تعبیر خواب استخوان | معنی دیدن استخوان در خواب چیست

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب استخوان | معنی دیدن استخوان در خواب چیست

برخی از معبران در مورد تعبیر خواب استخوان می گویند که استخوان ها نشان دهنده نگرانی شما برای سلامتی خود یا یکی از نزدیکانتان است. وقتی می بینید که استخوان های شما دچار مشکل یا بیماری می شود، این ضعف شما را نشان می دهد.

دیدن استخوان‌ها در خواب نیز نشان‌ دهنده یک خطر شدید است، زیرا احساس می‌ کنید از چیزی اشتباه مرتبط با موقعیتی که تجربه می‌ کنید، در خطر هستید. علاوه بر این، استخوان در رویا همچنین نشان می دهد که شما می خواهید در مورد گذشته بدانید یا می خواهید در مورد چیزی که سرنخی ندارد پاسخی بیابید.

تعبیر خواب استخوان

وقتی استخوان های انسان را در خواب می بینید ، این خواب به شما هشدار می دهد. ممکن است شروع به انجام کاری کنید که نباید انجام دهید. شما به شیوه های خود ویرانگر رفتار خواهید کرد.

وقتی استخوان های حیوان را می بینید ، این خواب بیانگر این است که شما وسوسه خواهید شد. ممکن است پول زیادی سرمایه گذاری کنید، اما نتوانید در مدت زمان کوتاهی به سود برسید. به این فکر خواهید کرد که کار جدیدی را شروع کنید و از مزایای بسیاری برخوردار خواهید شد. از سوی دیگر، این خواب همچنین نمادی از یک خطر یا موقعیت بسیار پیچیده است، بنابراین شما نمی دانید چگونه آن را مدیریت کنید.

هنگامی که آن را در خواب می شکنید ، این خواب هشداری است که شما بیمار خواهید شد. چیزی که شما متحمل خواهید شد، مشکل را بسیار بدتر از آنچه تصور می کنید، می کند. شما نمی توانید بسیاری از تعهدات را برای روند طولانی بهبودی خود انجام دهید.

وقتی به استخوان سینه نگاه می کنید ، این خواب نشان می دهد که از کارهای خاصی که انجام داده اید پشیمان خواهید شد. شما همچنین احساس می کنید که دیگران به شما خیانت کرده اند در حالی که بیش از حد به آن شخص اعتماد دارید. باید مواظب کسی باشی که بدون اینکه فکر کنی دشمنت باشد.

وقتی استخوان غول پیکری را می بینید ، این خواب نشان می دهد که از چیزی مبهم احساس خطر می کنید. ممکن است بدشانسی بیاورید.

وقتی استخوان‌ها از بدن شما بیرون می‌آیند ، این خواب نشان می‌دهد که کسی که وانمود می‌کند دوست شماست، واقعاً ریاکار است. آن شخص سعی می کند از شما سوء استفاده کند و از پشت به شما خنجر بزند. شما نباید در دیگران آنقدر اعتماد داشته باشید زیرا بسیاری از افراد دو جنبه متفاوت دارند.

وقتی آن را دفن می کنید یا نگه می دارید ، این خواب نشان دهنده شرم یا گناه است. ممکن است برای کاری که انجام داده اید احساس گناه کنید. قبل از اقدام باید بیشتر فکر کنید.

وقتی مغز استخوان را می مکید ، این خواب زمان گرسنگی و سختی را نشان می دهد. شما باید راهی برای تلاش بیشتر پیدا کنید و از همه عواقب این مشکل جلوگیری کنید.

وقتی جمجمه انسان را می بینید ، این خواب بیانگر آن است که مشکلی پیش خواهد آمد. ناخودآگاه این چشم انداز را برای شما ارسال می کند و باعث می شود موقعیت را تحلیل کنید.

وقتی به دنده انسان نگاه می کنید ، این خواب نشان دهنده زندگی و روند جدیدی است که در کار خود انجام می دهید. اگر استخوان در شرایط عالی باشد، معنای مناسبی نیز دارد. به طور کلی، نشان دهنده شانس و رونق در کار شما است. از طرفی اگر دنده شکسته دیدید ، این خواب بیانگر آن است که مشکل به سراغ شما خواهد آمد.

وقتی استخوان می خورید ، این خواب بیانگر این است که در زمینه اقتصادی دچار فقر یا شکست خواهید شد. در اصل، این رویا نشان دهنده ناامیدی و اندوه است.

وقتی استخوان ها را در جعبه می بینید ، این خواب نشان دهنده پشیمانی از اعمال شما است. شما برای دیگران احساس کمک می کنید، به آنها کمک می کنید، اما آنها فقط از شما استفاده می کنند و کار شما بیهوده است.

معنی دیدن استخوان در خواب چیست

تعبیر خواب استخوان از محمد ابن سیرین

استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود
که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد.

اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهاي گوناگون یابد و کردار نیک کند و
بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.
اول : امل و آرزو
دوم : خویشاوندان
سوم : فرزند
چهارم : قیم خانه و سرپرست
پنجم : مال و ثروت
ششم : برادران
هفتم : دوست وشریک بود

منوچهر مطيعی تهراني گويد:

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان.

معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را ( مال ) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است.

به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان هاي محکم تر مجسم می شود.

( نفایس الفنون ) استخوان را ( مال حرام ) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر میشود.

یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی
قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست
می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد.

داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر.

دادن استخوان به دیگران گویاي کمک و مساعدت است از سوي شما. اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوك پا زدید و دور انداختید موردي پیش می آید که منع
خیر می کنید. نه سودي به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.

اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوري که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعدها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید.

حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید براي شما حادثه اي پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاري به
خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید.

بستن استخوان دیگران نیکو کاري است که از جانب شما انجام می گیرد.

آنلی بیتون میگوید:

1- اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشان. آن است که کسي قصد دارد شما را به خيانت وادار کند.

2- دیدن تپه اي از استخوان در خواب ، نشانۀ آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت میگوید:

ديدن استخوان در خواب ، نشانهي انجام دادن کارهاي زياد است. اگر در خواب ببينيد که جلوي سگي استخوان مياندازيد ،
نشانهي آن است که ديگران محبتهاي شما را ناديده ميگيرند . اگر در خواب استخوان يک مرده را ببينيد ، بيانگر نياز شديد شما
به چيزي است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

استخوانهاي بیرون کشیده شده از گوشت : بدبختی
اسکلت یک مرده : از روي یک وصیت نامه به شما پول میرسد .
اسکلت یک زن : مرگ یک بچه
استخوانهاي حیوانات وحشی : اقدامات شما بیهوده خواهند بود .
استخوانهاي یک مرده : نگرانی و غم
استخوان ماهی : بیماري نزدیک است
استخوان نهنگ : شما گرایش به خود پسندي دارید .
حیوانات درحال جویدن استخوان : تباهی کامل

تعبیر خواب استخوان ماهی

لیلا برایت در مورد تعبیر خواب استخوان ماهی میگوید:

قورت دادن استخوان ماهیدر خواب، دلالت بر تنفر دارد .

حتما ببینید

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

پول یکی از مهم‌ ترین نمادهای زندگی امروزی است و به همین دلیل، خواب پول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *