تعبیر خواب سلام دادن از ابن سیرین و امام صادق

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب سلام دادن از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب سلام دادن از ابن سیرین و امام صادق

ابن سیرین درمورد تعبیر خواب سلام دادن گوید:

اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سلام می کرد، دلیل نماید که دشمن با وي صلح کند، اگر بیند کسی مجهول بر وي
سلام کرد، دلیل نماید که غریبی با وي دوستی و آشنائی کند.

اگر دید سري به او سلام کرد و هرگز آن کس را ندیده بود، دلیل است ایمن شود از عذاب حق تعالی.

اگر بیند که پیري معروف بر وي سلام نمود و او را می شناخت، دلیل که زنی خوب روي بخواهد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید کسی به او سلام کرد که در میان ایشان شرکت و تجارت بوده و جواب سلام آن کس بازداد، دلیل که در میان ایشان تجارت پایدار نباشد.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند زنی بر وي سلام کرد، دلیل که از کسی شادمان شود.

اگر زنی پیر مجهول بر وي سلام کرد، اقبال دنیائی یابد.

اگر بیند درنماز است و سلام دست چپ داد، دلیل که کارهاي او شوریده گردد.

حضرت امام جعفر صادق درباره تعبیر خواب سلام دادن فرماید:

سلام دادن درخواب بر چهار وجه است.

اول: ایمنی و امنیت
دوم: شادي
سوم: اقبال و خوشبختی
چهارم: منفعت مال

پیشنهاد: تعبیر خواب اژدها

حتما ببینید

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

پول یکی از مهم‌ ترین نمادهای زندگی امروزی است و به همین دلیل، خواب پول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *