تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب گوشت | دیدن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب گوشت | دیدن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن گوشت در خواب چیست؟ خواب دیدن گوشت به طور کلی نشانه خوبی است، خصوصاً اگر گوشت خوب پخته شده باشد. اگر خواب  دیدید که در حال خوردن گوشت هستید، می خواهید ثروت خوبی کسب کنید.

تعبیر خواب گوشت

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از آن‌ها خواهید گذشت.

تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.

خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می‌روید. شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می‌کنید.

تعبیر دیگر این است که شما می‌بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می‌کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.

دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره‌ای از مسائل سلامتی باشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد.
  • دیدن گوشت پخته خوب است.
  • دیدن گوشت فربه مال و میراث بود.
  • دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد.
  • دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.

اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق «ع» می گوید: خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.

  • اول: مال.
  • دوم: ميراث.
  • سوم: توانگري.
  • چهارم: مصيبت ديدن.

گوشت هر جانوري كه حلال بود، دليل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يااز اسب، دليل منفعت است از پادشاه.

ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال آسان تر بدست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالي است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت در خواب، بد بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن و خوردن گوشت حيوانات حلال خوب است و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد.

البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي به نوع حيوان دارد.

خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد که از قصاب گوشت خريده ايد و به خانه خويش مي بريد. خريدن و فروختن گوشت نيز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبير شده و چه حيوان حلال گوشت باشد و چه مکروه يا حرام.

اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چه مي خوريد و داريد غذا به حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب است زيرا نعمت و برکت خداوندي است ولي گوشت خام مالي است که به زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت به دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد است و تعدي و تجاوز و ستمگري است.

خوردن و ديدن گوشت گوسفند غنيمت و نعمت است.

چنان چه در خواب ببينيد گوشت شتر داريد يا گوشت شتر را مي خواهيد بخوريد ميراثي به شما مي رسد که انتظارش را نداريد. گوشت گاو نعمت و فراخي معيشت است.

گوشت خرگوش را نيز ميراث از يک زن تعبير کرده اند. اگر در خواب ببينيد که گوشت بز لاغري را مي خوريد يا داريد و نمي خوريد مال فقير و يتيمي را به دنائت و پستي به چنگ مي آوريد و بهره مي بريد.

اگر در خواب ببينيد گوشتي که داريد مي خوريد خروس است از مردي شجاع و نام آور متمتع مي شويد و از او نعمت مي يابيد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند كه گوشت اسب مي خورد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد.

اگر بيند كه گوشت اشتر ميخورد، دليل كه مال يتيمي خورد به رنجوري.

اگر بيند كه گوشت پرستو مي خورد، دليل بر مال اندك است.

اگر بيند كه گوشت بز مي خورد، دليل بر بيماري است و مصيبت.

اگر بيند كه گوشت بط مي خورد، دليل مال است.

اگر بيند كه گوشت پلنگ مي خورد، دليل كه درحرب نام آور شود.

اگر ديد كه گوشت گنجشك مي خورد، دليل كه مال فرزند خورد.

اگر بيند كه گوشت تذرو مي خورد، رنجور شود.

اگر بيند كه گوشت بوزينه مي خورد، همين است.

اگر ديد كه گوشت فيل مي خورد، دليل كه از قِبَل پادشاه مال يابد.

اگر بيند كه گوشت چكاوك ميخورد، دليل است كه مالِ دزديده خورد.

اگر بيند كه گوشت چكاوك مي خورد، دليل كه مال بسيار يابد.

اگر بيند كه گوشت خرگوش مي خورد، دليل كه از زنان ميراث يابد.

اگر ديد كه گوشت خرچنگ مي خورد دليل كه از زنان مال حاصل كند.

اگر بيند كه گوشت دراج مي خورد، دليل كه مال زني بستاند.

اگر بيند كه گوشت راسو مي خورد، دليل است مال دزديده خورد.

اگر گوشت روباه مي خورد، دليل بيماري و ترس است.

اگر بيند كه گوشت زاغ مي خورد، دليل كه مالِ مردي فاسق خورد.

اگر گوشت سنگخواره مي خورد، دليل است مال ابهلي خورد.

اگر بيند كه گوشت سوسمار مي خورد، دليل كه زحمت يابد.

اگر گوشت سار مي خورد، دليل كه از مسافري راحت يابد.

اگر بيندكه گوشت سگ مي خورد، دليل كه بردشمن ظفريابد.

اگر ديد گوشت سيمرغ مي خورد، دليل كه از بزرگي راحت يابد.

اگر بيند كه گوشت شاهن مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد.

اگر بيند كه گوشت شاهين مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد.

اگر بيند گوشت بره مي خورد، دليل كه با گمراهي پيوندد.

اگر ديد گوشت شير ميخورد، دليل است از سلطاني منفعت يابد.

اگر بيند گوشت طاووس مي خورد، دليل كه مال تمام يابد.

اگر بيند گوشت طوطي مي خورد، دليل است علم آموزد اما او را سود ندارد.

اگر بيند گوشت قمري ميخورد، دليل كه از زني خوبروي راحت بيند.

اگر گوشت گاو يا گاوميش مي خورد، دليل منفعت است.

اگر گوشت گاو كوهي ميخورد، دليل است مال زن يا كنيزك بستاند و گوشت كبوتر همين دليل است.

اگر گوشت گربه مي خورد، دليل است از سفر دور مال حاصل كند.

اگر بيند گوشت لاك پشت مي خورد، دليل كه از عالمي علم آموزد.

اگر گوشت كفتار ميخورد، دليل كه پيرزني به او جادو كند.

اگر بيند گوشت كلاغ مي خورد، دليل است از مال مردي بياباني خورد.

اگر گوشت خرگوش ميخورد نعمتي بسيار حاصل كند.

اگر بيند گوشت ماهي مي خورد دليل كه مال فراوان بدست آورد.

اگر بيند گوشت ماكيان مي خورد، دليل است مال كنيزك و خادم خورد.

اگر بيند گوشت مرغ آبي مي خورد، دليل كه بزرگي و ولايت يابد.

اگر گوشت نهنگ مي خورد، دليل كه بلائي به وي رسد.

اگر بيند گوشت هدهد مي خورد، دليل كه مال زيرك خورد.

اگر گوشت هماي مي خورد، دليل كه از پادشاه راحت يابد.

پیشنهاد: تعبیر خواب شکلات

منابع: بیتوته و ستاره

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا