تعبیر خواب تریاک

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تریاک: تریاک قدیمی ترین و شناخته شده ترین ماده از انواع مواد اعتیادآور است که از گیاه خشخاش به دست می آید. این گیاه بیشتر در افغانستان کشت می شود.

تعبیر خواب تریاک

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که تریاک از بهر بیماري خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وي گشاده شود.

اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است.

اگر در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به تو قف می انجامد.

چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم ازخطري رهائی می یابیم.

دادن تریاک به دیگري اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسی میدهید، بیانگر آن است که بیماري یکی از نزدیکان شما را تهدید می کند.

اگر کسی نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معناي جدایی از دوستان است.

پیشنهاد: تعبیر خواب ازدواج

حتما ببینید

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

پول یکی از مهم‌ ترین نمادهای زندگی امروزی است و به همین دلیل، خواب پول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *