تعبیر خواب سبیل | دیدن سبیل چه معنی دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب سبیل | دیدن سبیل چه معنی دارد؟

خواب های مربوط به سبیل می تواند معانی مختلفی داشته باشد و مهمترین چیز در مورد تعبیر آنها این است که در طول و بعد از خواب چه احساسی داشته اید. سبیل همیشه نماد مردانگی بوده است. آنها اغلب با امنیت و اطمینان مرتبط هستند.

تعبیر خواب سبیل

اگر در خواب دیدید که سبیل دارید، (هر چند در دنیای بیداری ندارید) ممکن است به این معنی باشد که چیزی از خود پنهان کرده اید. این ممکن است رازی باشد که شما از یکی از عزیزانتان محافظت می کنید و می ترسید که نگویید. همچنین ممکن است این باشد که شما نسبتاً آسیب پذیر هستید و نگران هستید که کسی حرف های ناراحت کننده ی درباره شما بزند.

رؤیای تراشیدن سبیل به این معنی است که احساس می کنید باید خود واقعی خود را به طور کامل به کسی نشان دهید. شاید شما فکر یا احساس واقعی خود را پنهان کرده اید تا کسی را تحت تاثیر قرار دهید یا برای کسی که به او علاقه مند هستید جذاب تر شوید. در زندگی خود حتی ممکن است احساس کنید که بخشی از شخصیت خود را برای دیگران پنهان کرده اید. بیشتر پسندیده یا پذیرفته شده تراشیدن سبیل در خواب همچنین به این معنی است که شما آماده هستید تا فردی را که واقعاً هستید بپذیرید.

در خواب ممکن است سبیل شخص دیگر را تحسین کرده باشید. این نشان می دهد که شما به دنبال راهی برای جلب توجه هستید. همچنین ممکن است به این معنی باشد که شما به دنبال راه جدیدی برای ابراز وجود هستید. چه احساس نیاز به بیان خود با اعمال، کلمات و یا نحوه لباس پوشیدن خود داشته باشید. ممکن است بخواهید تغییراتی ایجاد کنید که می تواند به شما کمک کند خود را به روشی بهتر بیان کنید.

اگر زنی هستید که خواب داشتن سبیل دیده اید، ممکن است این پیامی از ناخودآگاه شما باشد مبنی بر اینکه به نوعی خودخواهانه رفتار می کنید. شاید فردی از کار شما برای کاری که یک تلاش گروهی بوده و شما احساس نادیده گرفتن و غمگینی کرده اید، بیشتر از شما اعتبار دریافت کرده باشد، اما در عمق وجود شما می دانید که او کار بهتری انجام داده است. شاید شما میل به گفتن چیزی داشته باشید، اما بسیار مراقب باشید که دچار سوء تفاهم نشوید، زیرا ممکن است مشکلات بیشتری برای شما ایجاد کند.

شاید در بیان خود مشکل دارید و این خواب نشان دهنده تمایل شما به انجام این کار است. در هر صورت، عاقلانه است که در هر لحظه قبل از ایجاد یک طغیان عجولانه و به دردسر انداختن خود، به دقت به آنچه می خواهید بگویید فکر کنید.

خواب سبیل بلند و پرپشت: چنین رویایی می تواند نشان دهد که شما توسط دوستان و خانواده خود مورد علاقه و احترام هستید.

خواب سبیل نازک را ببینید: این خواب نشان می دهد که شما به دلیل ثروت و قدرت خود قابل احترام هستید.

خواب افراد با سبیل را ببینید: این خواب معمولاً یک فال خوب و پیشگویی است که در شرف ملاقات با افراد جدید دوستانه ای هستید که به شما در رسیدن به رویاهایتان کمک زیادی می کنند.

خواب سبیل سفید را ببینید: سبیل سفید ممکن است نشان دهنده اختلاف در محل کار باشد، شاید با مافوق شما یا یکی از همکارانتان.

خواب شانه کردن سبیل خود را ببینید: این رویا نشان می دهد که شما در شرف دریافت تقدیر یا جایزه از پروژه ای هستید که اخیراً به پایان رسانده اید.

وقتی سبیل شما افتاد، این خواب نشان دهنده بیماری است که شما را مبتلا خواهد کرد. در مسائل بهداشتی باید مراقب باشید. از سوی دیگر، این خواب تمایل شما را برای بازگشت به گذشته نشان می دهد. ممکن است در دوران کودکی لحظات زیبایی را احساس کنید.

اگر سبیل شما ناگهان ناپدید شد، این خواب نشان می دهد که چیزی را پنهان می کنید. شما به کسی نمی گویید و این بالاخره شما را عذاب می دهد. ممکن است از کسی که به او اعتماد دارید کمک بگیرید تا به شما کمک کند.

هنگامی که سبیل شما به هم ریخته است، این خواب نشان می دهد که تلاش شما بیهوده خواهد بود. ممکن است برنامه خاصی داشته باشید، اما به نتیجه نرسد. هنگامی که سبیل شما تغییر شکل می دهد، یا ترتیب روی سبیل خود را تغییر می دهید، این خواب امید مربوط به تعهد شما را نشان می دهد.

اگر شما یک زن هستید و خواب سبیل می بینید ، این تصویر نشان می دهد که شما از آن دسته افرادی هستید که برای ایده خود دست به هر کاری می زنید. شما سعی می کنید اراده خود را تحمیل کنید.

دیدن سبیل چه معنی دارد؟

دیدن سبیل در خواب، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد. اگر
بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید ، دلیل نقصان هیبت مرد است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند بروت او دراز شده ، دلیل که او قوتی بود.

اگر بیند کسی بروت او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند.

اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد.

اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندك بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیمکه ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندي را فاقد می شویم .

اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید حادثه اي پیش می آید که به آبروي شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداري سبیل داشته
باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویاي خود ببینید که آن را می تراشید کاري خلاف اخلاق انجام می دهید.

براي زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست.

همان طور که قبلا هم نوشتم اگر مردي در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازي و کوتاهی سبیل آبروي او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد اما براي مردان دیدن سبیل نیکو است.

اگر در بیداري سبیل ندارید و در رویاي خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهاي شما روئیده دو حالت دارد. یا کاري بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید.

مجموعا احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می یابید و شما را تحسین می کنند . اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید .

اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می آرایید مثلا با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خوب است و خبر می دهد که کاري در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید.

سفیدي سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست . داشتن سبیل غیرمتعارف و زشت نیز خوب نیست .

لوك اویتنهاو می گوید:

سبیل : عشقی که در حال از بین رفتن است

سبیل جو گندمی : شادمانی بی پایه

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته اید ، نشانۀ آن است که خودستایی و غرور شما باعث می شود از خوشیهاي زندگی لذت چندانی نبرید.

اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد . زیرا در معرض
رسوایی قرار خواهد گرفت.

اگر مردي خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می کند ، نشانۀ آن است که سعی می کند از دوستان شرور و لذتهاي نادرست روي
برگرداند ، و به مقامی درخور احترام دست یابد .

پیشنهاد: تعبیر خواب استخوان

حتما ببینید

تعبیر خواب فندق | دیدن فندق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فندق | دیدن فندق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فندق در مجموع مثبت است و نشان دهنده‌ی خیر، برکت، و موفقیت است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *