تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب پرستو سفید و مرده

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب پرستو سفید و مرده

تعبیر خواب پرستو چیست؟ دیدن این خواب می تواند هم معنی خوبی و هم می تواند تعبیر نگران کننده ای داشته باشد. در ادامه می توانید برخی از این معانی را بخوانید.

تعبیر خواب پرستو سفید و مرده

پرستو می تواند نشانه غم و اندوه برای خانواده شما باشد.

اگر خواب پرستوهایی را روی سیم ببینید، شادی پیش رو را پیش بینی می کند.

شنیدن صدای جیر جیر پرستوها به این معنی است که کلمات خوشایند را خواهید شنید.

اگر در خواب ببینید پرستوهایی در مقابل شما لانه می سازند، ممکن است از شادی واقعی در خانواده خود لذت ببرید.

لانه پرستو به معنای خوشبختی و برکت برای خانه ای است که در آن لانه ساخته شده است – حتی در زندگی واقعی.

خواب دیدن پرستویی که وارد خانه شما می شود نشان دهنده این است که ممکن است یک خبر خوب یا خبری از یکی از دوستانتان دریافت کنید.

اگر در پنجره خود پرستو می بینید، این به معنای پاکی، آرامش، دلتنگی و شادی است.

تعداد زیادی پرستو در خواب شما خبرهای خوبی را در آینده پیش بینی می کند.

اگر در خواب پرستو مرده ای دیدید، نشان دهنده عشق از دست رفته است.

اگر در خواب پرستویی را بکشید به معنای ناسپاسی است.

دیدن پرستوهایی که در حال رفتن هستند نشان می دهد که ممکن است در آینده درگیر سفری باشید در حالی که خواب دیدن پرستوها به این معنی است که ممکن است از معشوق خود خبری دریافت کنید.

دیدن دسته ای از پرستوها در خواب بیانگر این است که ممکن است اخبار غیرمنتظره و ناخوشایندی دریافت کنید.

دیدن پرستوها در خواب به فال یک زن صادق وارد زندگی شما خواهد شد، اما پیشنهادهای محبت آمیز نیز در پیش خواهد داشت.

اگر در خواب فقط یک پرستو ببینید، این به معنای خلوت و باروری است.

اگر پرستو پرواز کرد، این بدان معنی است که آرزوی شما به زودی محقق خواهد شد.

برای یک زن باردار، رویاهای پرستو نوید زایمان آسان را می دهد.

پرستو بیمار در خواب به معنای کینه شدید نسبت به والدین است.

کشتن یک پرستو: شروع یک دوره شکست را پیش بینی می کند.

شکار پرستوها در خواب مشکلاتی را در روابط با عزیزان شما پیش بینی می کند.

پرستوها در خواب، دوره ای از آرامش و ثبات را پیش بینی می کنند.

پرواز پرستوها در خواب نوید حل مشکلات را می دهد.

نوازش یک پرستو: نماد رفاه خانواده است.

خواب غذا دادن به پرستو نشانه معامله است.

پرستو سفید: به معنای بهبود روابط با یک عزیز است.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند پرستو داشت ، یا کسی به وي داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد.

اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن پرستو در خواب، مردي توانگر باخرد است.

اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است.

اگر بیند پرستو از وي بپرید، دلیل که از مردي توانگر جدا گردد.

اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

تعبیر خواب پرستو از منوچهر مطیعی تهرانی

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است.

صداي پرستو در خواب صداي دوست عزیز سفر رفته است.

اگر در خواب صداي پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبري خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته اي نامه می رسد که شما را شاد می کند .

اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزي در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید.

چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی
در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادي پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران.

براي دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند.

این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازي می کند کانون گرمی براي بیننده خواب تدارك می شود.

براي مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن پرستو در خواب ، نشانۀ آرامش و هماهنگی بین اعضاي خانواده است.

دیدن پرستوي زخمی یا مرده در خواب ، نشانۀ گرفتار غم و نومیدي شدن است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا