تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب جوراب از امام صادق (ع)

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب جوراب از امام صادق (ع)

خواب دیدن جوراب اغلب برای بسیاری از افراد اتفاق می افتد. اگر این خواب را دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید، با مجله پیک نت همراه باشید تا تعبیر خواب جوراب را از امام جعفر صادق علیه السلام و دیگر معبران مشهور مشاهده نمایید.

تعبیر خواب جوراب از امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جوراب پا مال مرد است. که حفظ کننده مال است.

اگر بیند از جوراب او بوي خوش می آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند.

اگر بوي ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند .

اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود.

تعبیر این خواب از محمد ابن سیرین

جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان.

اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد.

اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است.

اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بو ، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند.

اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب ، مال و خواسته است.

اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوة مال بدهد.

اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود.

اگر از پوست گوسفنداست، دلیل که خادم او از مردم عامه است.

اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است.

اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی است.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امري است کاملا عادي و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد.

جوراب در خواب هاي ما خدمتی است که انجام می دهیم و کاري است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم.

اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوي ما می گذرد خواب ما می گوید که در روزهاي آینده در امري مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است.

اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله.

در این حالت خواب می گوید که شکست می خوریم .

برخی از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو.

اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است.

اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگري است.

سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروي بیننده خواب است.

باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی پاي بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید.

چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید.

یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است.

جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد.

اگر جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از بیماري و گرفتاري.

اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاري می کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند.

اگر جوراب ما بوي بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می شوند.

اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاري می کنیم که در نظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما
متزلزل می گردد همین حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی هست که در پنهان کردنش می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

تعبیر خواب جوراب برای زن باردار

زنان باردار خواب جوراب می بینند: خواب دیدن جوراب معمولاً معنای زیبایی دارد و نشان می دهد که در آینده دوستان جدیدی پیدا خواهید کرد و دوستان جدید به شما کمک خواهند کرد.

زن باردار خواب خریدن جوراب را می بیند: نشان دهنده این است که وضعیت خانواده شما خوب است و در دوران بارداری وضعیت خوبی دارید، بنابراین بیهوده نگران آن نباشید.

زنان باردار خواب پوشیدن جوراب را می بینند: نشان دهنده این است که ممکن است بیمار شوید، به شما یادآوری می کند که بیشتر به سلامت خود و جنین خود توجه کنید و همچنین به سلامت اعضای خانواده خود توجه کنید.

زنان باردار خواب می بینند که برای دوست خود جوراب می فرستند: نشان دهنده این است که به دوست خود کمک می کنید تا مشکل را حل کند.

زن باردار خواب می بیند که به شوهرش جوراب می دهد: نشان دهنده این است که برای شوهرتان خوش شانسی خواهید آورد.

زنان باردار در خواب می بینند که به فرزندان خود جوراب می دهند: این نشان می دهد که نوزاد سالم است و می توانید خیالتان راحت باشد.

زن باردار در خواب می بیند که فقط یک جوراب وجود دارد: نشان دهنده این است که شما کمی تنها هستید و به احتمال زیاد با اقوام و دوستان خود اختلاف دارید. توصیه می شود برای برقراری ارتباط با یکدیگر پیشقدم شوید تا احساس آرامش کنید.

زن باردار در خواب شوهرش را می بیند که جوراب پوشیده است: نشان دهنده این است که شوهرش در محل کار با مشکلاتی مواجه می شود و ممکن است توسط یک شرور مورد حمله قرار گیرد، بنابراین باید به شوهرش یادآوری کنیم که در کنار آمدن با دیگران مراقب باشد.

زن باردار خواب جوراب زیاد می بیند: نشان دهنده شادی و هماهنگی زندگی خانوادگی شماست که این خود فال نیک است. در عین حال، همچنین نشان می دهد که شما یک نوزاد پسر به دنیا خواهید آورد و کودک ثروتمند خواهد شد.

تعبیر خواب جوراب برای زن متاهل

تعبیر خواب جوراب برای زن متاهل مربوط به امور مختلفی است که بیانگر وضعیت روانی و اجتماعی اوست.

اگر زنی متاهل خواب ببیند جوراب جدید می پوشد یا با جوراب کهنه عوض می کند، بیانگر تغییر در وضعیت مالی شوهر است و این ممکن است به دلیل موفقیت شوهر در کار یا پیشرفت او در حرفه اش باشد.

اما اگر زن متاهلی در خواب دید که جوراب خود را می کشد یا در می آورد، این نشان دهنده علاقه به نظافت و نظم در داخل خانه است و همچنین نشان دهنده توانایی او در کنترل زندگی شخصی و زناشویی است.

در صورتی که زن متاهل خواب ببیند که جوراب به تن دارد یا از در پشتی بیرون می رود، این نشانه عدم اعتماد به تصمیمات خود است و نشان دهنده ناتوانی در کنترل برخی از امور و اتفاقاتی است که بر زندگی او تأثیر می گذارد.

هدیه دادن جوراب در خواب به زن متاهل به این معنی است که او به زودی یک هدیه غافلگیر کننده از شوهرش دریافت خواهد کرد.

این هدیه ممکن است چیزی خاص و ارزشمند باشد یا پیامی عاشقانه برای ابراز عشق شوهرش به او باشد.

همچنین این خواب ممکن است بیانگر این باشد که زن به زودی وارد دوران شاد و مناسبی برای جشن گرفتن در کنار همسر و خانواده خواهد شد.

بنابراین این خواب با شادی و عشق و جشن همراه است و گواه آن است که زن از حمایت و محبت همسرش برخوردار است.

دیدن گم شدن جوراب در خواب برای زن متاهل، نشانه مشکلاتی در زندگی زناشویی است.

این بینش ممکن است نشان دهنده بی ثباتی در روابط زناشویی باشد و همچنین نشان دهنده عدم اعتماد باشد.

علاوه بر این، این بینش ممکن است نشان دهنده ناتوانی در افشای مشکلات و ترس هایی باشد که یک زن متاهل در زندگی زناشویی با آن مواجه است.

زن برای بهبود و حفظ روابط زناشویی باید با همسرش صحبت کند و برای رفع این مشکلات به دنبال راه حل باشد.

تعبیر خواب جوراب برای دختر مجرد

جوراب در خواب برای دختر مجرد نماد راحتی و آزادی شخصی است.

در شرایط عادی، او جوراب می پوشد تا پاها را از سرما و خشکی محافظت کند، اما در خواب نمادی از احساس امنیت و استقلال او است.

اگر زن مجردی در خواب جوراب سیاه ببیند، بیانگر این است که به زودی با شرایط سختی روبرو می شود، اما می تواند بر آنها غلبه کند.

اما اگر جوراب سفید ببیند به این معنی است که از نظر روانی آرامش و اعتماد به نفس پیدا می کند.

اما اگر او جوراب های آبی ببیند، این نشان می دهد که او یک فرصت شغلی جدید یا فرصتی برای تحصیل در رشته ای که دختران مجرد به آن علاقه دارند، پیدا می کند.

تعبیر شستن جوراب در خواب برای زدختر مجرد، دید مثبت است، به این معنی که دختران مجرد از زندگی مرتبی برخوردار خواهند شد و در زندگی روزمره خود احساس راحتی می کنند.

همچنین این خواب بیانگر این است که دختر مجرد از شر افکار منفی و احساسات منفی خلاص می شود.

شایان ذکر است شستن جوراب نمادی برای رهایی از افکار بد و پاکسازی چیزهای غیر ضروری است که مانع پیشرفت انسان در زندگی او می شود.

بنابراین این خواب حکایت از اهمیت حفظ پاکیزگی درونی و بیرونی و رهایی از هر آنچه مانع پیشرفت انسان در زندگی می شود دارد.

در بسیاری از تعابیر رایج، خواب دیدن جوراب پاره برای یک دختر مجرد، نمادی از مشکلات مجردی و تنهایی است که یک دختر از آن رنج می برد.

خواب جوراب های پاره ممکن است به این معنی باشد که دختر به دلیل دشواری یافتن شریک زندگی خود احساس ناامیدی و غمگینی می کند، یا این که نشان دهنده نیاز او به جستجوی فرصت های جدید برای شناخت یک فرد عالی است که مناسب اوست.

همچنین شایان ذکر است که برخی از تفاسیر نشان می دهد که پاره شدن جوراب ممکن است به معنای عدم اعتماد به نفس و احساس عدم توانایی در یافتن راه حل برای مشکلات شخصی باشد.

اگر چه تعبیر پاره شدن جوراب در خواب برای زنان مجرد ممکن است به اشکال مختلف ظاهر شود، اما همیشه برای فرد یادآوری می شود که باید برای مشکلات خود به دنبال راه حل باشد، برای بهبود وضعیت روانی خود تلاش کند.

دیدن جوراب قرمز در خواب برای دختر مجرد، نمادی از عاشقانه و احساسات است.

این خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که زنان مجرد مشتاقانه منتظر هستند تا شریکی پیدا کنند که احساسات یکسانی را با او داشته باشد.

این خواب همچنین ممکن است به این معنا باشد که دختر مجرد به زودی یک تجربه عاشقانه صمیمانه را تجربه خواهد کرد و ممکن است با فردی ملاقات کند که احساسات مشابهی با او دارد.

به طور کلی جوراب قرمز در خواب نماد عشق و اشتیاق است.

تعبیر خواب جوراب برای زن مطلقه

دیدن زنی مطلقه با جوراب ساق بلند در خواب نمادی از تأمل عمیق در روابط خانوادگی و عاطفی است.

خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که زن مطلقه پس از جدایی از شریک سابق خود در حال حاضر در تنهایی و انزوا زندگی می کند.

با این حال، رویا همچنین می تواند نشانه ای از تمایل به بهبود وضعیت مادی یا اجتماعی فرد باشد، زیرا جوراب نشان دهنده حفظ نیازهای اولیه و امنیت در زندگی است.

تعبیر خواب درآوردن جوراب از پا

معمولاً درآوردن جوراب در خواب نماد رهایی از بارها و نگرانی ها است، زیرا ممکن است نشان دهنده احساس راحتی و رهایی از مشکلات و مشکلاتی باشد که رویا بیننده در زندگی خود با آن مواجه است.

با این حال، بسته به شرایط رویا و موقعیت شخصی بیننده، تعبیر می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر فرد از پوشیدن جوراب احساس شرم یا خجالت کند، خواب ممکن است نمادی از تمایل به خلاص شدن از شر این احساسات منفی باشد.

خواب های رایج دیگر در مورد دیدن جوراب

اگر خواب می بینید جوراب می پوشید، این نشان دهنده امنیت در زندگی حرفه ای است. ممکن است امیدوار باشید که شغلی پایدار داشته باشید و نگران فردا نباشید. این رویا نشان می دهد که شما یک پایه عالی برای رشد آنطور که می خواهید خواهید داشت.

اگر در خواب جوراب های سوراخ دار ببینید، این نماد دشواری است.

وقتی خواب جوراب را گم می کنید، به این معنی است که به زودی دوره پرتلاطمی را پشت سر خواهید گذاشت. نگران نباشید؛ خداوند همیشه با شما خواهد بود تا از شما محافظت کند. اگر ایمان و شجاعت استوار را به عنوان ابزاری برای رویارویی با این دوره تقویت کنید، کمک خواهد کرد.

اگر خواب جوراب روی بند رخت ببینید، نشان می دهد که بر مشکلی غلبه خواهید کرد. همچنین باید بدانید که آنچه دریافت می کنید نتیجه اعمال گذشته شماست.

وقتی خواب جوراب های وصله دار می بینید، این نشان می دهد که یک سفر باعث می شود در زندگی خود تجدید نظر کنید. این باعث می شود در ادامه زندگی در جایی که هستید یا برای همیشه در مسیر جدیدی بروید تردید کنید. در حال حاضر، باید عمیق‌تر درباره برنامه‌هایتان فکر کنید.

وقتی خواب می بینید جوراب می خرید، این نشانه موفقیت در تجارت است. اگر فروشنده باشید، سود زیادی خواهید داشت. شما موفق خواهید شد زیرا می دانید چگونه در این صنعت خوب کار کنید.

اگر خواب جوراب‌های ساق بلند می‌بینید، نشان‌دهنده مشکلات زیادی در رابطه با پول است. در مورد خرج کردن پول باید عادات خود را تغییر دهید و اگر نمی خواهید ضرر مالی متحمل شوید همچنان مراقب امور مالی خود باشید.

اگر در خواب جوراب جدیدی دریافت می کنید، این نشان می دهد که باید برای همه چیزهایی که دریافت کرده اید سپاسگزار باشید. باید بخاطر داشته هایت شکرگزار باشی. مهمترین چیز این است که هرگز آنچه را که دارید هدر ندهید.

دیدن کثیف شدن جوراب های سفید در خواب ممکن است بیانگر این باشد که مشکلات درون خانواده به تدریج ناپدید می شوند و باید در مورد آن صبور باشید.

دیدن جوراب بچه در خواب به این معنی است که در طول سفر باید مراقب خرج کردن پول خود باشید.

تاجر خواب پوشیدن جوراب های پاره را دید: این نشان می دهد که او در تجارت خود سود زیادی خواهد داشت.

خواب دیدن اینکه به دیگران جوراب می دهید بیانگر این است که دوستان جدیدی پیدا خواهید کرد.

پیشنهاد: تعبیر خواب هندوانه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا