تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار ، دیدن گاو در خواب ابن سیرین

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید
تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار ، دیدن گاو در خواب ابن سیرین
تعبیر خواب گاو 
تعبیر خواب گاو یا دیدن گاو در خواب و حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبی هستند و گاو بيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است پس دیدن گاو در خواب به طور کلی خوب است.

تعبیر خواب گاو

 تعبیر خواب گاو یا دیدن گاو در خواب و حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبی هستند و گاو بيشتر چون منبع روزی و منشا معيشت است خيرات و نعماتی که طی روزهای آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند. دیدن گاو در خواب به طور کلی خوب است.

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار

 تعبير خواب گاو به روايت منوچهر مطيعي تهراني : اگر در خواب گاو وحشی شاخدار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشی را دارد زيرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خير و خوبی است که اهلی و رام باشد. گاو وحشی و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرايطی قرار گرفته که خطر می آفريند و زيان می رساند.

تعبیر خواب گاو نر و ماده

اگر در خواب ببينيد که گاوی داريد که متعلق به شما است به نعمت می رسيد و اگر ببينيد گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می يابيد و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشويق و هدايت می کند.

تعبیر خواب سوار شدن گاو

 تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني : اگر در خواب ببينيد بر گاو نری سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط می يابيد. اگر ببينيد سوار گاو نر می شويد ارتقا مقام می يابيد و اگر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت را از دست می دهيد بخصوص اگر ببينيد گاو پس از پياده شدن شما به راه خويش می رود يا کسي آن را از شما می گيرد و می برد در اين صورت از کار معزول می گرديد.

دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طویله ای پر از گاو

اگر در خواب ببينيد طويله اي پر از گاو داريد به نعمت فراوان می رسيد ولی اگر ببينيد طويله ای گاو هست اما از آن ميان فقط يک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهيم و از آن بهره مند می شويد.

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

اگر در خواب ببينيد کسي گاوی از شما گرفت و چيزی به شما داد زيان می کنيد آن چيز هرچه ميخواهد باشد. اگر گاو را بفروشيد و در عوض آن پول بگيريد و نعمت و روزی را از دست می دهيد هم مبتلا و گرفتار می شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبير شده است. اگر گاوی را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهایی می يابيد به نعمت و خير و برکت هم می رسيد. گوشت گاو مال و بهره است .

[irp]

دیدن گاو در خواب ابن سیرین

تعبير خواب دیدن گاو به روايت محمد ابن سيرين:

اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل برميراث است. اگر ديد ماده گاوی را دوشيد و شير آن را خورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود، اگر ذليلی بيند عزيز شود. اگر در خواب گاو را آبستن بيند، دليل اميدواري است. اگر بيند گاوی فربه بخريد، دليل كه زنی توانگر بخواهد. اگر بيند ماده گاوی بخريد وبا او سخن گفت، دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند. اگر بيند ماده گاوی در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت.

تعبير خواب گاو به روايت امام جعفر صادق

ديدن ماده گاو در خواب بر شش وجه است.اول: فرمانروایی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: رياست. پنجم: سال نيكو. ششم: منفعت بسيار.

[irp]

تعبير خواب گاو به روايت حضرت دانيال

اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوی نر در خانه او آمد، دليل كه حق تعاليی درِ خير بر وی بگشايد. اگر ديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سری يك سال عمل كند.

تعبير خواب گاو به روايت ابراهيم کرماني

اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداری است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهي بيفتد.

تعبیر خواب گاو از جابر مغربی

 جابرمغربی گويد: اگر بيند گاوی نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگی را در آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين می شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگی خصومت افتد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب موش ، تعبیر خواب مار

حتما ببینید

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

دیدن خودکار در خواب یکی از خواب هایی است که بیشتر ذهن بیننده را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *