تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب بوسه دادن و بوسیدن لب

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب بوسه دادن و بوسیدن لب

معبران اسلامی در مورد تعبیر خواب بوسه دادن و بوسیدن لب گفته اند که بوسه و بوسیدن به عالم خواب، تعبیرش خیانت و نیرنگ است. چه بوسه بدهیم و چه کسی ما را ببوسد، هر دو فرقی ندارد و به نیت بد و فریب و حیله تعبیر می شود.

تعبیر خواب بوسه دادن و بوسیدن لب

تعبیر خواب بوسه و بوسیدن لب نشان دهنده تمایل شما به احساس نزدیکی و ارتباط با کسی است.

این نماد اشتیاق برای احساس نزدیکی به کسی و ابراز محبت است.

اگر در خواب می بینید که لب های شخصی را می بوسید، به این معنی است که آرزو دارید با آن شخص ارتباط عمیقی برقرار کنید.

از سوی دیگر، این خواب همچنین می تواند به چیزی در زندگی بیداری شما اشاره کند که باید به آن توجه بیشتری داشته باشید. شاید احساس می کنید مورد بی توجهی قرار گرفته اید یا مورد بی مهری قرار گرفته اید.

روانشناسان بر این باورند که بوسیدن در خواب تجلی تمایل ما به برقراری تماس فیزیکی با شخصی است که در خواب می بینیم . همچنین ممکن است نشان دهنده ارتباط عاطفی عمیق ما با آن شخص باشد.

به طور کلی، این می تواند نشانه خوبی باشد. این نشان می دهد که شما از رابطه فعلی خود راضی هستید و همه چیز به خوبی پیش می رود. البته اگر در رابطه هستید. در مورد دیگر، ممکن است نماد نیاز شما به یک رابطه جدی باشد.

پس میشود گفت که تعبیر خواب بوسه بر لب عمدتاً به روابط و خواسته های عاشقانه شما مربوط می شود. اغلب، با کمک این رویا، ناخودآگاه شما به شما علامت می دهد که واقعاً شخص خاصی را دوست دارید. شاید شما سعی می کنید این جاذبه را سرکوب کنید، اما وابستگی عاطفی در رویا رخنه می کند.

در این مورد، باید سعی کنید با شخصی که در خواب او را بوسیدید، رابطه برقرار کنید.

اگر قبلاً با این شخص در ارتباط هستید، پس باید در رابطه خود تجدید نظر کنید و کمی عاشقانه و شاید حتی اشتیاق وارد کنید.

اما فراموش نکنید که این رویا ممکن است معنای عمیق تر و عرفانی داشته باشد. ممکن است احساسات جدیدی در انتظار شما باشد یا ملاقات هایی با افراد گذشته شما. در هر مورد، شما باید به طور جداگانه درک کنید تا معنای رویای خود را درک کنید.

علاوه بر این، ویژگی ها و جزئیات را در خواب فراموش نکنید. خیلی مهم است که چه کسی، کجا و چه زمانی را می بوسید. این جزئیات برای تعبیر خواب ارزش بیشتری نسبت به خود بوسه دارد.

تعابیر دیگر

 • وقتی کسی را که مرده می بوسید، این خواب مرگ یکی از آشنایان را هشدار می دهد.
 • وقتی می بینید که دیگران در حال بوسیدن هستند ، این خواب نماد غم و اندوه است.
 • وقتی افرادی را که نمی‌شناسید می‌بوسید ، این رویا نشان می‌دهد که افتخار کسب خواهید کرد.
 • وقتی شریک زندگی شخص دیگری را می بوسید ، این خواب نشان می دهد که هر چیزی که تصور می کنید اتفاق می افتد. اگر قصد دارید شغل خود را تغییر دهید، این لحظه مناسب برای آن است.
 • وقتی شخصی که از او متنفر هستید شما را می بوسد ، این خواب نشانه آن است که شما احساس ترس می کنید. شما نگران هستید که آیا آن شخص شما را در ملاء عام شرمنده کند.
 • وقتی کسی دست شما را می بوسد ، این خواب نشان دهنده خیانت است. کلاهبرداری روی شما تاثیر می گذارد. شما باید مراقب رفتار افرادی باشید که به شما کمک می کنند زیرا آنها نیت خوبی ندارند.
 • وقتی پدر و مادر خود را می بوسید ، این خواب به معنای سفر است.
 • بوسیدن رئیس خود – به معنای ارتقا یا موفقیت یکی از پروژه های شما در محل کار است. همچنین ممکن است به این معنی باشد که شما احترام رئیس خود را به دست می آورید.
 • رویای بوسیدن در تاریکی – این بدان معنی است که شما در جهت نامعلومی حرکت می کنید ، اما هنوز مشخص نیست که آیا در جهت درست است یا خیر. شاید باید جهت را تغییر دهید.
 • بوسیدن شخص مشهور در خواب به این معنی است که شما نیز برای شهرت تلاش می کنید.
 • وقتی حیوانات، گربه ها یا سگ ها را می بوسید ، این خواب نشان دهنده این است که احساس می کنید باید مراقب باشید. (احساس خطر)
 • رویاهای بوسیدن کودکان می تواند ماه های مطلوب آینده را برای برنامه های شما پیش بینی کند.
 • بوسیدن یک زن عجیب و غریب نشان می دهد که سال آینده باید سالی از رفاه و سلامتی باشد.

وقتی کسی را که دوستش دارید می‌بوسید ، این خواب نشان می‌دهد که می‌ توانید زندگی خوبی داشته باشید.

اگر زن هستید و خواب می بینید که زنان دیگری را می بوسید و یا اگر مرد هستید و رویای بوسیدن مرد دیگری را دارید:این خواب به این معنی است که بوسیدن افراد همجنس اغلب به مشکلات در روابط دوستانه مربوط می شود.

وقتی شریک زندگی شخص دیگری را می بوسید ، این خواب نشان می دهد که هر چیزی که تصور می کنید اتفاق می افتد. اگر قصد دارید شغل خود را تغییر دهید، این لحظه مناسب برای آن است.

خواب بوسیدن مرده به این معنی است که شما فردی اجتماعی و محبوب هستید و زندگی شما آرام است. علاوه بر داشتن زندگی ای که بسیاری از افراد به آن حسادت می کنند، در زندگی عاشقانه یا ازدواج شما نیز شرایط عالی پیش می رود.

این خواب همچنین به این واقعیت اشاره دارد که در دوره آینده اخبار مثبتی دریافت خواهید کرد.

رویای بوسیدن همکارتان می‌تواند به این معنا باشد که شما در زندگی بیداری جذب این شخص شده‌اید و می‌خواهید آن را بداند. اگر مجرد هستید، این خواب ممکن است به شما بگوید که برای یک رابطه جدید آماده هستید.

تعبیر خواب بوسه و بوسیدن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است . اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد.

اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب بوسیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب یک بوسه : یک غم بزرگ
 • معشوق خود را درهنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست .
 • معشوق خود را در هنگام شب می بوسید : خطر
 • مادر خود را می بوسید : موفقیت
 • پدر خود را می بوسید : شادي
 • برادر یا خواهر خود را می بوسید : خوشی و لذت
 • شوهر یا زن خود را می بوسید : خوشبختی در زندگی زناشویی .
 • دستهاي شخصی را می بوسید : شانس به شما لبخند می زند .
 • صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد .
 • یک زن شوهردار را می بوسید : ناکامی شما را تهدید می کند .
 • یک زن تنها را می بوسید : به شما خیانت خواهد شد .
 • شخصی را که مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طولانی خواهد بود .
 • یک دوست را می بوسید : شکست کامل در کارها
 • زمین را می بوسید : شرمساري
 • پشت یکنفر را می بوسید : یک زن شما را فریب میدهد .

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند مردي را به شهوت بوسه می داد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعاي خیر یاد آورد.

اگر بیند مرده وي را بوسه می داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزي به وي رسد.

اگر بیند کسی وي را بوسه می داد ، دلیل که طالب و خواستگار وي است.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بوسه دادن ، دلیلش بر چهار وجه است.

 • اول : خیر و منفعت .
 • دوم : حاجت رائی .
 • سوم : بر دشمن ظفر یافتن .
 • چهارم : سخن خوش شنیدن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم.

اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگري ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود.

در بیداري و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است.

وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم .

در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم.

چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردي پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد.

اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند.

اگر ببینیم مرده اي ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است .

لوك اویتنهاو می گوید:

 • بوسیده شدن : جدایی
 • بوسیدن : عشق دو جانبه
 • بوسه دزدکی : عشق سوزان

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب مادر خود را میبوسید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب خواهر یا برادر خود را میبوسید، نشان دهنده ي شادمانی و نشاط است.

بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، بیانگر داشتن روابط نادرست است.

بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی میکنید.

لیلا برایت میگوید:

اگر خواب ببینید که دست کسی را میبوسید ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد.

اگر در خواب ببینید کسی شما را میبوسد، نشانه ي آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید.

بوسیدن زمین در خواب ، نشانهي غم و ناراحتی است.

پیشنهاد: تعبیر خواب بینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا