تعبیر خواب پل هوایی، سنگی، چوبی و شکسته

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب پل هوایی، سنگی، چوبی و شکسته

تعبیر خواب پل چیست؟ دیدن پل در خواب معانی مختلفی دارد. اما در کل به معنای چیزهای خوب است. دیدن پل در خواب بیانگر این است که کار و زندگی عاشقانه بیننده خواب در مسیر درستی قرار خواهد گرفت. او از بیماری های خود خلاص می شود و به اهداف و آرزوهای خود می رسد.

تعبیر خواب پل هوایی، سنگی، چوبی و شکسته

تعبیر خواب پل هوایی: دیدن این خواب تعبیر بسیار خوبی دارد. این نشان دهنده یک راهنما، شانس و اقبال خوب است. بیننده خواب با رفع تمام خطاها، کمبودها و گناهان خود، برای رهایی از آنها قدم های درستی برمی دارد و تا آخر پیش می رود و به موفقیت می رسد.

تعبیر خواب پل سنگی: پل سنگی در خواب یعنی شما در زندگی می‌دانید که چه می‌ کنید و مصمم هستید.

تعبیر خواب پل چوبی: یعنی در زندگی زیاد سختگیر نباشید.

تعبیر خواب پل شکسته: خواب یک پل تخریب شده یا شکسته شده به معنای این است که شما در معرض تغییرات و گاهی اوقات خطراتی هم در زندگی هستید.

تعبیر خواب پل چیست

وقتی در خواب می بینید که از روی پل عبور کرده اید، این خواب نمادی از این است که مشکل را پشت سر خواهید گذاشت تا وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشید.

وقتی در خواب می بینید که از یک پل بسیار باریک عبور می کنید، نشان دهنده این است که نگران آینده خود هستید.

وقتی در خواب از پل رد می شوید و در وسط آن توقف می کنید، نشان دهنده این است که آینده شما مشکل ساز خواهد شد.

وقتی می بینید که یک پل چوبی یا بتنی در حال فرو ریختن است، خواب نشان دهنده این است که شما نگران آینده خود هستید.

در حالی که در خواب که می بینید پلی پر از یخ است، نشان دهنده این است که در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد.

در حالی که در خوابی که در حال تماشای پل هستید و در حال عبور نیستید، این نشان دهنده این است که مشکل شما هر روز بیشتر می شود زیرا نمی توانید راه حلی پیدا کنید و نمی توانید برای تغییر اوضاع پیشقدم شوید.

وقتی در خواب می بینید که از پل می افتید و به رودخانه یا دریا می افتید، این خواب نمادی است که تحت تأثیر احساسات خود قرار خواهید گرفت.

وقتی رویای یک پل را می بینید، نشان دهنده دوره گذار از تمام مشکلاتی است که با آن روبرو هستید و بسیاری از چیزهایی که باید در زندگی خود انجام دهید. پل همچنین نماد امید است، اگر از آن عبور کنید، آنگاه راه حلی در انتهای دیگر پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب پل از معبران اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی:

ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بيننده اعتماد و اطمينان بيشتري مي دهد در بيداري پل جاده يا راهي است که بر روي رود خانه يا دره و يا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب مي شود که ما بدون غوطه خوردن در آب يا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خويش ادامه دهيم و به زمين محکم و بي خطر برسيم.

در خواب ما نيز پل همين معني را مي رساند و چون در روياي خويش پل ببينيم لاجرم بايد بدانيم که خطري هست که پل براي ايجاد امنيت نسبت به آن است.

ليکن بايد ديد در خواب بيننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعيتي دارد.

چنانچه در خواب ببينيم که از روي يک پل محکم و استوار و بزرگ مي گذريم همان طور که گفته شد بي ترديد خطري ما را تهديد مي کند که بزرگ قدرتمند و کريمي دستمان را مي گيرد و از مرحله خطر عبور مي دهد و به سر منزل امنيت مي رساند.

اگر کارمند و حقوق بگير باشيم موقعيت شغلي بهتري مي يابيم و چنانچه کاسب باشيم اعتبار پيدا مي کنيم و نزد همگان مفتخر و معتبر مي شويم.

پل در خواب مردي است بزرگ و با قدرت که بيننده خواب با او برخورد مي کند.

پل ويران و شکسته، شکست و ناکامي است.

پل لرزان، بي اعتباري و دلهره و تشويش است.

ساخت پل خوب است.

زير پل قرار گرفتن خوب نيست.

ابراهیم کرمانی:

پل در خواب تاويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند.

اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود.

محمد بن سيرين:

پل در خواب پادشاه است يا مردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

امام جعفر صادق (ع):

پل در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند.

دوم: پادشاه.

سوم: نيكوئي و كامراني يافتن.

چهارم: مال بسيار حاصل كردن.

اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

پیشنهاد: تعبیر خواب زندان

حتما ببینید

تعبیر خواب دیدن سرباز و سربازی چیست؟

تعبیر خواب دیدن سرباز و سربازی چیست؟

تعبیر خواب دیدن سرباز و سربازی چیست؟ این خواب به این معنی است که باید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *