تعبیر خواب ملخ از امام صادق و ابن سیرین

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب ملخ از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب ملخ از امام جعفر صادق (ع) و محمد ابن سیرین، در این بخش از مجله اینترنتی پیک نت پیک نت گردآوری شده است که در ادامه می توانید معنی خواب خود را بخوانید.

تعبیر خواب ملخ از امام صادق و ابن سیرین

ملخ يکی از آفات نباتی است.

ملخ چون انبوه و فراوان باشد به هر کجا که فرود آيد اثری از حيات رستنی ها باقی می گذارد.

لذا در خواب های ما نيز آفت مالی شناخته شده چه يکی باشد و چه بسيار که اهميت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی ملخ ها بستگی دارد.

تعبير خواب ملخ از منوچهر مطيعی تهرانی

اگر ديديد جائي که نشسته ايد ملخي جست و فرود آمد يا ملخي جست و بر لباس شما نشست مردي طماع و پرخوار و مزاحم و بيکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم مي دوزد و طمع مي بندد.

اگر ديديد دسته اي ملخ پرواز مي کنند در آن منطقه که ملخ ها را ديده ايد مشکل عمومي پيش مي آيد به طوري که همه زيان مي کنند و آسيب مي بينند.

اگر در حياط خانه خود بوديد و ديدديد دسته اي ملخ بر بالاي خانه شما پرواز مي کند گرفتاري تنها براي شما پيش مي آيد ولي اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را ديديد گرفتاري و مشکل براي همه اهالي آن حدود است.

تعبير خواب به روايت جابر مغربی

اگر ديد ملخ جمع ميكرد و در ظرفي مي انداخت، دليل كه مال جمع كرده به كابين زن دهد.

اگر بيند ملخ بسيار در جائي جمع شدند و نباتات آنجا را مي خوردند دليل كه مال تمام از آن ملك تاراج كند.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.

اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است، نشانه آن است که دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما چشم دوخته‌اند.

دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب، علامت آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد.

اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ‌ها جلب می‌کنید، علامت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی‌دهید.

اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید، علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید.

تعبیر خواب ملخ از اچ میلر

اگر خواب ببينيد كه ملخى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با شخصى دعوا می کنید.

 كشتن ملخ در خواب، نشانه‌ى ضرر و زيان است.

خواب دیدن فرار از ملخ

اگر خواب ببینید که خود  در حال فرار از ملخ ها هستید، می تواند نشان دهد که سعی دارید از ظلم و ستم یا افرادی که قصد سوء استفاده از شما را دارند فرار کنید.

پیشنهاد: تعبیر خواب موش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.