تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب باران | دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید
تعبیر خواب باران | دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب باران 

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ، در ادامه می توانید تعبیر خواب باران را از تعبیر کنندگان و بزرگان بخوانید.[/box]

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران ابن سیرین :

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب

باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.

اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.اگر بیند که باران بر سر مردمان

چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.

اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگر بیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی

ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند و شر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست

گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد.

اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

تعبیر خواب حضرت دانیال :

باران در خواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت

خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج

و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگر بیند که اول سال یا اول ماه باران بارید،

دلیل کند که در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل

کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد

حضرت امام جعفر صادق :

دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن. چهارم: رنج و بیماری.

پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر.

دوازدهم: دروغ.

 ابراهیم کرمانی :

اگر بیند به جای باران عسل همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از

آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت

بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

اچ میلر می‏گوید

دیدن باران در خواب، نشان دهنده‏  آن است که زندگى شما وضع بهترى پیدا خواهد کرد. اگر در خواب ببینید که زیر

باران خیس شده ‏اید، به این معنا است موضوعى که هیچ امیدى به آن نداشتید باعث خشنودى شما مى‏شود. اگر در خواب

ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتى و گرفتارى به پایان مى‏رسد.

لوک اویتنهاو می گوید:

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودی در اوضاع

باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

دیدن باران در خواب به چه معناست

تعبیر خواب باران از آنلی بیتون :

  •  اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید

برد و خوشبختی در خانه شما را خواهد کوبید.

  •  اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است که نسبت به انجام وظایف خود

نومید و دلسرد خواهید شد.

[irp]

  •  اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانه‌ آن

است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد.

  •  اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید ، نشانه آن است که در کسب ثروت

پیروز خواهید شد.

  • شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی

لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.

  •  اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند ، علامت آن است که

به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه های آب گل آلود باشد ، نشانه آن است که تغییر و تحولی

در زندگی شما روی خواهد داد.

  • اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن وظیفه ای تأسف

می خورید ، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

  •  اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد

خود را از دست خواهند داد.

 اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود ،

علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن

دوستان قرار می گیرد.

[irp]

  • اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیطهای اجتماعی ،

که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد.

  •  دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

تعبیر خواب باران از منوچهر مطیعی تهرانی :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا

مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا اگر«صاعقه»

نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.

اگر خواب ببینی که باران آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، یعنی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.

 

پیشنهادها : تعبیر خواب مار ، تعبیر خواب دندان ، تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا