تعبیر خواب بینی (دماغ) ابن سیرین و امام صادق

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب بینی (دماغ) ابن سیرین و امام صادق

معمولاً تعبیر گران خواب می گویند که خواب دیدن بینی (دماغ) به این معنی است که نمی توانید احساسات خود را در اولویت قرار دهید، اما باید منطقی تصمیم بگیرید.

افرادی که در خواب روی بینی خود جوش می بینند، اغلب نمادی از ترس از رویارویی با ناملایمات است. از سوی دیگر، فردی که برای شهرت خود اهمیت زیادی قائل است، می تواند در یک رویداد مهم، بینی پر جوش های سرسیاه را تصور کند.

اگر خواب ببینید که بینی خود می شکند، این بدان معنی است که بدن شما بیمار می شود. معمولاً رویایی است که نشان می دهد احساسات شما در برخی از جنبه های زندگی چقدر آسیب پذیر است. فردی با نقطه ضعف یا خود پایین می تواند چنین رویایی داشته باشد.

زمانی که در تنفس از طریق بینی مشکل دارید، به طور کلی، مشکلات خاصی خواهید داشت. این خواب به شما اشاره می کند که کار، تجارت یا رابطه شما با کسی مشکل خواهد داشت. بنابراین، شما باید هوشیارتر باشید.

تعبیر خواب بینی (دماغ) ابن سیرین و امام صادق

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتري منفعت یابد.

اگر بیند که جانوري از بینی وي بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندي آید.

اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد.

اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وي بسته شود.

اگر بیند سخن در بینی می گوید، دلیل که دولتش زایل شود.

اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل که او را زیانی افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.

اول: عزو سرافرازي
دوم: مال
سوم: بزرگی و عظمت
چهارم: فرزند
پنجم: عیش وزندگی خوش

حضرت دانیال گوید:

بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وي بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است.

اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن.

اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد.

اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وي فراخ شود.

اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وي تنگ شود.

جابر مغربی گوید:

اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می آید و معبر را می گوید: به خواب دیدم که از بینی من خون می آمد، دلیل که
مال بسیار یابد.

اگر می گوید: دیدم خون از بینی من می شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظا تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد.

اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.

اگر بیند که سر بینی او بریده است، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.

اگر کسی بیند که چیزي به کراهت در بینی او شد، دلیل بر خشم و نیکی است.

اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وي رسد و اگر بیند خون ستبر و اندك از بینی او بیرون آمد، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود.

اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد.

اگر بیند بینی او بر زمین افتاد، دلیل که او را دختري رسد.

اگر بیند بینی خود را همی شست، دلیل که مردي زن او را بفریبد.

اگر بیند که از بین وي مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر چهارپاي دارد، بچه آورد و به قول بعضی از معبران، خون آمدن از بینی مال است، که از پادشاه آن دیار به وي رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس.

اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم.

سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزي است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزي می شویم.

از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادي شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد میاید.

اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید.

از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره اي مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندي به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاري می کند که به آبروي بیننده خواب لطمه وارد می آید.

اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد.

بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود.

داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است.

اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد. اما آب بینی.

از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است.

اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندي عنایت می فرماید.

فرو چکیدن آب از بینی اداي دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوري که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد.

اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روي جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود.

اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

پیشنهاد: تعبیر خواب سیر

حتما ببینید

تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد

تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد

در این مطلب، تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد و زن باردار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *