تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب خر یا الاغ از حضرت یوسف (ع)

4.2/5 - (4 امتیاز)
تعبیر خواب خر یا الاغ از حضرت یوسف (ع)

خر یا الاغ در میان حیوانات چهارپا و اهلی، حیوانی بی آزار است و دیدن آن در خواب خوب است. اگر کسی خواب ببیند بر خری به هر رنگ سوار بود، تعبیر آن مسلط شدن بر کارهای زندگی است. در ادامه می توانید تعبیر خواب این حیوان را از معبران بزرگ تعبیر خواب در مجله پیک نت مطالعه کنید.

تعبیر خواب خر یا الاغ از حضرت یوسف علیه السلام

حضرت یوسف (ع):

 • دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند.
 • دیدن الاغ بخت او را یاری می کند.
 • دیدن فروختن الاغ زیان باشد.

تعبیر خواب الاغ از امام صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع):

 • بخت
 • کامیابی و بهره‌مندی
 • فرمانروائی
 • مال
 • زن
 • شادی
 • عزت
 • اقبال
 • بزرگی
 • درجه و رتبه و مرتبه

تعبیر خواب خر به روایت محمد ابن سیرین

 • خوردن از گوشت خر در خواب به معنای رسیدن به مال و اموال زیاد از راه تجارت است.
 • در صورتی که در خواب ببینی که الاغ خود را کشته ای و از گوشتش می خوری به معنای خرج کردن مال و اموالتان است.
 • در صورت عوض کردن خر خود با دیگری در خواب به واقع در زندگی حال و روزتان عوض خواهد شد.
 • در صورتی که در خواب خر شما ماده و آبستن باشد به معنای آن است که امیدواری و خیر و برکت برای شما به همراه ارد.
 • در صورتی که در خواب به مانند خر راه می روی به معنای این است که دچار فقر و تنگدستی خواهید شد ولی عمر طولانی می کنید.
 • در صورتی که حیوانی درنده در خواب ببینید که تبدیل به خر شده است و یا یکی از آنها تبدیل به خر، دیگری به گاو و گوسفند تبدیل شده است به معنای آن است که رزق و روزی شما بیشتر می شود اما در عین حال دین و ایمان شما دچار آسیب خواهد شد.
 • در صورتی که در خواب ببینی به مانند خر دم داری یعنی مال و نعمتت افزایش خواهد یافت و زندگی شما به سمت خوشی و شادی خواهد رفت اما دین و ایمانت سست می شود.
 • افتادن از خر به معنای فقیر شدن شماست.

تعبیر خواب الاغ به روایت ابراهیم کرمانی

 • چنانچه در خواب ببینی که خری خریده اید ولی پولش را نداده ای تعبیرش این است که به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می زنی به تو سود فراوان خواهد رسید.
 • سوار شدن بر خر دیگری، فروختن خر خودت و خریدن خر دیگری به معنای دگرگون شدن امرار معاش شماست.
 • در صورتی که خر شما در خواب یک چشم داشته باشد به معنای این است که برای به دست آوردن مال و اموال دچار آشفتگی خواهید شد.
 • دیدن سم خر در خواب به مال و اموال تعبیر می شود و چنانچه سم خر به دست آورده ای یا کسی آنرا به شما داد به همان اندازه مال و اموال به دست خواهید آورد.
 • به دست گرفتن دم خر در دستان خود به معنای به دست آوردن مال و اموال به همان اندازه است.
 • در صورتی که دست و پای خرت دراز شد به این معناست که در زندگی خرید و فروش زیادی انجام می دهی.
 • فریاد زدن و عر عر کردن خر در خواب خوب نیست.
 • مردن خر در خواب به معنای دگرگون شدن معیشت و دفع و بلا و گرفتاری است.
 • دیدن خر ماده در خواب به معنای زن یا کنیز است.
 • دزدیدن خر در خواب به معنای این است که زنت به فساد کشیده می شود و ازش جدا می شوی
 • آمیزش با خر به معنای به دست آوردن مال و اموال زیاد است.
 • در صورتی که در خواب ببینی که خرت قوی و پر زور شده وبار می کشد به این معناست که کسب و کار دنیا برایت آسان است و چنانچه در خواب خرت ضعیف باشد و کم زور به معنای این است که کسب و کارت به سختی انجام خواهد شد.
 • در صورتی که روی الاغت بار سنگین گذاشته باشی به معنای آن است که به حدی ثرومند می شوی که مال و اموال خودت از دست می دهی.
 • همراه شدن خر با قاطر در خواب به معنای بدست آوردن مال و اموال خود در راه سفر است.
 • در صورتی که در خواب ببینی که خر تو با اسب همراه شده است یعنی مال و اموالت از طریق پادشاه البته به زور به دست خواهی آورد.
 • اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، به معنای این است که مال و اموالت حلال است.
 • اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، به معنای این است که مال و اموالت از راه دزدی است.

تعبیر خواب الاغ به روایت دانیال نبی

 • خر به بخت و اقبال و بزرگی تعبیر می شود.
 • در صورتی که در خواب صاحب خر شوی و یا خری وارد خانه ات شود به معنای این است که خیر و برکت زندگی شما بیشتر خواهد شد.
 • در صورت دیدن خرهای زیاد در خواب مال و اموالت زیادتر می شود.

تعبیر خواب خر به روایت جابر مغربی

 • چنانچه سوار خر شده ای و فریاد و عرعر می کند به معنای آن است که زنت بداخلاق و بد رفتار است.
 • در صورتی که در خواب سوار بر خر شوی و درجا روی زمین بیافتد تعبیرش این است که از دنیا خواهی رفت.
 • عوض کردن خر خود با دیگری، چنانچه خر جدید بدحال باشد شما دچار ضرر و زیاد مالی می شوید و اگر خوب و سرحال باشد به مال و اموالت افزوده می شود.
 • در صورتی که خر خود را در خواب با قاطر یا اسب عوض کنی از پادشه به شما مال و اموال فراوان می رسد.
 • در صورتی که در خواب ببینی که پایت مثل پای خر شده است یعنی جاه و مقامت بیشتر خواهد شد.

تعبير خواب به روايت لیلا برایت

 • دیدن الاغ در خواب، نشانه دعوا گرفتن است.
 • اگر در خواب ببینید که الاغى را مى زنید، بدین معنا است که نسبت به خانوادهتان بى تفاوت شده اید.
 • اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى کنید.
 • اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى آید.

تعبير خواب الاغ به روايت آنلی بیتون

 • دیدن الاغ در خواب، نشانه آزردگی خاطر است واخباری كه دیر از موعد به شما می رسد.
 • اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانه كار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی.
 • اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانه آن است كه حرفها و تهمت هایی كه پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید الاغ سواری می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شركت خواهید كرد.

تعبیر خواب الاغ به روایت ابراهیم کرمانی

 •  اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 • اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 • تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی
 • تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.
 • گر ببینی خر تو مرد، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود
 •  اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد
 • تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
 • اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • گر ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، یعنی کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یعنی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یعنی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.
 • اگر ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، یعنی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.
 •  اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یعنی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.
 • اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یعنی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .
 •   اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یعنی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.
 • اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، ییعنی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

 • تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
 • اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
 • اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
 • اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.
 • اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
 •  اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

وقتی خواب الاغ می بینید چه تعبیری دارد؟

وقتی در خواب می بینید که سوار الاغ می شوید، این خواب نمادی از عمر طولانی و رسیدن به اهدافتان است.

وقتی خواب می بینید که الاغی شما را می کشد، این خواب نمادی از غم و اندوه است.

هنگامی که در خواب صدای الاغی را شنیدید، این نشانه آن است که به آنچه می خواهید خواهید رسید.

وقتی در خواب دیدید که الاغی را می کشید ، این خواب نمادی از این است که پول در خواهید آورد.

وقتی در خواب دیدید که الاغ شما ناپدید شد، بیانگر این است که باید با کسی خداحافظی کنید.

وقتی در خواب گوشت الاغ یا پوست الاغ می بینید، این خواب نماد پول و لذت است.

اگر در خواب الاغی تند راه می رفت، این نشانه سفر عجولانه است.

اگر در خواب ببینید الاغی در حال زایمان است، نشانه آن است که ثروت شما افزایش خواهد یافت.

وقتی در خواب دیدید خرهای زیادی می بینید ، این خواب نماد پول است.

وقتی در خواب دیدید که یک الاغ می‌خرید اما هنوز پول آن را نداده اید، این خواب نماد خوبی است.

وقتی الاغ یک چشم را در خواب دیدید، این خواب نمادی از مشکلات در محل کار است.

وقتی در خواب یک الاغ کور دیدید، این خواب نمادی است که پول شما تمام می شود.

وقتی در خواب یک الاغ با دم بلند، خزهای زیادی دیدید، این خواب نمادی است که شما دوستان زیادی دارید.

وقتی یک الاغ سفید دیدید، این خواب نماد هیجان است.

وقتی در خواب دیدید که یک الاغ زرد دیدید، این خواب نشان دهنده آن است که بیماری شما را خواهد گرفت.

تعبیر خواب کره الاغ

وقتی یک بچه الاغ را می بینید، این نشان می دهد که شما در حال تلاش برای رسیدن به چیزی هستید که آرزویش را داشتید. برای این کار باید کاری را که تاکنون انجام داده اید ادامه دهید. شما در کوتاه ترین زمان گام های مهمی بردارید و اینجاست که تمام نتایج کار سخت خود را خواهید دید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا