تعبیر خواب کفش | معنی دیدن کفش قرمز و سفید در خواب

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب کفش | معنی دیدن کفش قرمز و سفید در خواب
تعبیر خواب کفش 
تعبیر خواب کفش ، معنی دیدن کفش قرمز و سفید در خواب ، ما برای شما کاربران گرامی تعبیر خواب را از معبران بزرگ گردآوری کردیم در ادامه می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

“تعبیر خواب کفش” از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب کفش ، کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی

است که شوهر اصل کلی آن است.

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نو بودن و کهنگی و رنج و راحت آن

اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

 

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی

در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را

ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ” تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن”.

 

اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای

پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می کند که قادر به برآوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر کهنه و پاره و

فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها

شوهرش مطرح نیست.

دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

دیدن کفش در خواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی

بخرد.اگر در خواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره

بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

خواب کفش های رنگی از ابن سیرین

  • تعبیر خواب کفش سیاه

اگر ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، یعنی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.

  • تعبیر خواب کفش سبز

اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یعنی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی .

  • دیدن کفش قرمز در خواب

اگر ببینی کفش تو قرمز می‌باشد، یعنی با زن خوش‌گذرانی ازدواج می‌کنی.

  • دیدن کفش زرد در خواب

اگر ببینی کفش تو زرد می‌باشد، یعنی با زنی که مثل آدم‌های مریض رنگ پریده و زرد است

ازدواج می‌کنی.

[irp]
دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد
دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.

اول: زن * دوم: خادم. * سوم: کنیزک. * چهارم: قوت. *  پنجم: معیشت. *ششم: مال.  *هفتم: سفر.

و دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب خانم آتیانوس :

دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه

می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.

آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب

زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان آسیایی داماد خویش را مانند پسر خود

دوست دارند و به او محبت می کنند.

“تعبیر خواب پاشنه کفش ” اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی

ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

دیدن خرید کفش در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید

کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و

ریشخند قرار خواهند داد .

فروش کفش در خواب

در یک معامله سود زیادی به دست خواهید آورد.

[irp]

پوشیدن کفش در خواب

یک سفر شاد و بزرگ خواهی داشت.

خواب دیدن کفش در قفسه فروشگاه

این بدان معنی است که شما فرصت واقعی برای وضعیت مالی خود را به طور قابل توجهی از دست خواهید داد.

هدیه دادن و هدیه گرفتن کفش

هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع 

دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود

از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد

رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر

خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما

را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا

خواهید پرداخت.

گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.

اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید

کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.

اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی

باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده است.

تعبیر خواب کفش از کارل گوستاو یونگ :

  • کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خواب بیانگر این است که جای پای شما سفت

است. و بیانگر اعتقاد شما به باورهایتان است.

  • اگر در خواب دیدید که کفشتان را عوض می کنید به معنی این است که شما رویکرد جدید به زندگی می گیرید.
  • پیدا کردن کفش یعنی به مسیر درست زندگی بازگشته اید.

 

پیشنهادها: تعبیر خواب دندان ، تعبیر خواب مار ، تعبیر خواب گربه

 

تعبیر خواب کفش ، معنی دیدن کفش قرمز و سفید در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *