تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب شتر حضرت یوسف | دیدن شتر در خواب برای دختر مجرد چه معنایی دارد؟

4.7/5 - (114 امتیاز)
تعبیر خواب شتر حضرت یوسف | دیدن شتر در خواب برای دختر مجرد چه معنایی دارد؟

ممکن است خواب شتر را دیده باشید و به دنبال تعبیر آن باشید. به هر حال اگر این خواب را دیدید، در ادامه این پست از مجله پیک نت، کامل ترین تعبیر خواب شتر را از دید قرآن کریم و معبرین بزرگ تعبیر خواب نظیر حضرت یوسف، امام جعفر صادق، ابن سیرین و … آماده کرده ایم که که در ادامه به راحتی می توانید تعبیر خواب خود را پیدا کنید.

شتر حیوانی مهم و تعیین کننده بین بعضی اقوام به حساب می‌آید و با توجه به اقلیم ایران، بهترین حیوان در بعضی نقاط به شمار می‌رود. این حیوان برای بارکشی و سواری در بیابان‌ها و صحرا‌ها و همچنین کشیدن خیش کشاورزی، گرداندن دستگاه‌های عصاری و به‌حرکت‌درآوردن چرخ‌های آبکشی از چاه‌ها اهلی و تربیت شده‌اند.

دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

شتر نماد استقامت، صبر، استقامت و رسیدن به اهداف بلند مدت است. برخی از معبران نیز می گویند که شتر نماد باری است که باید بر دوش بکشید. شما مسئولیت زیادی را بر عهده دارید که مانع از زندگی در آرامش می شود. اما همچنین نشان می دهد که شما به اندازه کافی قوی خواهید بود تا با آنها روبرو شوید و دوره مشکل ساز را با پیروزی پشت سر بگذارید.

دیدن شتر در خواب،  نشان دهنده نیاز به محافظه کاری بیشتر در اقدامات شما است و پیشنهاد می کند که برخی از مسئولیت هایی را که بر عهده دارید کنار بگذارید. این نشان می دهد که شما تمایل دارید احساسات خود را به جای ابراز و رها کردن آنها نگه دارید. خواب دیدن شتر به این معناست که باید کینه های قدیمی را رها کرده و بخشش را بیاموزید تا بتوانید بار خود را بردارید.

تعبیر خواب شتر از حضرت یوسف

  • ديدن شترجهاز دار رفتن به کعبه يا کاري که ثوابي در آن حد دارد.
  • ديدن شتر بي جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهي مهتر گردد.
  • اگر بر شتر سوار شده دولت يابد.
  • اگر مهار شتر در دست مي کشد بر گروهي حکم کند.

تعبیر خواب شتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود نمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد.

سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گوياي مسافرت است براي بيننده خواب.

داشتن شتر هاي بسيار در حالي که در عالم خواب مي دانيد آن همه شتر به شما تعلق دارد دست يابي به مال و منال بسيار است آميخته به برتري و حکم روائي.

شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير دوشيدن از شتر و خوردن شير شتر بهره مندي از مال زن است.

نوشيدن شير شتر بشارت سفر زيارتي نيز هست.

تعبیر خواب شتر:

اگر ديديد بر شتري نشسته ايد و شتر بي هدف جست و خيز مي کند و اين طرف و آن طرف مي رود غمي و اندوهي براي شما مي رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بوديد مشکلي در زندگي شما پيش مي آيد که از حل آن عاجز مي مانيد.

چنان چه ديديد شتران بسياري جائي جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را مي شناسيد حادثه اي پيش مي آيد که جنبه عام دارد و شما را نيز شامل مي شود. مثل سيل جاري مي شود يا زلزله اتفاق مي افتد يا بيماري همه گير بروز مي نمايد.

خون شتر مال حرام است.

اگر ديديد شتري کف به دهان آورده و مي غرد کسي که از شما غوي تر است عليه شما خشم مي گيرد و اگر ديديد شتري را به ريسمان بسته ايد و مي کشيد کسي قوي تر از خودتان را مطلع مي کنيد.

اگر شتر خشمگين را نشانديد و بر او سوار شديد پيروزي بزرگي تحصيل مي کنيد.

اگر پشم شتر داشتيد مالي نصيب شما مي شود و اگر ديديد در خواب زانوي شتري را مي بنديد در کار بزرگي تدبير مي کنيد و موفق مي شويد.

 اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر خواب دید كه اشترهایزیادی  داشت و آگاه بود که شترانی که اموال او هستند از اشتران اعرابي بودند، تعبیرش آن است در سرزمین اعراب پادشاه می شود.

اما  اگر شترها از عجم بودند، در ديار عجم پادشاه می گردد.

اگر زني در خواب ببيند گوشت شتر می خورد،تعبیرش آن است که از پادشاه مال و نعمت به او می رسد.

و پوست شتر نيز همين تعبیر را دارد.

و بعضي از معبران گفته اند: ميراثی می يابد.

اگر خواب ببیند كه شتر با او سخن می گوید، تعبیرش  خير و نيكي است که به او می رسد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال:

اگر  در خواب ببیند  سوار شتر مست و خشم آلود شده است، تعبیرش غلبه وپیروزی بر مردی بزرگ است.

اگر  در خواب ببیند شتر ی را می دوشید، تعبیرش این است که از پادشاه مالی به اندازه شیر  دوشیده به او میرسد.

اگر در خواب ببیند به جای شیر از پستان شتر خون می آمد، تعبیرش مال حرام است.

اگر خواب ببیند کسی شتر ماده به او بخشید، یا از کسی خرید، تعبیرش ازدواج است.

اگرخواب ماده شتری را دید که از دستش فرار کرد  یا دزد برد، تعبیرش جدایی است یا در میانشان خصومت می افتد.

اگرخواب ببیند ماده شترش مرد، تعبیرش آن است که زنش می میرد.

اگر ببیند که شتر بچه به دنیا  آورد، دلیلش آن است که زنش بچه می آورد و مالش زیاد می شود.

اگر  شتری ماده در خواب  دید به امیدی که دارد می رسد.

اگر  گوشت شتر درخواب  می خورد، دلیلش بیماری است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگردر خواب ببیند که شتری را قربانی میکند و گوشت او را به همه می داد، یعنی مردی بزرگ در آنجا قربانی می شود یا می میرد. اگر ببیند که شتری مجهول به دنبالش می آید، تعبیرش سرگشته و متفکر شدن است.

اگر ببیند که شتری را رام کرد، دشمن را مقهور خود می کند.

اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع میشوند، در آنجا دشمن جمع می شود، یا سیل در آنجا خرابی به بار می آورد  یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت.

اگر ببیند که شتران بار گندم و جو حمل می کنند، تعبیرش خیر و برکت است.

ابراهیم کرمانی می گوید اگر ببینی شیر شتر می‌نوشی، تعبیرش گستردگی و فراخی است.

و تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از سمت شخصی بزرگ است. و اگر ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر می دهد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر دیدن به روایت امام جعفر صادق:

دیدن شتر درخواب بر ده رکن است.

1.پادشاه عجمی

2. مردی امیر

3.مرد مومن

4.سیل

5.فتنه و آشوب

6. آبادانی

7. نصیب شدن زن

8. حج

9.نعمت

10. مال

لوک اويتنهاو مي گويد:

  • شتر: کار و تلاش در پيش روي شماست
  • نوازش کردن شتر: شخصي از شما سواستفاده خواهد کرد
  • شتر با بار: ارثي از دور دستها به شما خواهد رسيد
  • سوار آن شدن: مسافرت همراه با مشقت
  • زدن شتر: شما بي جهت به يک دوست تعدي خواهيد نمود

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر بيند كه اشتران بسيار داشت و دانست كه آن جمله ملك وي است و از اشتران اعرابي بودند، دليل است در ديار عرب پادشاه گردد.

اگر اشتران عجمي بودند، دليل است در ديار عجم پادشاه گردد.

اگر زني بيند اشتري با بخورد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد و بدانكه پوست اشتر نيز همين.

دليل را دارد و بعضي از معبران گفته اند: ميراث يابد.

اگر بيند كه اشتر با او سخن گفت، دليل است خير و نيكي بدو رسد.

جابر مغربي گويد:

اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود.

اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون.

اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد.

اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد.

اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه مال يابد.

 اگربيند كسي وي را شتري داد، دليل كه به قدر و قيمت آن منفعت يابداز كسي.

اگر بيند كه قومي شتري بكشتند و گوشت آن قسمت كردند، دليل كند كه در آن موضع مردي دارا بيمرد و مال وي را قسمت كنند به ميراث.

آنلی بيتون مى‏ گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد شتري در حال كشيدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان، غم و اندوه كوچكترين اميدهاي شما را بر باد خواهد داد.

2ـ اگرخواب ببينيد شتري از آن شماست، دلالت بر آن دارد كه دارايي فراواني از طريق استخراج مهدن به دست خواهيد آورد.

3ـ اگر گله شتري در خواب ببينيد، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه فكر مي كنيد ديگر كسي به ياري شما نخواهد آمد، افرادي براي امداد به نزد شما خواهند آمد.

 کارل گوستاو یونگ گوید:

دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کارتر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می‌کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.

تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.

خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بارهای احساسی که به دوشتان است و حملش می‌کنید را رها کنید.

تعبیر خواب شتر سفید

شتر سفید در خواب نشانگر روح صادق شما است و در علوم تعبیر خواب قدیمی به نوعی پیش بینی بیماری به حساب می‌آمده است. اما استرس نگیرید، چون چیز چندان جدی نخواهد بود.

در عالم روح و جان، سفیدی با صلح و هارمونی در ارتباط است. شتر نماد مسافرت است. ترکیب این دو با هم به اعتقاد من به معنی سفر یا تعطیلاتی پر آرامش است.

در بعضی از کتب تعبیر خواب قدیمی‌تر اشاره شده است که بهتر است از سلامت خود مراقبت بیشتری به عمل بیاورید.

تعبیر خواب شتر برای دختر مجرد

دیدن شتر در خواب برای دختر مجرد، خبر از نزدیک شدن به ازدواج او با فردی می دهد که دارای چند صفت خوب از جمله وقار و صبر است.

هر کس در خواب ببیند که کسی شتری به او می دهد دلیل بر نزدیک شدن عقد اوست.

اگر دختر مجرد در خواب ببیند که شتر وارد خانه اش شد، نشانه برکتی است که به زندگی او می رسد.

دیدن شتر در خواب، بیانگر بهبود تدریجی سلامتی بیننده خواب است.

دیدن شترهای زیاد در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب چقدر مسئولیت دارد.

شتر سفید در خواب، نشانه آن است که بیننده دارای چند صفت ستودنی است که بارزترین آنها فداکاری، صبر و استقامت است.

تعبیر خواب تعقیب شتر برای دختر مجرد:

خواب تعقیب شتر برای دختر مجرد ممکن است به این معنا تعبیر شود که او به زودی با مرد خوبی آشنا خواهد شد و به خواست خدا ممکن است به زودی با او نامزد شود و در مورد خواب تعقیب شتر سفید برای دختری، این خبر از موفقیت و تمایز قریب الوقوع اوست، زیرا ممکن است به زودی به جایگاه برجسته ای در کار خود ارتقا یابد و به دستاوردهای بیشتری برسد.

در مورد رویای تعقیب شتر و احساس ترس، این خبر خوبی نیست. بلکه ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده در زندگی خود در معرض ناتوانی و ناامیدی قرار می گیرد و باید قوی و ثابت قدم باشد و تا زمانی که از شر هر چیزی که او را ناامید می کند خلاص شود و به حالت عادی خود بازگردد، باید قوی و استوار باشد و یا اینکه خواب نماد تعقیب شتر، ترس از آن، شنیدن خبر بد یا شنیدن خبر بد در دوره آینده است.

تعبیر خواب ذبح شتر برای دختر مجرد:

دیدن دختر مجرد در خواب که از معشوق خود شتر می گیرد و او را ذبح می کند، نشانه ازدواج با فردی است که در بیداری با او در ارتباط است و با او در زندگی ای سرشار از ثبات و آرامش و احترام متقابل بین طرفین زندگی می کند و اگر خود در خواب شتری را ذبح کند، این فال نیک برای موفقیت در همه زمینه هاست. و اینکه خداوند به او مال و خانواده عطا خواهد کرد، در حالی که ظاهر شدن شترهای ذبح شده بسیار در خواب حکایت از آن دارد که در دوره آینده با ناملایمات بی شماری روبرو خواهد شد.

تعبیر خواب ذبح شتر برای زنان مجرد باعث موفقیت و درخشش در جنبه های مختلف زندگی اعم از تحصیلی و شغلی می شود.

پیشنهادها:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا