تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب خرس ابن سیرین و خرس پاندا

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب خرس ابن سیرین و خرس پاندا

تعبیر خواب خرس ابن سیرین و خرس پاندا

محمد ابن سیرین در مورد تعبیر خواب خرس گوید :

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است.

اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواري یابد.

اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وي رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

خرس به خواب، مردي بدبخت و دیوانه است.

اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود.

اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد.

اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود.

اگر نر بود مردي بدین صفت به خانه او درآید.

اگر بیند خرس را بکشت یا بر وي نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است.

اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد بر مشکلات پيروز مي شويد يا دشمن را از پاي در مي آوريد.

اگر ديديد که از خرس فرار مي کنيد ابراز ضعف و ناتواني است اما گوياي اين است که پيروزي حاصل مي کنيد به شرط آن که خرس پشت سرتان نيايد.

اگر ديديد که گوشت خرس مي خوريد از همان دشمن يا مشکلي که داريد بهره مند مي شويد.

اگر ديديد که پوست خرس را لباس کرده و پوشيده ايد به افتخا مي رسيد و بر دشمن چيره مي شويد.

لوک اویتنهاو می گوید:

ديدن خرس: شانس در بازي ورق و ديگر بازيها

مورد حمله خرس واقع شدن: زيان

خرسي که ميرقصد: با آدمهاي احمق سرو کار داشتن

شکار خرس: ماجراجويي نکنيد

آنلی بیتون میگوید:

دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاري که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.

اگر خواب ببینید خرسی را می کشید، نشانۀ رهایی از بند گرفتاریهاي قبلی است.

اگر دختري خواب خرس ببیند، نشانۀ آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگري بدبخت و نومید خواهد شد.

دیدن خرسهاي قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد.

بزرگترین دشمنان با رفتاري دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.

دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانۀ غلبه بر مخالفان است.

برخی دیگراز تعابیر

شکار خرس با تفنگ در خواب بیانگر این است که شما در مسیر درستی برای رسیدن به اهداف خود هستید.

کشتن خرس در خواب بیانگر قدرت شما برای غلبه بر موانع بزرگ است. این پیشگویی ثروت و سود پس از مقابله با یک حریف بزرگ است.

اگر شخص دیگری خرس را بکشد، دشمنان تجاری شما نه از دست شما بلکه دیگران متحمل ضرر خواهند شد.

دیدن تله خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست که ممکن است غلبه بر آنها دشوار باشد.

فرار خرس نشان می دهد که از مسائل خود فرار می کنید.

خواب دیدن اینکه خرس به شما حمله می کند بیانگر خشم و پرخاشگری کنترل نشده شماست.

وقتی رویاها خرسی را نشان می دهند که سعی می کند شما را گاز بگیرد ، این نشان می دهد که در یک موقعیت تهدید کننده زندگی هستید.

اگر یک خرس شما را تعقیب می کند و شما از ترس فرار می کنید، به این معنی است که از یک مسئله بزرگ در زندگی خود اجتناب می کنید. زمان رسیدگی به مشکلات فرا رسیده است.

وقتی در خواب دیده می‌شود که خرسی کاری انجام نمی‌دهد به جز دور زدن، این نشان دهنده نزاع، تهمت و شایعات است.

رقص خرسی در خواب جلوی شما نشان می دهد که کمک های مالی مانند وام یا کمک هزینه دریافت خواهید کرد.

دیدن یک توله خرس نمادی از دوست داشتن و محافظت شدید بود. ممکن است مربوط به عشقی باشد که شما به فرزندانتان دارید یا والدینتان با شما دارند.

اگر خواب ببینید که مورد حمله خرس سیاه قرار گرفته اید، بیانگر این است که شما بیش از حد نسبت به افراد اطراف خود فشار وارد کرده اید.

دیدن خرس قهوه ای در خواب نمادی از احساسات وحشیانه و دشمنان پر از وحشیگری است.

همچنین خرس قهوه ای نماد ثبات است، و اگر در خواب خود شاهد خرس قهوه ای باشید، ممکن است به این معنی باشد که زندگی شما از تعادل خارج شده است. و شما در حال مبارزه برای کنترل آن هستید. گفته می شود که هر چیزی بیش از حد همیشه خطرناک است و احتمالاً می تواند تعادل را در زندگی شما به هم بزند.

خرس سیاه نماد صلح و آرامش است. و اگر اغلب خواب خرس سیاه می بینید، بازتابی از افکار مثبت و شخصیت متشکل شماست. این به شما می گوید که شما فردی هستید که کنترل حساب شده ای بر احساسات خود دارید. به این معنی است که شما منطقی فکر می کنید و از واکنش های صریح پرهیز می کنید.

دیدن یک خرس کوالا نشان می دهد که نباید نگران آینده نزدیک باشید.

تعبیر خواب خرس پاندا

دیدن خرس پاندا نماد صبر است.

خرس‌ های پاندا قهوه‌ای در خواب نمادی برای شهود یا بینش هستند، که نشان دهنده توانایی دیدن از طریق فریب است.

مشاهده یک خرس پاندا در خواب شما یادآور قدرت معنوی، قدرت و رشد ضمیر ناخودآگاه است.

این خواب نمادی است که گاهی اوقات لازم است دوران کودکی و شادی را که برای شما به ارمغان آورده است را به خود یادآوری کنید.

خواب همچنین نشان دهنده استقامت است.

شما موقعیت هایی را انجام خواهید داد که نیاز به قدرت ذهنی و روانی دارند.

اگر در خواب دیدید که یک پاندا را می کشید، این نشان می دهد که سرسخت ترین دشمن شما با شکست مواجه خواهد شد.

اوقات خوشی را در کنار خانواده خواهید داشت، اگر خواب تعقیب پاندا را ببینید به این معنی است که شما قوی و شجاع هستید.

در سنت غربی، رویای پاندا بیانگر مشاجره با دوستان است.

در سنت شرقی، خواب پاندا به معنای شایعات است: کسی پشت سر شما در مورد شما صحبت می کند.

دیدن پاندا در خواب می تواند به دشمنی ثروتمند و قدرتمند اشاره داشته باشد که احتمالاً دشمن یا رقیب شماست.

دیدن پاندا در خواب، نشانه دعوا در زندگی واقعی است.

اگر در خواب پاندا به شما حمله کرد، به این معنی است که احتیاط لازم است.

پاندا بزرگ به معنای احساسات وحشیانه و دشمنان پر از وحشیگری است.

دیدن خود در حال فرار از یک پاندا نشانه خوبی است.

اگر در خواب شخصی را ببینید که پاندا را می کشد، دشمنان شما با شکست مواجه می شوند و شما به طور کلی بر آنها پیروز خواهید شد.

اگر خودتان پاندا را بکشید، می توانید از شر آنهایی که دیگر نمی خواهید با آنها معاشرت کنید خلاص شوید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا