اخبار

شرایط ثبت نام و نحوه شرکت در مسابقه سیم آخر با اجرای رضا رشیدپور

5/5 - (2 امتیاز)

شرایط ثبت نام و نحوه شرکت در مسابقه سیم آخر

شرایط ثبت نام و نحوه شرکت در مسابقه سیم آخر با اجرای رضا رشیدپور

مسابقه سیم آخر با نام قبلی بمب با اجرای رضا رشیدپور می باشد که از شبکه سه سیما دو روز در هفته پخش می شود. اگر تمایل دارید در این مسابقه مهیج شرکت کنید، در این بخش نحوه شرکت و ثبت نام در آن به همراه قوانین و مقررات مسابقه آورده شده است.

مسابقه سیم آخر چیست؟

سیم آخر یک مسابقه اطلاعات عمومی است، یک تیم سه نفره باید سعی کند با پاسخ صحیح به سوالها سیم آخر هر مرحله را خنثی کند و امتیاز و جایزه بیشتری را نصیب خود کند. در هر قسمت چند تیم سه نفره به شکل جدا شرکت می کنند، رقیب هر تیم سه نفره ۷ سیم آخر مسابقه است که باید سعی کنند در هر مرحله با پاسخ صحیح به سوال مربوط به هر سیم آخر آنها را خنثی کنند.

سوال هر سیم آخر به شکل چند گزینه ای است و فقط یکی از گزینه ها نادرست است یعنی هر سوال این مسابقه چند پاسخ صحیح دارد و فقط یک پاسخ نادرست حداکثر مجموع امتیاز ها تا مرحله ششم ۲۵,۰۰۰ امتیاز ودر مرحله هفتم مگاسیم آخر به ۱۰۰,۰۰۰ امتیاز می رسد. هر ۱,۰۰۰ امتیاز معادل ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر جایزه معادل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

مسابقه سیم آخر چگونه برگزار می شود؟ 

۱. در هر قسمت چند تیم سه نفره به شکل جدا شرکت می کنند.

2. رقیب هر تیم سه نفره ،۷ بمب مسابقه است که باید سعی کنند در هر مرحله با پاسخ صحیح به سوال مربوط به هر بمب، آن ها را خنثی کنند.

۳. تیم سه نفره در جایگاهی قرار می گیرند که سه چراغشان سبز است. هر چراغ سبز برای یک عضو تیم است و به نشانه امکان شرکت در هر مرحله و پاسخ به سوال است. با پاسخ اشتباه این چراغ قرمز می شود.

4. سوال هر بمب، به شکل چند گزینه ای است و فقط یکی از گزینه ها نادرست است. یعنی هر سوال این مسابقه چند پاسخ صحیح دارد و فقط یک پاسخ نادرست.

5. سوال های بمب از این حوزه ها انتخاب می شود: علوم اسلامی و قرآنی/زبان و ادبیات فارسی/ افتخارات ملی/جانورشناسی/ ریاضیات/ جغرافیا/ ورزش /تاریخ/ هنر/ شیمی/ فیزیک و…

6.  هر گزینه پاسخ در نمایشگر با یک رنگ متفاوت مشخص شده است و به یک سیم با همان رنگ در بمب مرتبط است .

۷. شرکت کننده ها باید در زمان مشخص، فقط سیم های گزینه های درست را قطع کنند و در پایان فقط سیم گزینه نادرست باقی مانده باشد. اگر سیم گزینه نادرست قطع شود، بمب منفجر می شود.

8. قبل از شروع هر مرحله، حوزه آن سوال روی نمایشگر اعلام می شود و تیم انتخاب می کند که کدام یک از اعضا برای پاسخ به سوال و خنثی کردن بمب این مرحله جلو برود و کنار بمب بایستد.

۹. ابتدا گزینه ها یک به یک روی نمایشگر ظاهر می شود و مجری از شرکت کننده می خواهد سوال این مرحله را حدس بزند )حدس درست یا نادرست تاثیری در روند مسابقه ندارد و فقط برای آماده شدن ذهنی شرکت کنندگان است( .

۱1. بعد از ظاهر شدن سوال، تایمر فعال می شود و به شکل معکوس تا پایان زمان آن مرحله شروع به شمارش می کند.

۱۱.  شرکت کننده باید به سرعت گزینه های درست را یک به یک تشخیص بدهد و سیم مربوط به آن را قطع کند .

۱2. وقتی شرکت کننده یک سیم را قطع می کند، تایمر به طور موقت متوقف می شود و بعد از سه ثانیه، نتیجه درست یا نادرست روی نمایشگر ظاهر می شود)همزمان صدای شمارش معکوس و درست یا نادرست بودن پاسخ در استودیو شنیده می شود( .

۱۳. اگر سیم درست قطع شده باشد، تایمر دوباره شروع به کار می کند و شرکت کننده باید به سرعت بقیه سیم های درست را قطع کند.

۱4. اگر شرکت کننده همه سیم های درست را در زمان مشخص شده قطع کند، بمب منفجر نمی شود و امتیاز آن مرحله به بانک امتیاز تیم اضافه می شود

۱5. اگر شرکت کننده سیم نادرست را قطع کند یا قبل از قطع کردن همه سیم های درست، زمان تمام شود ،بمب منفجر می شود و محتوای رنگی داخل بمب به همه جای استودیو و شرکت کننده ها پخش می شود .امتیاز این مرحله از دست می رود و شرکت کننده هم حذف می شود)چراغ سبز جایگاهش قرمز می شود( و دیگر تا مرحله هفتم امکان شرکت در مسابقه را ندارد.

۱6. شرکت کننده ها و مجری از عینک محافظ استفاده می کنند و تماشاگران ردیف های جلو هم عینک و کاور محافظ روی لباس هایشان می پوشند.

۱۷. هر شرکت کننده تا قبل از مرحله هفتم حداقل باید برای پاسخ به سوال های یک مرحله و خنثی کردن یک بمب اقدام کند .

۱8. اگر هر سه شرکت کننده تا قبل از پایان مرحله ششم، حذف شوند، تیم هیچ جایزه ای نمی گیرد و امتیازهایش در بانک از دست می رود.

۱۹. اگر بعد از مرحله ششم، یک شرکت کننده از تیم باقی  مانده باشد، تیم باید تصمیم بگیرد که همین جا مسابقه را ترک کند و بر اساس مجموع امتیازهایش تا این مرحله جایزه بگیرد یا سوال هفتم را پاسخ بدهد و مگابمب را خنثی کند.

21. مجری حوزه سوال هفتم را به شرکت کننده ها اعلام می کند تا بتوانند راحت تر برای ماندن یا رفتن تصمیم بگیرند.

21.  سوال مگابمب، ده گزینه دارد با ۷ پاسخ درست و سه پاسخ نادرست و ۹1 ثانیه زمان پاسخگویی.

22.  در این مرحله هر سه عضو تیم مشارکت می کنند)فارغ از اینکه قبلا حذف شده باشند یا نه( و هر سه کنار بمب می ایستند. یک نفر سیم ها را قطع می کند و دو نفر دیگر مشورت می دهند .

23.  اگر تیم مگابمب را خنثی کند، معادل چهار برابر مجموع امتیازهایشان تا این مرحله جایزه می گیرند. اگر بمب را خنثی نکنند، معادل نصف امتیازهایشان تا این مرحله را جایزه می گیرند.

24. حداکثر مجموع امتیازها تا مرحله ششم 25 هزار امتیاز )در صورت خنثی کردن همه بمب ها( و در مرحله هفتم به ۱11 هزار امتیاز می رسد)اگر مگابمب خنثی شود( .

25.  هر ۱111 امتیاز معادل 611 هزارتومان جایزه است. حداکثر جایزه معادل ۱11 هزار امتیاز ،61 میلیون تومان است.

26.  امتیاز، زمان پاسخگویی و تعداد گزینه ها در هر مرحله طبق جدول زیر تغییر می کند:

شرایط ثبت نام و نحوه شرکت در مسابقه سیم آخر با اجرای رضا رشیدپور

شرایط شرکت کنندگان برای مسابقه چیست؟ 

۱. شرکت کنندگان برای حضور در مسابقه بمب، باید در مسابقه های انتخابی بمب بر اساس ارائه های هفتگی شرکت کنند.

2. هر هفته 5 ارائه آگاهی محور کوتاه در حوزه های مختلف از شبکه سوم و اپلیکیشن روبیکا پخش می شود. در این ارائه ها، یک چهره علمی فرهنگی دانشگاهی یکی از موضوعات مختلف دنیای علم و فرهنگ و هنر و … را به زبان ساده برای مخاطبان عمومی توضیح می دهد .

۳. هر شب بر اساس این ارائه که فیلم آن قبلا پخش شده و در اختیار شرکت کنندگان است، یک مسابقه

۱1 سوالی در زمانی مشخص به شکل آنلاین برگزار می شود .

4.  هر ده سوال سه گزینه ای از موضوع ارائه انتخاب می شوند ولی ممکن است پاسخ بعضی سوال ها لزوما در ارائه توضیح داده نشده باشد و بر اساس اطلاعات عمومی مرتبط با آن موضوع باشد.

5. در صورت پاسخ اشتباه، شرکت کننده از دور مسابقه آن شب حذف می شود و فقط امتیاز تا آن سوال رامی گیرد.

6.  کسانی که در پنج مسابقه هر هفته بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، وارد مرحله مصاحبه حضوری برای شرکت در مسابقه بمب می شوند .

۷. برای کسانی که هر هفته پیوسته در مسابقه انتخابی شرکت می کنند، در دوره هایی مشخص بر اساس امتیاز  مجموع برای شرکت در مصاحبه حضوری دعوت می شود.

8. شرکت کنندگانی که مرحله مصاحبه حضوری را با موفقیت پشت سر بگذارنند، برای حضور در مسابقه باید یک تیم سه نفره معرفی کنند)دو نفر علاوه بر خودشان( .

۹. اعضای تیم باید این شرایط عمومی را داشته باشند:

•  سن همه اعضای تیم باید ۱۷ سال به بالا باشد.

•  در صورت حضور آقایان و بانوان، حداقل یک محرم در تیم حضور داشته باشد .

 شرایط اهدای جوایز چیست؟ 

۱. جایزه بر اساس مجموع امتیازهای کسب شده در همه مراحل به سرپرست تیم اهدا می شود.

2. حداکثر مجموع امتیازها تا مرحله ششم 25 هزار امتیاز )در صورت خنثی کردن همه بمب ها( و در مرحله هفتم به ۱11 هزار امتیاز می رسد)اگرمگابمب خنثی شود.(

۳. هر ۱111 امتیاز معادل 611 هزارتومان جایزه است. حداکثر جایزه معادل ۱11 هزار امتیاز، 61 میلیون تومان است.

4.  مبلغ جایزه به شکل کمک هزینه آموزشی تحصیلی اهدا می شود و باید صرف هزینه های آموزشی خود شخص یا اعضای درجه یک خانواده شود.

5.    هزینه های آموزشی تحصیلی می تواند شامل موارد زیر باشد:

•  شهریه مراکز آموزشی مثل مدارس، دانشگاه و…

•  شهریه دوره های آموزشی

•  خرید تجهیزات آموزشی مثل لپ تاپ، تبلت، مودم و…

6.  مبلغ جایزه در اختیار بانک مرتبط با برنامه و شبکه سوم قرار می گیرد و برندگان با ارائه نامه معرفی از سمت شبکه و فاکتورهای مرتبط با هزینه های آموزشی، جایزه را دریافت می کنند.

۷. مدت زمان استفاده از جایزه، یک سال پس از صدور نامه معرفی است و بعد از گذشت این زمان، جایزه مسترد می شود.

لینک ثبت نام در مسابقه سیم آخر

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://bombtv3.com/” icon=”” target=”true”]لینک ثبت نام[/button]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا