تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب خیار از حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

4/5 - (2 امتیاز)
تعبیر خواب خیار از حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

در این بخش تعبیر خواب خیار از دیدگاه حضرت یوسف، امام صادق، ابن سیرین و دیگر معبران مشهور گردآوری شده است.

به صورت کلی دیدن خیار در خواب نشان دهنده بهبود رفاه، شروع یک دوره خوب، موفقیت مالی و پیشرفت شغلی است. گاهی اوقات نیز در مورد ضرر، ناامیدی، شایعات هشدار می دهند.

خواب دیدن خیارها، به خصوص زمانی که سبز و تازه هستند، بیانگر فرصت های بزرگی است که باید آماده باشید و از آنها استفاده کنید.

دیدن خیار در خواب نیز بیانگر زندگی طولانی و سالم است.

خواب دیدن خیار بیانگر تمایل شما برای تغییر است، به خصوص اگر در خواب شما پوسیده است، به این معنی است که می خواهید نحوه اداره امور مالی خود را تغییر دهید.

تعبیر خواب خیار از حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

دیدن خیار در خواب از دیدگاه امام صادق بر سه وجه است:

  • شادی و طرب و عیش
  • پشیمانی در کار
  • منفت از دوستان و خویشان

حضرت یوسف علیه السلام گوید :

دیدن خیار گرانی بود

محمد ابن سیرین گوید :

خیار به وقت خویش در خواب دیدن ، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او زغبت کند.

اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است.

تعبیر این خواب از دیگر معبران

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که خیار میخورد، دلیل که کاري کند که از آن پشیمان شود.

خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است.

خوردن خیار با درنگ بیماري بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس.

دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود.

خیار براي زن نیز مردي است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادي می آورد.

مثلا دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در
خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد .

اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاري تر و تازه می خوریم با زنی خوب روي و خوش خوي آشنا می شویم که ما را خوشبخت می کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می شویم .

اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می بریم نشاط و خرمی را به خانواده خویش منتقل می کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد.

آنلی بیتون میگوید :

دیدن خیار در خواب، نشانۀ سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است.

اگر بیماري خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند، نشانۀ آن است که بزودي بیماري او بر طرف خواهد شد.

اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.

تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب خوردن خیار:

خواب خوردن خیار بیانگر فرصت های شما در زندگی است.

این خواب به شما می‌ گوید که فرصت‌ های فوق‌العاده زیادی در اختیار شما قرار می‌ گیرد، بنابراین باید از آنها استفاده کنید.

با این حال، هنوز باید سخت کار کنید تا بتوانید آن ها را حفظ کنید و موفق شوید.

تعبیر خواب چیدن خیار:

خواب برداشتن خیار بیانگر این است که به زودی پول زیادی را به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب خیار فاسد:

خیار گندیده در خواب بیانگر مشکلات مالی شماست.

این بدان معناست که شما بیش از آنچه به دست می آورید خرج می کنید و به زودی شما را به بدهی شدید می کشاند.

بنابراین، شما باید با ارزیابی و نظارت بر جریان نقدی خود کاری در مورد آن انجام دهید.

تعبیر خواب خریدن خیار:

خواب خرید خیار نشانه بدی است.

این بدان معناست که شما انتخاب می کنید که سلامت خود را فدا کنید تا بتوانید شغلی با درآمد بالا بدست آورید.

ممکن است این شغل رویایی شما نباشد، اما از آنجایی که می تواند به شما دستمزد خوبی بدهد، فقط برای جلب رضایت رئیس خود، مایل به استرس و کار بیش از حد هستید.

مواظب باشید زیرا ممکن است تمام این پول ها هدر برود اگر در نهایت بیمار شوید.

تعبیر خواب خیار سبز:

خواب دیدن خیار سبز رویای خوبی است.

این بدان معنی است که شما به زودی پیشرفت خواهید کرد، حتی بدون کمک دیگران.

شما فقط باید به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشید، زیرا حقیقت این است که فرصت های زیادی برای شما وجود دارد، فقط باید شجاعت داشته باشید که آنها را بدست آورید.

تعبیر خواب خیارشور:

خواب دیدن خیارشور خوابی است که مربوط به پول است.

این خوب است زیرا به این معنی است که در نهایت می توانید بدهی های خود را پرداخت کنید.

پیشنهاد: تعبیر خواب تخم مرغ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا