تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب گوسفند سفید و گوسفندان زیاد| دیدن گوسفند چه تعبیری دارد؟

2.5/5 - (38 امتیاز)
تعبیر خواب گوسفند سفید و گوسفندان زیاد| دیدن گوسفند چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گوسفند سفید، گوسفندان زیاد و دیدن گوسفند چه تعبیری دارد؟

در این بخش از تعبیر خواب مجله اینترنتی پیک نت به تعبیر خواب گوسفندان زیاد، تعبیر خواب گوسفند سفید، تعبیر خواب زاییدن گوسفندان و … می پردازیم.

با مجله اینترنتی پیک نت همراه باشید.

گوسفند نماد ثروت است و دیدن گوسفند در خواب اغلب زندگی شاد را پیش بینی می کند.

اگر مرد هستید، رویای گوسفند نشان می دهد که ثروتمند خواهید شد و باید از فرصتها در اطراف خود استفاده کنید. اگر زن هستید، رویای گوسفند نشانگر هماهنگی زناشویی، خوشبختی خانواده و زندگی در کنار همسرتان تا پیری است.

تعبیر خواب گوسفند

 گوسفند به عنوان نماد رویایی معمولاً نشانه خوبی است و نشانگر شادی، سعادت و خوشبختی است. گوسفند در خواب گاهی می تواند نشانگر کودکان باشد.

رویاهای مربوط به گوسفند همچنین می تواند نشانگر فشار آوردن توسط شخصی یا نداشتن آزادی فکر کردن برای خود باشد. همچنین می تواند به دلایلی از طرف شخصی اداره شود.

همچنین می تواند ترس شما از عدم انجام وظایف خود را نشان دهد. در بعضی موارد، رویایی در مورد گوسفند، می تواند نشانگر استفاده و دستکاری توسط شخصی باشد. این رویا همچنین می تواند نشان دهنده احساس بد بودن برای لزوم پیروی از دستورات افراد دیگر باشد.

بعضی اوقات، این رویا می تواند نماینده مردم در زندگی شما باشد که شما در حال سازماندهی آن هستید و به آنها می گوید چه کاری انجام دهند.

گوسفندها معمولاً به عنوان نمادی از افراد نرم، ضعیف و ترسو استفاده می شوند. این نمادگرایی همچنین می تواند به بعضی از آرزوها در مورد گوسفند منتقل شود.

به عنوان مثال، یک رویا در مورد گوسفند می تواند احساسات ناخودآگاه شما را در مورد خود نشان دهد. این امکان وجود دارد که شما به طور ناخودآگاه احساس کنید که شما قادر به اندازه کافی شجاع نیستید و به طور نمادین احساس خود را از طریق رویای گوسفندان به تصویر می کشید.

رویاها در مورد گوسفند به طور کلی، می تواند برخی از مسائل مربوط به زندگی خصوصی و صمیمیت ما را نشان دهد.

آنها می توانند عدم توانایی شما در صحبت کردن در مورد احساسات و خواسته های خود را در مورد همسرتان نشان دهند. شاید احساس کنید که همیشه با خواسته های شریک زندگی خود موافق هستید.

مانند سایر نمادهای رویایی، بسته به جزئیات هر رویای خاص، رویاهای مربوط به گوسفندان دارای معانی مختلفی هستند.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

تعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند به روایت معبران اسلامی:

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو.

تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته اند که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی.

اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت. اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی.

اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود. برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده خواب می رسد.

اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ریاست و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل و حرفه شما دارد.

تعبیر خواب گوسفند به روایت امام جعفر صادق

ديدن گوسفند در خواب بر پنج وجه است.

 • اول: مهتري

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • دوم: زني بزرگ

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • سوم: سومك مال

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • چهارم: فرمان روا

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • پنجم: جاه و منفعت يافتن

تعبير خواب گوسفند به روايت محمد بن سيرين

 • ديدن گوسفند درخواب، دليل غنيمت است.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بيند كه گوسفند مي چرانيد، دليل كه بر قومي مهتري يابد.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر ديد كه گوسفند بسيار داشت و دانست كه ملك اوست، دليل است كه نعمت بسيار حاصل كند.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بيند كه گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن غنيمت يابد.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بيند كه گوسفند بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال او را بخورد.

تعبير خواب گوسفند به روايت ابراهيم کرماني

 • اگر در خواب بيند كه بز و ميشي داشت، دليل كه از بزرگي مال حاصل كند.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بيند كه شاخهاي بز و ميش، قوي بود، دليل كه بيننده خواب توانا شود.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بيند كه بز و ميش بسيار داشت و دانست كه ملك اوست، دليل است به قدر آن منفعت يابد و نيز گويند به عدد هر ميشي، بزرگي يابد.

تعبیر خواب گوسفند به روایت جابر مغربی

 • دیدن میش در خواب، دلیل بر زنی بزرگ است.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بیند که ماده میشی داشت، دلیل که زنی بزرگ زاده بخواهد.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 • اگر بیند که گوسفند با او سخن گفت، دلیل ا ست روزی بر وی فراخ شود.

تعبیر خواب کشتن یا قربانی کردن گوسفند

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوسفند را کشته‌ای، یعنی بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.

اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، یعنی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

تعبیر خواب گوسفندی که حرف می زند

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند با تو صحبت می‌کند، یعنی رزق و روزی تو افزایش می‌یابد.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

تعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند سفید

 اگر در خواب یک گوسفند کاملاً سفید رنگ خواب دیدید، این یک نماد خوب رویایی است. این رویا غالباً تولد فرزند را، خواه شما یا شنیدن خبر تولد، اعلام می کند.

همچنین می تواند نشانه هارمونی و شادی در زندگی باشد. این خواب همچنین نمادی از وفاداری و دوستی واقعی است.

اگر رویای یک گوسفند سفید را خواب ببینید ، این رویا می تواند برخی از دوستانتان را نشان دهد که کاملاً فداکار و وفادار به شما هستند.

تعبیر خواب گوسفندان زیاد

 اگر خواب گوسفندان زیاد را دیدید، آن رویا معمولاً معنای خوبی دارد. معمولاً نشانگر این است که اگر به اندازه کافی صبور باشید می توانید به اهداف خود برسید.

این رویا در برخی موارد ویژگی های شخصیتی شما را نشان می دهد.

خواب دیدن یک گله میش نشان می دهد شما تصمیم گیرنده یک شرکت با سرمایه بودجه خواهید بود. اگر یک تاجر باشید، به این معنی است که تجارت شما در خارج از کشور گسترش می یابد و ثروت کسب خواهید کرد.

 از نظر رنگ، گله میش سفید به این معنی است که شما بسیار دوست داشتنی هستید. اگر گله در رنگ های مختلف بود، این بدان معناست که درآمد شما از منابع مختلف تأمین می شود و باید به دنبال منابع اقتصادی بیشتری باشید.

تعبیر خواب زاییدن گوسفندان

اگر خواب به دنیا آمدن گوسفند را دیدید، یا حتی به آن كمك می كنید که زایمان  كند، این رویا معمولاً نشانه بدی است، به خصوص اگر بچه دارید.

احتمالاً فرزندان شما ممکن است با درگیر شدن خود در برخی شرایط مشکلی برای شما مشکلاتی ایجاد کنند.

اگر فرزندان ندارید، این رویا می تواند نشان دهد که فردی جوانتر از شما، مانند یک دوست، خواهرزاده، همکار، همسایه و غیره می تواند کاری انجام دهد تا زندگی شما غیرقابل تحمل شود.

بعضی اوقات این رویا می تواند نشان دهنده رفتار بیش از حد در قبال فرزندان شما باشد و به آنها اجازه ندهد شخصیت های خود را بطور مستقل توسعه دهند.

در این صورت، ناخودآگاه شما به شما یادآوری می کند که عقب نشینی کنید و به فرزندانتان آزادی لازم و شایسته خود را بدهید.

خواب دیدن خرید گوسفند

اگر خواب دیدید که به نوعی گله گوسفند را بدست آورید، آن خواب اغلب نشانه خوبی است. این می تواند نشانگر قدرت پیشرو برخی گروه یا سازمان باشد.

همچنین می تواند نشانگر افزایش وضعیت اجتماعی شما، اثرگذارتر شدن، گرفتن نوعی نقش مدیریت در کار شما یا هماهنگی سایر افراد در یک پروژه مشترک و غیره باشد.

دیگر تعبیرها در مورد خواب دیدن گوسفند

 • رویای گوسفندان مرده نشانه بدی است که نشانگر از بین رفتن چیز مهمی مانند شکست و ضرر مالی است.

[padding right=”11%” left=”11%”][/padding]

 •   اگر خواب دیدید که گوشت گوسفند را می خورید، این رویا می تواند نشانگر بروز مشکلات جزئی باشد، اما اگر بتوانید آرام باشید و با صبر و حوصله به حل مسئله بپردازید، می توانید با آنها کنار بیایید.

تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان

اگر در خواب در حال سر بریدن گوسفند هستید، این روال معمولاً نشانه خوبی نیست. این می تواند نشان دهنده ناامیدی از شخصی باشد که شما آن را بسیار نزدیک می دانید.

شاید آنها به بعضی موارد مهم برای شما علاقه نشان ندهند و یا شما در بعضی اوقات سخت از آنها پشتیبانی نخواهید کرد.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

پیشنهاد: تعبیر خواب سگ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا