تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب اژدها از حضرت یوسف و ابن سیرین

5/5 - (2 امتیاز)
تعبیر خواب اژدها از حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب اژدها از حضرت یوسف و ابن سیرین

محمد ابن سیرین در مورد تعبیر خواب اژدها گوید:

اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوي بود.

اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.

اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.

اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وي بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.


جابر مغربی گوید:

اگر بیند اژدها وي را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وي را هلاك نماید.

اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وي را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.


لوک اویتنهاو می گوید:

اژدها: موقعیت ناجور


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اژدها یک جانور افسانه اي است. در خواب اژدها تصویر قدرت هاي بزرگ و غیر مفید و خطرناك و تزویر آمیز است. و دشمنی
که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناك باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.

معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند .

اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوي پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداري بر خصم توفق می یابد .

کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهاي محال رنج دهنده است .

پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم .


حضرت یوسف علیه السلام گوید:

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.


آنلی بیتون میگوید:

دیدن اژدها در خواب، نشانۀ آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و
هوا و هوسهاي شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .


لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانهاي دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبهاي همنشین میشوید.

دیدن اژدهاي وحشتناك در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

دیدن اژدهاي زخمی در خواب، نشانهي دشمن خطرناك است که احتمالا به شما ضرر میرساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را میکشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می کنید.


در کتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب اژدها آمده است:

  • خواب یک اژدها : ثروت بزرگ
  • تعداد بسیاري از اژدها: ناکامی عشقی
  • یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد .
  • یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادي بزرگ نصیب او می شود .

پیشنهاد: تعبیر خواب تریاک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا