تعبیر خواب خرما چیست؟ | دیدن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب خرما چیست؟ | دیدن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرما چیست؟ و دیدن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟ این سوالاتی باشد که بعد از دیدن خرما در خواب ذهن شما را مشغول کند. در ادامه می توانید تعابیر آن را از بزرگان تعبیر خواب بخوانید.

تعبیر خواب خرما چیست؟

 • دیدن خرما در خواب  به معنای پول یا پیام خوب است.
 • خوردن خرما در خواب به معنای کسب درآمد قانونی است.
 •  خرما قرمز نشده در خواب ممکن است نشان دهنده نوعی بیماری خونی باشد.
 • خرما در خواب نیز به معنای باران است.
 •  خرما دفن شده در خواب نشان دهنده پس انداز شخص است.
 • اگر کسي در خواب خود را دفن خرما ديد ، اين نيز به معناي سرقت از اموال و پول يتيمان است.
 • خرمایی که برای خشک شدن در فضای باز قرار داده شده نمایانگر پولی است که دوام ندارد.
 • برداشت خرما در خواب در فصلی به این معنی است که فرد ممکن است با یک زن نجیب و ثروتمند ازدواج کند.
 • همچنین به معنای کسب دانش است.
 •  برداشت خرما خارج از فصل در خواب به این معنی است که فرد چیز خوبی یاد می گیرد اما نمی تواند به آن عمل کند.
 • اگر زنی خود را در خواب ببیند که خرما رسیده را که در آن آب میوه می ریزد می خورد ، به این معنی است که از شوهر خود ارث می برد و حتی اگر طلاق گرفته باشد، نام وی در وصیت نامه او وارد می شود.
 •  خوردن خرما تازه در خواب به معنای شنیدن کلمات خوب در کنار سایر فواید است.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است و ديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

تعبیر خواب خرما از منوچهر مطیعی کرمانی

 • ديدن خرما در خواب بسيار نيکو است.
 • اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادي به شما مي رسد.
 • بهره اي مي بريد.
 • توفيقي حاصل مي کنيد.
 • اگر ديديد خرما به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد.
 • چنان چه در خواب ببينيد که خرما خيرات مي کنيد بهره اي نصيب شما مي شود که هم وسيع است و هم زياد.
 • اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد و هسته اش را به زمين مي افکنيد سود بي دغدغه مي بريد.
 • اگر ببينيد که درخت نخل در خانه داريد زني خواهيد داشت که فرزندان صالح مي آورد.
 • اگر در خواب ببينيد خرما خريده ايد و به خانه مي بريد معاش شما گسترش مي يابد.
 • اگر ببينيد نخل مي کاريد زني خوش نيت و خوش طبع خواهيد خواست.
 • اين خواب براي دختران و پسران جوان نيز خوب است و آينده اي روشن را نويد مي دهد.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

 • خرما در خواب، مال و خواسته است.
 • اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد.
 • اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند در خانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
 • اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

پیشنهادها:

حتما ببینید

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

پول یکی از مهم‌ ترین نمادهای زندگی امروزی است و به همین دلیل، خواب پول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *