تعبیر خواب میمون از حضرت یوسف و ابن سیرین

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب میمون از حضرت یوسف و ابن سیرین

به ندرت اتفاق میافتد که خواب میمون را ببینیم، با این حال اگر خواب این حیوان را دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید، مجله پیک نت معنی دیدن میمون را از بزرگان تعبیر خواب نظیر حضرت یوسف (ع) و ابن سیرین گردآوری کرده است که در ادامه می توانید ملاحظه نمایید.

تعبیر خواب میمون از حضرت یوسف

اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون در اطراف او در حال قدم زدن است، خواب او به این معنی است که خواب‌ بیننده از نظری سلامتی دچار مشکل می‌ باشد.

در تعابیری دیگر یوسف نبی (ع) دیدن میمون در خواب را سرزنش و تحقیر اطرافیان معنی کرده است.

تعبير خواب میمون از اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر دید بوزینه (میمون) را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند.

اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید.

اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

تعبير خواب میمون از جابر مغربی

اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد.

اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند.

و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است.

اگر دید که بوزینه به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند.

اگر دید بوزینه با وی سخن گفت، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند.

اگر دید بوزینه او بگزید، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود.

اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند.

تعبير خواب میمون از منوچهر مطیعی

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان.

بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب.

اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند.

چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید.

اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.

اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید.

چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.

اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید.

بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید.

اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید.

با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

تعبير خواب میمون از محمد ابن سیرین

بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است.

اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.

اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

تعبير خواب از آنلی بیتون

دیدن میمون در خواب ، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند.

دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .

اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.

تعبیر خواب از کارل یونگ

اگر در خواب خود یک میمون دیدید، خوابتان به این معنی است که اطرافیان‌ تان به دنبال منافع خودشان هستند.

میمون‌ ها نشان دهنده بعد بازیگوش، موذی و نگرش نابالغ شخصیت خواب‌ بیننده هستند.

به عقیده یونگ، دیدن میمونی در خواب که از درخت آویزان است و یا در حال تاب خوردن می‌باشد، به این معنی است که فرد خواب‌ بیننده با موضوعی در زندگی واقعی درگیر است.

اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون به او حمله می‌ کند، این خواب نشان‌ دهنده کشمکشی است که بین بعد بازیگوش و بعد جدی شخصیت خواب بیننده وجود دارد.

البته در تعبیری دیگر این خواب اشاره به تمایلات حیوانی نیز دارد و هشداری بر این است که فرد حواسش را به این دسته از تمایلات بدهد.

دیدن خواب غذا دادن به یک میمون، به خیانت تعبیر می‌ شود.

یونگ می‌ گوید اگر در خواب خود دیدید که به یک میمون غذا می‌ دهید، احتمال دارد در زندگی واقعی، کسی به خاطر منافع خودش به شما خیانت کند.

تعبیر خواب بچه میمون

دیدن بچه میمون در خواب نشانه خوبی است. این به معنای ورود یک عضو جدید در خانواده است.

از طرف دیگر، دیدن یک بچه میمون در خواب بیانگر غفلت شما از مشکلی است که در آینده به مشکل بزرگتری تبدیل خواهد شد.

تعبیر خواب میمون سیاه؛ سفید

دیدن میمون سیاه در خواب به این معنی است که از هوش خود به دلایل درست استفاده نمی کنید. شما دارای بهره هوشی بالا هستید اما از آن یا کمتر از آن استفاده می کنید.

همچنین دیدن یک میمون سیاه در خواب یک زن باهوش و حیله گر را در اطراف شما نشان می دهد.

دیدن میمون سفید در خواب بیانگر این است که تصمیم عاقلانه ای در زندگی می گیرید. این تصمیم می تواند از هر نوعی باشد.

این می تواند به پول شما یا حتی به تجارت شما مربوط باشد. می توانید در تجارت خود پیشرفت زیادی داشته باشید. اگر کاری را انجام می دهید، می تواند به این معنی باشد که می توانید در آن شغل ارتقا پیدا کنید.

تعابیر دیگر درباره دیدن میمون

اگر در خواب گروهی از میمون ها را ببینید، بیانگر آن است که دوران چالشی در انتظار شماست. اغلب باید با مشکلات کنار بیایید. تعبیر دیگر خوابی که در آن چندین میمون می بینید این است که زندگی خود را یک بازی می بینید.

هنگامی که میمونی را در حال بالا رفتن از درخت می بینید، بیانگر آن است که رفتار شخصی شما را آزرده یا ناامید می کند. کسی که خیلی به او احترام می گذارید، کاری انجام می دهد که نمی توانید به خاطرش او را ببخشید.

خوابی که در آن میمونی را می بینید که روی شاخه درخت نشسته یا ایستاده است به این معنی است که از رویارویی با مشکلی که برای مدت طولانی شما را تحت فشار قرار داده است اجتناب می کنید. این اغلب با احساسات و زندگی عاشقانه شما ارتباط دارد. ممکن است چیزی در رابطه زناشویی یا رابطه شما وجود داشته باشد که شما را آزار دهد و نمی دانید چگونه آن را به شریک زندگی خود بگویید. گفتگوی صادقانه همیشه بهترین راه حل است.

اگر در خواب میمونی در قفس ببینید، بیانگر آن است که کنجکاوی شما ممکن است شما را به دردسر بیاندازد. در زندگی دیگران دخالت نکنید و در مورد تصمیمات و اعمال آنها صحبت نکنید. ممکن است کسی شایعاتی را که شما پخش می کنید جدی بگیرد و شما به خاطر آن دچار مشکل شوید.

اگر در خواب میمونی را ببینید که روی شانه شما نشسته است، بیانگر آن است که عزیزی به ملاقات شما خواهد آمد.

هنگامی که در خواب میمون حیوان خانگی دارید، به این معنی است که به راحتی دشمن یا رقیب را شکست خواهید داد.

راه رفتن میمون در خیابان در خواب به این معنی است که یکی از دوستانتان در ملاء عام شما را تحقیر می کند یا پشت سرتان درباره شما بد صحبت می کند.

دیدن میمونی که لباسی به تن کرده است اگر در خواب میمونی را ببینید که لباس پوشیده است، بیانگر این است که بیهوده در تلاش برای کمک به کسی هستید که آمادگی تغییر عادات خود را ندارد.

خوابی که در آن میمونی را می بینید که از شما یا شخص دیگری تقلید می کند، نشانه آن است که شما نسبت به سن خود بسیار کودکانه رفتار می کنید. گاهی اوقات ناپخته عمل می کنید و تصمیماتی می گیرید که منجر به عواقب وحشتناکی می شود.

هنگامی که در خواب ببینید میمونی به شما حمله می کند، به این معنی است که با فردی بسیار پرخاشگر درگیری خواهید داشت. چیزی آنها را عصبانی می کند و در نهایت در این روند آسیب خواهید دید. بهتر است وقتی متوجه شدید که مشاجره ممکن است به یک درگیری فیزیکی تبدیل شود، عقب نشینی کنید.

اگر در خواب ببینید که میمونی شما را گاز می‌ گیرد، می‌تواند چندین معانی داشته باشد. این رویا نمادی از شروع یک رابطه جدید با کسی است که اگر یک جوان آن را داشته باشد برای مدت طولانی دوستش دارید. اگر یک فرد مسن خواب ببیند که میمون او را گاز می گیرد، به این معنی است که با مشکلات جزئی سلامتی مواجه خواهید شد.

دیدن میمون بیمار یا آسیب دیده در خواب بیانگر این است که شما فرصتی دارید که به کسی کمک کنید که در گذشته شما را ناامید کرده یا به شما آسیب رسانده است و در دوراهی خواهید بود که چه کاری باید انجام دهید. شما فکر می کنید که چنین فردی مستحق کمک شما نیست. با این حال، شما دوست دارید به آنها کمک کنید و ثابت کنید که دوستش دارید.

دیدن میمون مرده در خواب معمولاً نماد پیروزی بر دشمن یا رقیب شماست. معنای دیگر این خواب این است که وقت آن رسیده است که مسئولیت اشتباهاتی را که مرتکب شده اید به عهده بگیرید. همچنین خواب دیدن یک میمون مرده نشانه مشاجره در رابطه عشقی است.

اگر خواب جفت گیری میمون ها را ببینید، نشان می دهد که در یک رابطه اشتباه هستید. یا با فردی هستید که آمادگی ازدواج یا دوست داشتن شما را ندارد.

اگر در خواب ببینید که میمون موز می خورد. این نوع خواب نماد باروری در مردان است. اگر متاهل هستید، این بهترین زمان برای فرزند آوری است. اگر شریک زندگی ندارید و بالغ هستید و با این خواب مواجه شدید، به این معنی است که باید هر چه زودتر ازدواج کنید.

پیشنهاد: تعبیر خواب شتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.