تعبیر خواب اسب سرخ ، قهوه ای ، زرد ، دیدن اسب سفید در خواب

3/5 - (2 امتیاز)
تعبیر خواب اسب سرخ ، قهوه ای ، زرد ، دیدن اسب سفید در خواب
تعبیر خواب اسب 
امام جعفر صادق می فرماید تعبیر خواب اسب بر پنج وجه بود. اول: عز، دوم: مرتبت، سوم: فرمانروايی، چهارم: بزرگي، پنجم: خيرو بركت. اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است، دليل كه جهودی با زن وي فساد نمايد.

امام جعفر صادق می فرماید تعبیر خواب اسب بر پنج وجه بود. اول: عز، دوم: مرتبت، سوم: فرمانروای، چهارم: بزرگی، پنجم: خيرو بركت. اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است، دليل كه جهودی با زن وي فساد نمايد. اگر ببیند سگی بر اسب نشسته بود، دليل كه مغی با زن او فساد نمايد.

تعبیر خواب اسب

حضرت دانيال گويد:

اسب تازی را به خواب ديدن، دليل بزرگی و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نیکویی و قيمت اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر ويی نشست، دليل كه شرف و بزرگی يابد، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازی گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بيند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دليل كه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بريده بود، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند.

 اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دليل كه مصيبت و گناه نمايد.”تعبیر خواب اسب”

دیدن اسب در خواب ابن سیرین

ابن سیرین گوید:

اگر بيند بر اسب برهنه نشسته بود، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود. اگر آن اسب از شخصي ديگر بود،آن چه گفتيم خداوند اسب را بود. اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود. اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد. اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد، دليل كه وی را شرف و بزرگی بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.”تعبیر خواب اسب”

تعبیر خواب اسب 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر خواب ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر کاری كند كه بر وی گواهي دهند. اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر کاری نمايد كه وی را مال و مهتري حاصل شود. اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد. اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه. اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود.

اگر خواب ببيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح. اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد. اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد. اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد، دليل كه از گناه و معصيت باز ايستد. اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگی يابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد. “تعبیر خواب اسب”

دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب

اگر خواب دید اسب را همی تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهی در وجود آيد با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر خواب ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هيچ خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد. اگر ديد اسب او را مراغمه همی كرد، دليل كه مال و دولت يابد.

اگر در خواب اسب با وی سخن گفت، دليل بود كه كاری نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند. اگر خواب ديد اسب بيگانه در سرای وي درآمد، يا دركوچه وی، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وی درآيد، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر ديد اسبی از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردی شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.”تعبیر خواب اسب”

[irp]

تعبیر خواب اسب 

جابر مغربی گويد:

اگر خواب ببيند اسب ماديا فرا گرفت، يا شخصی بد داد و بر وي نشست، دليل كه زن خواهد و بر وی مبار بود. اگر بيند آن ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد. اگر ببیند آن ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد. اگر آن ماديان جرمه باشد، دليل كه آن زن خوبروی و با جمال است.

اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد. اگر اشقر بود، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود. اگر كميت بود، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود. اگر ديد آن ماديان كره داشت، دليل كند كه زن را فرزند بود، چنانكه اگر كره او نر بود، دليل كه آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دليل كند كه فرزند زن دختر بود.

اگر ببيند گوشت اسب همی خورد، دليل كه پادشاه او را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد. اگر خواب ديد در پس كسی به اسب نشسته بود، دليل كند كه آن مرد كه در پس وی نشسته بود، تابع او شود، اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند، دليل كه در آن موضع باران بارد، يا سيلاب روان شود.”تعبیر خواب اسب”

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب 

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر خواب ببيند كه بر اسب رهوار نشسته است، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وی را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکویی يابد. اگر ديد گوش اسب او بريده بود، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود. اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست، دليل كه در بعضی از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد. اگر ديد اسبی خريد بي دم و بر وي نشست، دليل كه زنی بی اصل را به زنی بخواهد.

[irp]

اگر خواب ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود. اگر ديد اسب وی را بدزديد، بيم بود كه عيالش هلاك شود. اگر بيند اسب وی گم شد، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر ديد اسب خويش را بفروخت، دليل كه عز و جاه او كم شود، يا عيال از وی جدا شود. اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود، دليل كه از وی به قصد كاري منكر پدی آيد، كه در آن وی را مضرت و ملامت بود.”تعبیر خواب اسب”

تعبیر خواب اسب 

خالد اصفهانی گوید:

اسب پالانی به خواب، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود. اگر بيند كه اسبی پالانی در شهری يا در دهی يا در سرایی شد، دليل كه مردی غريب عجمي در آنجا پديد ايد. اگر خواب ببيند بر اسبی درازدم نشسته بود. دليل كه وی را تبع زياده شود، به قدر درازای دم اسب. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه حال بر وی بد شود و عيش بر وی تنگ گردد. “تعبیر خواب اسب”

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب موش ، تعبیر خواب مار ، تعبیر خواب طلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *