تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب انگور سبز، سفید، قرمز و سیاه + خوردن آن

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب انگور سبز، سفید، قرمز و سیاه + خوردن آن

تعبیر خواب انگور سبز، سفید، قرمز و سیاه با خوردن آن را از معبران اسلامی و غربی در مجله اینترنتی پیک نت ببینید.

خواب انگور، تعبیرهای نیکویی دارد. معبران، انگور شیرین و رسیده را مال و ثروت، شادی و پیروزی و حتی بهبودی و شفا نیز تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب انگور سبز، سفید، قرمز و سیاه + خوردن آن

محمد بن سیرین:

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید و انگور قرمز به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است.

امام جعفر صادق(ع):

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.

 • اول: فرزند نیک
 • دوم: علم فرائض
 • سوم: مال حلال

حضرت دانیال:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

آنلی بیتون:

خوردن انگور سبز در خواب، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

یوسف نبی علیه السلام:

دیدن انگور سفید روزی حلال است.

لوک اویتنهاو:

 • انگور سفید: شادمانی
 • انگور سیاه: غصه

تعبیر خواب انگور زرد:

دیدن انگور زرد در خواب ممکن است نشان دهنده حل اختلافات خانوادگی باشد.

دیدن انگور چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خوردن انگور:

اگر خواب دیدید انگور می خورید، نشانه بزرگی است.

این می تواند نشان دهنده شنیدن خبر بارداری یکی از اقوام نزدیک بیننده خواب باشد.

همچنین می‌ تواند نشان‌ دهنده ملاقات یکی از عزیزان باشد یا شنیدن اینکه یکی از نزدیکان نامزد کرده است.

خواب دیدن انگور له شده:

اگر در خواب انگور را له کرده اید یا انگورهایی را که قبلا له شده دیده اید، این خواب نشانه خوبی است که موفقیت تلاش شما و دستیابی به اهدافتان را نشان می دهد.

همچنین می تواند نشانه پیروزی بر رقبای شما باشد.

خواب دیدن انگور گندیده:

اگر خواب دیدید انگور گندیده می خورید، این خواب علامت خوبی نیست.

ترس ها و عدم اعتماد به نفس شما را آشکار می کند که شما را از دستیابی به خواسته ها و اهدافتان باز می دارد.

این خواب یادآوری است که باید روی عزت نفس خود کار کنید.

خواب دیدن آب انگور:

اگر در خواب دیدید که آب انگور می نوشید، این خواب معمولاً نشانه خوبی است.

این می تواند نشانه خوشبختی باشد که به زودی می توانید تجربه کنید. این رویا اغلب نشانه فرصت‌ های مطلوبی است که ممکن است با آن روبرو شوید و لازم است ابتدا هوشیار باشید تا از آنها استفاده کنید.

این می تواند زمان خوبی برای شروع به دنبال تحقق ایده های خود در مورد پروژه ها و تلاش های جدید باشد.

خواب دیدن کاشت انگور:

اگر خواب کاشت انگور را دیدید، این خواب نشانه بزرگی است که نشان دهنده خوشبختی، سود، ثروت و غیره است.

این می تواند نشان دهنده گسترش شغل شما باشد و شما را ترغیب می کند که برای پیگیری همه فرصت های موجود برای رشد اقدام کنید.

برای اقدام سریع آماده باشید و به زودی ثمره کار خود را خواهید دید.

خواب دیدن کسی که به شما انگور می دهد:

اگر در خواب دیدید که شخصی انگور در دهان شما می گذارد، این نشانه دوستی های جدید و گاهی اوقات آغاز یک رابطه جدید است.

خواب دیدن اینکه به کسی انگور می دهید:

اگر خواب دیدید که به کسی انگور می دهید، این خواب معمولاً نشانه خوبی نیست و اغلب نشان دهنده غم و اندوه است.

خواب چیدن انگور:

اگر خواب انگور چیدن را دیدید، این خواب معمولاً علامت خوبی نیست.

این می تواند نشان دهنده از دست دادن شخصی عزیز یا احساس غم و اندوه برای چیزی باشد.

اگر خوشه های بزرگ می چینید که می تواند نشان دهنده افزایش موقعیت اجتماعی باشد.

این می تواند نشانه ای از معاملات تجاری خوب و سود بردن از سرمایه گذاری های گذشته شما باشد.

خواب دیدن انگور شیرین:

اگر خواب دیدید که انگور شیرین می خورید، این خواب می تواند نشانه دیدار مجدد با دوستان عزیزی باشد که مدتی است ندیده اید.

همچنین می تواند نشان دهنده نیاز به گذراندن مدتی با خانواده باشد زیرا اخیراً از آنها غافل شده اید.

خواب دیدن انگور ترش:

اگر خواب دیدید انگور ترش می خورید، این خواب می تواند نشانه صحبت های مهم با شریک یا همسرتان در مورد ثبات مالی آینده شما باشد.

این خواب می تواند نشانه ای از مشکلات جزئی باشد که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

دیدن خواب انگور شیرین، اغلب نشان می دهد که رابطه شما با شریک زندگی تان سرد شده است و باید مسائل خود را حل کنید.

خواب دیدن انگور تلخ:

اگر در خواب دیدید که انگور تلخ می خورید، این خواب معمولاً نشان می دهد که افرادی از اطراف شما کارهایی را پشت سر شما انجام می دهند یا درباره شما بدگویی می کنند.

خواب دیدن خرید انگور:

اگر خواب انگور خریدید، این خواب نشانه دریافت خبرهای خوب است که معمولاً مربوط به کار است.

تعبیر خواب انگور برای زن باردار:

تعبیر خواب انگور برای زن باردار نشان از خوش شانسی فرد دارد و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب می‌ تواند نشانه باروری باشد.

تعبیر خواب انگور به روایت بزرگان

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب انگور می گوید:

 • اگر كسی بیند كه انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل كه خدمت پادشاه ستمگر كند.
 • اگر بیند كه آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل كه خدمت پادشاه بادیانت كند.
 • اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل كه خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت كند.
 • اگر بیند كه انگور در طشت همی فشرد، دلیل كه خدمت زنی بزرگ كند.
 • اگر بیند كه انگور در كاسه همی فشرد، دلیل كه خدمت شخصی خسیس كند.
 • اگر بیند كه انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع كرد، دلیل كه از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل كند.
 • اگر بیند كه انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل كه او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.
 • اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل كه كاری از سبب مردی حاصل كند.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگور می گوید:

 • خوردن: تب مختصر
 • چیدن آن: جدایی غیر منتظره
 • دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
 • کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
 • کشمش : دعوا در همسایگی

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب انگور می گوید:

 • اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد.
 • دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید.
 • اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب انگور می گوید:

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انگور می گوید:

خواب دیدن انگوری كه پوست او سخت بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند و هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه كند و هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

پیشنهاد: تعبیر خواب سیب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا