تعبیر خواب نماز خواندن دیگران و مرده | نماز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران و مرده | نماز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نماز

حضرت یوسف (ع) نماز خواندن در خواب را نشانه نزدیکی به خداوند تعبیر کرده است.

امام صادق (ع) می فرماید:

نماز خواندن  در خواب بر هفت وجه است.

 • اول: ایمنی.
 • دوم: شادی.
 • سوم: عز و جاه.
 • چهارم: مرتبت.
 • پنجم: رستگاری.
 • ششم: یافتن مراد.
 • هفتم: نقصان.

دیدن رکوع و سجود در خواب بر پنج وجه است.

 • اول: مراد یافتن.
 • دوم: جمعیت.
 • سوم: نصرت.
 • چهارم: ظفر.
 • پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.

اگر ببینی نماز را خواندی و تمام کردی، یعنی دعای تو مورد قبول واقع می‌شود، ‌‌‌‌‌ولی اگر تمام نکردی یعنی دعای تو مورد قبول واقع نمی‌شود.

دانیال نبی (ع) می گوید:

دیدن نماز خواندن در خواب  سه نوع است.

 • اول: فریضه.
 • دوم: سنت.
 • سوم: تطوع.

اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی.

اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی، یعنی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.

اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی، یعنی راستگو خواهی بود.

اگر ببینی در حالی که سوار حیوان چهارپا هستی نماز می‌خوانی، یعنی خداوند به کسب و کار تو برکت می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند.
 • اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد.
 • اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.
 • اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد.
 • اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود
 • اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود.
 • اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند.
 • اگر بیند که در کعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد.
 • اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد.
 • اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد.
 • اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد.
 • اگر بیند که در تاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.
 • اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد.
 • اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند.
 • اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • نماز خواندن: زندگی شیرین.
 • پیش نماز شدن: خوشبختی

تعبیرگری می‌گوید: اگر مشرکی به طرف قبله نماز خوانده یا شکر خداوند را به جا آورده است، یعنی مسلمان می‌شود و نعمتش افزایش می‌یابد.

حضرت يوسف (ع) گويد:

 • ديدن نماز کردن کار بالا گيرد.
 • ديدن نماز خواندن نزديکي به خدا.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • تعبیر خواب نماز ، وفای به عهد است
 • تعبیر خواب نماز سنت خواندن اخلاص در دین داری است
 • تعبیر خواب نماز استخاره خواندن عاقبت به خیر شدن است
 • تعبیر خواب نماز از جانب مشرق خواندن به حج رفتن است
 • تعبیر خواب نماز از جانب مغرب خواندن این است که میلش به جهودان است.

محمد بن سیرین گوید:

اگر خواب ببینید که نماز می خوانید ولی نمی دانید که قبله کدام طرف است نشانه متحیر شدن در راه دین و ایمان است.

خواندن نماز در مسجد نشانه رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها می باشد.

خواندن نماز در محراب نشانه این است که شما صاحب فرزندی صالح و درستکار خواهید شد.

اگر خواب ببینید که بالای کوه اذان می گویید و یا نماز می خوانید یعنی کار شما روشن می گیرد و در آن پیشرفت خواهید کرد.

گر خواب ببینید که ایستاده اید و دعای قنوت نماز را می خوانید نشانه این است که حاجت و خواسته های شما برآورده می شود و مردم شما را تحسین و ستایش می کنند.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند، یعنی آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.

خالد اصفهانی گوید: خواندن نماز به همراه مرده و یا مردگان در خواب نشانه این است که بیننده خواب عمری بلند خواهد داشت و صاحب فرزندانی خلف خواهد شد.

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران 

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید نماز می خوانید، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید.

تعبیر نماز خواندن در مسجد

مسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و تقرب به اهل علم و دانش.

چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد.

اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد.

اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را اقامه کند زن مي گيرد و زن او پارسا و اهل دين خواهد بود.

اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند.

اگر ببينيد خانه شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه گزيده و نماز اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و حمايت قرار مي دهد.

حتما ببینید

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

پول یکی از مهم‌ ترین نمادهای زندگی امروزی است و به همین دلیل، خواب پول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *