خطرناک
 • زدن یک گربه : خیانت

دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

آنلی بیتون مى ‏گوید :

 •  اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
 •  اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ( تعبیر خواب حمله گربه )، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند

به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .

 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
 • اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار

می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی

دوست شما معالجه می شود .

 •  شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است .
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آوردنش وقت صرف

کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .

 •  اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .
 •  خواب گربه مفید و تمیز ، نشانه زیان مالی است .
 •  اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند

معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

[irp]
 • تعبیر خواب گربه و مار

دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

 • دیدن گربه زیبا در خواب

دیدن گربه زیبا در خواب نشان از دوست یا آشنایی است که شما دوستش دارید ولی او حیله ای در کار دارد که شما بی خبرید .

 • تعبیر دیدن گربه حامله و باردار در خواب

دیدن گربه حامله و باردار در خواب نشان از زیاد شدن دشمنان و رقیبان شما می دهد که باید در اقتصاد و

اجتماع بیشتر مواظب باشید .

 • تعبیر خواب  گربه بی دم یا دم بریده

گربه فلج یا گربه یک چشم یا  گربه زخمی در خواب نشان از دوست یا آشنایی ظاهری است که می خواهد

به شما لطمه بزند ولی شما از آن زیاد خوشتان نمی آید برای همین کار برایش سخت می شود .

 • دیدن گربه سفید و زرد و خاکستری و صورتی

در صورتی که گربه سفید و زرد و خاکستری و صورتی ببینید که دلربا باشد این دوست ممکن است به شما خیلی نزدیک باشد

و شما او را خیلی دوست دارید اما او در پی دزدی و لطمه زدن به شماست .

 • تعبیر خواب گربه پشمالو

تعبیر خواب گربه پشمالو :دشمن یا دزدی است در نزدیکی شما که در کار خود بسیار حرفه ای است . از تعبیر های

دیگر بر می آید که می تواند یک زن باشد که از شما دل می برد در حالی که این دلبری کار اوست ولی مال و

اموال شما را با خود می برد .

 • تعبیر خواب شستن گربه در خواب

تعبیر خواب شستن گربه در خواب نشان می دهد که شما در رسیدن دشمنانتان یا دوستان پست فطرت به مقصودشان

سنگ اندازی می کنید و آنها بسیار ناراحت می شوند .

 • تعبیر خواب غذا دادن به گربه یعنی شما دقیقا همان کاری دارید انجام می دهید که به ضرر شماست و دقیقا نقشه های دزد یا

دشمنان در حال انجام است .

 • تعبیر خواب فرار از گربه نشان می دهد که شما در حال رهایی از دوست نا دوست یا دشمن یا زنی که دلبری کرده از شما  هستید .
 •  تعبیر خواب کشتن گربه یا گربه مرده نشان می دهد که  شما از شر دزد یا دشمن رهایی می یابید .

 

تعبیر خواب مار ، تعبیر خواب سگ ، تعبیر خواب مرده  ، تعبیر خواب دندان

 

تعبیر خواب گربه ، دیدن گربه در خواب چه معنی دارد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *