تعبیر خواب خون از ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی تهرانی

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب خون از ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی تهرانی

این روزها، وقتی خون را در لباس شخصی یا روی زمین می بینیم، به طور ناخودآگاه به این نتیجه می رسیم که کسی مرده یا آسیب دیده است. خون روی زمین حکایت از مرگ، نبرد بزرگ یا زخمی شدن عمیق دارد. اما اگر خون را در خواب ببینیم به چه معناست؟ در ادامه با مجله پیک نت همراه باشید تا تعبیر آن را از ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی تهرانی بخوانید.

تعبیر خواب خون

بر اساس دیدگاه غربی ها، خون نماد سرزندگی است و اغلب به معنای خوش شانسی یا ثروت می باشد.

مشاهده جریان خون از بدن یا زخم ها نشانه سلامتی، ایمنی است، یا می تواند به معنای بازگشت به خانه پس از یک سفر طولانی باشد.

نوشیدن خون انسان در خواب به معنای پول، سود، فرار از خطر، ایمنی در برابر آزمایش ها و سختی ها است، یا می تواند به معنای ارتکاب گناه و سپس توبه از آن باشد.

افتادن در حوضچه خون در خواب به این معنی است که شخص متهم به قتل یا سرقت پول می شود.

اگر در دره ای پر از خون دیده شود، به این معنی است که ممکن است در آن منطقه کشته شود.

اگر کسی در خواب ببیند که خون بدون حجامت یا بریدگی از بدنش خارج می شود، به این معنی است که به کسی پول می دهد.

اگر او فردی فقیر است، به این معنی است که از کسی پول دریافت می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که در یک آب انبار پر از خون افتاده است، به این معنی است که کسی از او انتقام می گیرد.

خونریزی طبیعی در خواب به معنای آرامش و راحتی است.

خونریزی بیش از حد در خواب برعکس است.

خونریزی زن بدون ازدواج به معنی یافتن شوهر است.

خونریزی یک زن باردار در خواب به معنای سقط جنین است و برای یک زن مسن، خونریزی به معنی بیماری است.

اگر کسی در خواب خون از مقعد خود را ببیند، بدین معناست که او از عواقب یک عمل شیطانی آلوده است، یا می تواند به معنای یک معامله بد باشد، یا اینکه او پول غیرقانونی به دست آورده است و سپس از چنین معامله ای خارج شده است.

خواب دیدن رختخواب یا لباس خود با خون نشان می دهد که به شدت بیمار می شوید یا درگیر یک پرونده جنایی می شوید و باید در همه امور مراقب باشید.

تعبیر خواب خون از ابن سیرین

اگر بيند كه بي جراحت خون از تن او آمد، دليل كه اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زيان رسد.

اگر بيند كه بر تن وي جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همي رفت، دليل است او را زيان و غم و اندوه رسد.

اگر بيند كسي او را به شمشير بزد و خون روان شد، دليل كه بر وي زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است.

اگر بيند از جايگاهي كه زخم است خون بيرون آمد و جامه و تن او الوده شد، مالي است كه به حرام حاصل كند.

ابراهیم کرمانی

اگر بيند كه خون همي خورد، دليل است مال حرام خورد يا خون ناحق كند.

اگر اندامي از اندامهاي او ببرد، چنانكه آن اندام از وي جدا شد، دليل است زننده زخم سفر كند.

اگر بيند كه در تن او سوراخي بود كه از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده كرد، دليل كه او را به قدر آن مالي حرام رسد.

اگر بيند كه خون از زخم و جراحت نيامد و آن جراحت تازه بود، دليل كه درمال او نقصان آيد، يا از كسي سخني سخت شنود و او را در آن ثواب است، زيرا كه خون بر گناه باشد كه از تن او بيرون آمد.

اگر بيند كه از قضيش خون بيرون آمد، دليل است او را فرزندي از شكم مادر بيفتد.

اگر كه از مقعدش خون بيرون آمد، چنانكه تنش آلوده شد، دليل است كه به قدر آن مالي حرام حاصل كند. اگر بيند كه ازبن دندان او خون بيرون آمد، دليل است از خويشانش به او غم و اندوه رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب خون می گوید:

رنگ هاي هستند که در خواب ديده نمي شوند از جمله سرخي دست به خصوص سرخي خون.

بسيار اتفاق افتاده که در خواب هاي خود خون ديده ايم ولي سرخي خون را نديده ايم. فقط احساس کرده ايم خون است و اکنون نيز اگر به خاطر خويش مراجعه کنيد به ياد مي آوريد که هرگز سرخي خون را در خواب نديده ايد ولي خواب خون را فراوان ديده ايد.

پس ما در خواب خون را مي فهميم ولي نمي بينيم و همين است که تفاوت هايي را تعبير به وجود مي آورد.

به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است.

اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم.

اگر در خواب ببينيم از بيني ما خون مي آيد از نظر اجتماعي گرفتاري هايي پيدا مي کنيم و احتمالا شان و شخصيت و آبرويمان در مخاطره قرار مي گيرد و اگر ببينيم از بدنمان خون مي رود گرفتار غم و اندوه مي شويم و چنانچه ببينيم از چشممان خون روان است يا حتي نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار مي گرديم.

اگر ببينيم در دعوا و زد و خورد جايي از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر ديگري به سبب ما خون آلود شود غمي بين ما و ديگران به وجود مي آيد.

اگر ببينيم لباسهايمان خون آلود شده بدنام مي شويم و به ما تهمت مي زنند و اگر ببينيم خون به زمين ريخته شده گرفتاري و غم و غصه پيش مي آيد که ما هم در آن سهيم هستيم.

چنانچه ببينيم پايمان در منجلابي از خون فرو رفت ناخود آگاه در امري مداخله مي کنيم که گرفتاري و ابتلاء دارد. به هر حال ديدن خون ابتلا و گرفتاري است ولي مواضع آن فرق مي کند که بايد در تعبير مورد نظر قرار بگيرد.

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون از حضرت یوسف

دیدن خون غم واندوه بود.

دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی میباشد واز غم بیرون آید.

تعبیر خواب خون به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن خون در خواب بیانگر زندگی، عشق، اشتیاق و نا امیدی است.

اگر شما کلمه‌ی خون را در خواب ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی‌تواند تغییر کند.

اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی‌ای است که صرف یک پروژه کرده اید.

شما تلاش زیادی را صرف کاری کرده اید و نمی‌خواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، این رویا یک هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی‌توانید دیگر از آن دوری کنید.

خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است.

خواب دیدن اینکه شما خونریزی می‌کنید یا خون از شما می‌رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می‌برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید.

ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد‌های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند.

زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند،   بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند.

خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می‌کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.

خواب دیدن اینکه شما خون می‌نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می‌شوید.

اگر شما خواب ببینید که خون سرفه می‌کنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنید که نتیجه عکس می‌دهند.

خواب دیدن اینکه شما خون می‌دهید یا خون اهدا می‌کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می‌کنید.

اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می‌کنید.

دیدن دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست. اگر شما روی زخم را می‌کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می‌کنید. شما نیاز دارید به چیز‌ها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.

خواب دیدن اینکه شما تزریق خون دارید بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی گیرید و احیا شوید. ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید.

پیشنهاد: تعبیر خواب شتر

حتما ببینید

تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد

تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد

در این مطلب، تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد و زن باردار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *