تعبیر خواب خرگوش سفید، سیاه، قهوه ای و خاکستری

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب خرگوش سفید، سیاه، قهوه ای و خاکستری

چنانچه در خواب خرگوش را در رنگ های سفید، سیاه، قهوه ای و خاکستری دیده اید و دوست دارید که تعبیر آن را بدانید؛ با پیک نت همراه باشید تا از معنی دیدن این خواب مطلع شوید.

به صورت کلی بسیاری از معبران دیدن خرگوش در خواب را با احساسات درونی، عشق، باروری و ثروت مرتبط می دانند.

خرگوش ها حیوانات اهلی بسیار محبوبی هستند که افراد زیادی آن را به عنوان یک حیوان خانگی نگهداری می‌ کنند.

تعبیر خواب خرگوش سفید، سیاه، قهوه ای و خاکستری

  • تعبیر خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون: دیدن خرگوشهاي سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.

معبران دیگر گویند: خرگوش های سفید در خواب منعکس کننده زندگی عاشقانه شما هستند. این می گوید که در گذشته دوران سختی داشته اید اما آینده زیبایی با شریک زندگی تان در انتظار شماست.

نشان دهنده وفاداری همسرتان است.

خرگوش سفید نشان می دهد که زندگی شما پر از عشق و شادی خواهد بود.

  • تعبیر خواب خرگوش سیاه

خواب خرگوش سیاه نشان دهنده مشکلات و درگیری هایی است که ممکن است در زندگی خود با آنها روبرو شوید.

مشکلاتی بین شما و شریک زندگیتان در آینده نزدیک به وجود خواهد آمد.

ممکن است با مشکلات مختلفی روبرو شوید که در واقعیت برای شما استرس و اضطراب ایجاد کند.

  • تعبیر خواب خرگوش خاکستری

این خواب یک علامت هشدار برای شما است. شما باید هوشیار باشید و ذهن خود را متمرکز کنید زیرا کسی می خواهد شما را فریب دهد.

او شما را مجبور به انجام کاری می کند که می دانید اشتباه است. مواظب چنین افرادی باشید.

  • تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

خرگوش ها در رنگ های مختلف دیده می شوند.

اگر در خواب خرگوش قهوه ای ببینید، بیانگر این است که در مسیر درستی برای رسیدن به اهداف خود قرار گرفته اید.

همه اهداف مادی و دنیوی شما اکنون برآورده خواهند شد. ممکن است بتوانید ملک بخرید و سرمایه گذاری کنید. شما از نعمت فراوانی برخوردارید.

این اتفاق خواهد افتاد، اما ممکن است مجبور شوید لحظات سختی را پشت سر بگذارید.

  • تعبیر خواب خرگوش مرده

آنلی بیتون: دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.

دیگر معانی این خواب

محمد بن سیرین گوید:

خرگوش به خواب دیدن بد است.

اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزي اندك از زن به وي رسد.

اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب خرگوش گوید:

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود.

اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندك است.

اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد.

اگربیند گردن خرگوش را به سوي قفا در پیچید دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است. نامبارك است.

خرگوش در خواب هاي ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند.

در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزي نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود .

اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند.

اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاري ناخوشایند می شوید.

خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.

تعبیرگر دیگری گوید:

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازي گوش نیست در خواب به جنس مونث مطیع و فرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در
خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می باشد.

خرگوش وحشی و بازي گوش می تواند معنی عکس داشته باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند.

دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزي به او می رسد خوشحال می شود.

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب خرگوش میگوید :

دیدن خرگوش در خواب، نشانۀ تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

دیدن خرگوشها در حال جست و خیز، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزي چیز باارزشی را از دست
می دهید.

اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانۀ آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید .

اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می کنید، نشانۀ آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد .

اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند، علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روي می دهد و شما
میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود.

اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازي می کنید، علامت آن است که براي گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید.

پیشنهاد: تعبیر خواب گرگ

حتما ببینید

تعبیر خواب فندق | دیدن فندق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فندق | دیدن فندق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فندق در مجموع مثبت است و نشان دهنده‌ی خیر، برکت، و موفقیت است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *