تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب توت از نظر امام صادق و دیگر معبران

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب توت از نظر امام صادق و دیگر معبران

تعبیر خواب توت از نظر امام صادق و دیگر معبران را در مجله اینترنتی پیک نت ببینید.

دیدن این میوه معانی مختلفی دارد که به صورت خلاصه می توان گفت: خوردن توت در خواب به معنای افزایش درآمد و داشتن زندگی سالم است. توت در خواب همچنین می تواند به معنای قرض گرفتن پول باشد. درخت توت در خواب نیز نشان دهنده مردی ثروتمند و سخاوتمند با خانواده ای بزرگ است. خوردن توت سیاه در خواب نیز به معنای رفاه است.

تعبیر خواب توت از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماید:

دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

اول : مال دنیا

دوم : منفعت از کسب خویش

سوم : دعوا و نزاع از براي زن

تعبیر این خواب از دیگر معبران

محمدبن سیرین گوید:

توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزي یابد.

اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است.

اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند توت شیرین می خورد، دلیل که از مردي جوانمرد، صلت و عطا یابد.

اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگري توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته
ابن سیرین خر توت نام دارد.

دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم.

توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

کلیه معبران سنتی ایرانی و اسلامی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بیگانه نیز موردي نیافتم که از خر توت تعریف شده باشد مخصوصا در مورد ترشی آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سیاه خوردید و ترشی آن را چشیدید به هیچ وجه خوب نیست .

اما توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود .

چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک توضیحی خاص خود دارد.

اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزي و سلامت خواهد شد.

خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رود.

اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذري بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها ( منهاي خانواده ) سودي می برید و شیرین کام می شوید.

اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواري گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می گوید سودي می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می دهد.

به زبان دیگر دزدانه سود می برید. حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان
رساندن به دیگران سود می برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما
از جهت شما خوابی نیکو است.

معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود.

البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده.

چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازي می یابد.

اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می شود و دختر می آورد.

اگر پدري ببیند که توت شیرین می خورد پسرش یا نوه پسري او موجب شیرین کامی وي می شوند.

خوردن توت شیرین و سفید براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است.

برداشتن و خوردن توت از روي زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته هایتان خواهد شد.

براي تسکین روحی شما افرادي به دیدارتان خواهند آمد .

خوردن توت سفید در خواب، نشانۀ نومید شدن و یأس شدید است.

تعبیر خواب درخت توت

اگر درخت توت را در خواب ببینید، بیانگر آن است که محل سکونت خود را تغییر می دهید.

ممکن است به شهر دیگری نقل مکان کنید یا به خارج از کشور سفر کنید که در آنجا زندگی و کار کنید. شما در مورد فرصتی که به دست می آورید بسیار هیجان زده خواهید شد و می خواهید خود را در بهترین حالت ممکن نشان دهید تا بتوانید تا حد امکان در آنجا بمانید.

تعبیر خواب توت خوردن

هنگامی که خواب می بینید توت می خورید، این نماد یک دوره موفق در زندگی است.

شما در تمام جنبه های زندگی خود خوش شانس و موفق خواهید بود، به خصوص در روابط عاشقانه یا ازدواج.

رابطه شما با شریک زندگی هر روز بهتر می شود و بر پایه عشق، حمایت و اعتماد متقابل استوار می شود.

دیدن توت خوردن دیگران

اگر در خواب دیدید که دیگری توت می خورد، بیانگر آن است که از فرصت های از دست رفته پشیمان می شوید.

ممکن است در گذشته یک پیشنهاد شغلی خوب را رد کرده باشید یا تصمیم گرفته باشید شخصی را ترک کنید که اکنون معتقدید بهترین انتخاب برای شماست.

شما اغلب به آن فکر می کنید، و نمی توانید این تصور را که اشتباه کرده اید، از بین ببرید. با این حال، همانطور که می دانید، غصه خوردن برای شیر ریخته شده هیچ فایده ای ندارد. زمان آن فرا رسیده است که قدرت خود را تجدید کنید و به آینده فکر کنید.

کاشت درخت توت

خوابی که در آن درخت توت می کارید نشان می دهد که یکی از نقشه های شما شکست خواهد خورد.

ممکن است به فکر رفتن به یک سفر کوتاه بوده باشید یا برای خرید چیزی که سال ها در مورد آن خیال پردازی می کردید پول پس انداز می کنید.

با این حال، هزینه های غیرمنتظره برنامه های شما را خراب می کند، بنابراین باید آنها را به تعویق بیندازید.

اجازه ندهید که شما را دلسرد کند و اگر واقعاً می خواهید به آن برسید، به تلاش خود ادامه دهید.

تعبیر خواب خرید و فروش توت

فروش توت: هنگامی که در رویای فروش توت هستید، این هشداری است که تصمیمات مهم را به طور ناگهانی نگیرید.

اگر دچار بحران مالی شدید، فوراً درخواست وام نکنید. سعی کنید از راه دیگری پول به دست آورید، مانند فروش اقلام غیر ضروری یا استفاده شده یا یافتن شغل اضافی.

اگر در شرایط نامطلوب وام بگیرید، بیشتر از اینکه به خودتان آسیب برسانید، ضرر خواهید کرد.

خرید توت: خواب دیدن خرید توت نماد یک کلاهبرداری است.

احتمالاً شخصی سعی خواهد کرد چیزی را به شما بفروشد که ارزش پول شما را ندارد یا شما به آن نیاز ندارید.

همچنین هنگام امضای هر نوع قراردادی مراقب باشید.

یک لحظه بی احتیاطی می تواند هزینه و اعصاب زیادی را برای شما به همراه داشته باشد.

خواب دیدن چای توت

اگر خواب می بینید که چای توت درست می کنید یا می نوشید، این هشداری است که باید مراقب شیرین زبانان باشید.

یکی از آشنایان اطرافتان اغلب از شما تعریف می کند.

حتی اگر این به شما احساس خوبی می دهد، می دانید که آنها بهترین نیت را ندارند.

اسرار، ایده ها و برنامه های خود را در اختیار چنین افرادی قرار ندهید.

خواب دیدن آب توت

وقتی در خواب می بینید که آب توت می نوشید، به این معنی است که نیاز به بهترین بودن در همه چیز شما را آزار می دهد.

شما در کودکی و در دوران مدرسه همین احساس را داشتید، در حالی که حتی امروز نمی توانید از آن احساس خلاص شوید.

وقتی کسی به شما می‌گوید که کارتان را به خوبی انجام می‌دهید دوست دارید، اما دوست دارید با شنیدن این حرف حسادت را در چشمان دیگران ببینید.

افراد دیگر می توانند انگیزه های شما را برای هر کاری که انجام می دهید کمی عجیب بدانند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا