تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب گنجشک از امام صادق و ابن سیرین

4.7/5 - (4 امتیاز)
تعبیر خواب گنجشک از امام صادق و ابن سیرین

گنجشک ها اغلب در خواب دیده می شوند که اغلب به عنوان نشانه ای از خوش شانسی، فراوانی و شادی تعبیر می شود. دیدن گنجشک در خواب می تواند بیانگر این باشد که چیز مثبتی در راه است. همچنین می تواند نمادی از یک شروع جدید و یک آینده روشن باشد. گنجشک همچنین می تواند نماد آزادی، قدرت و انعطاف پذیری باشد.

در بسیاری از فرهنگ ها، گنجشک به عنوان نشانه ای از خوش شانسی دیده می شود. اعتقاد بر این است که فراوانی و شادی را به زندگی فرد می آورد.

ممکن است نشانه آن باشد که به زودی خبرهای خوب غیرمنتظره ای دریافت خواهید کرد یا در آینده نزدیک به موفقیت دست خواهید یافت. 

به عنوان مثال، اگر خواب یک گنجشک را دیدید که به صورت دایره‌ای به اطراف پرواز می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده فرصتی در آینده باشد که از شما می‌خواهد متمرکز و هوشیار بمانید. به همین ترتیب، فرود آمدن گنجشک بر روی شانه شما در خواب نشان دهنده خوش شانسی و خبرهای خوب است که از منبعی غیرمنتظره می آید.

این خواب همچنین نشانه آن است که شما باید در زندگی خود از آزادی شخصی استفاده کنید. درست مثل گنجشک، شما آزادید که انتخاب کنید چگونه زندگی کنید و چگونه خود را بهتر کنید. همیشه به خود و توانایی های خود اعتماد کنید و همه چیز به سمت بهتر شدن پیش خواهد رفت.

به طور خلاصه، خواب دیدن گنجشک به این معنی است:

 • به دست آوردن ثروت
 • بهره بردن از خلاقیت
 • اشتیاق به آزادی
 • هوشیار بودن در مورد خطر
 • سادگی
 • نیاز به قدرت
 • داشتن شادی

تعبیر خواب گنجشک از ابن سیرین و امام صادق

خواب دیدن گنجشک نشانه آن است که تغییری در زندگی شما رخ خواهد داد و شما باید آماده پذیرش آن باشید. بدون تغییر، هیچ اتفاقی در زندگی شما نمی افتد که منجر به رشد و پیشرفت شما شود. گنجشک ها به سرعت با شرایط در حال تغییر سازگار می شوند و شما باید بتوانید همین کار را انجام دهید.

خواب دیدن گنجشک در حال پرواز

دیدن گنجشک در حال پروار در خواب شما بیانگر آزادی، تولد دوباره، رشد و هدایت است. 

این خواب نشانه آن است که شما نیاز به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود دارید زیرا احساس می کنید در مشکل بزرگی گیر افتاده اید. 

این خواب همچنین نشانه شادی، آرامش و هماهنگی در زندگی شماست.

خواب دیدن گنجشک های زیاد

این خواب نشانه آن است که باید از برخی افراد دوری کنید زیرا آنها در مورد شما شایعاتی پخش می کنند که ممکن است شهرت شما را خراب کند.

 اطراف خود را با افرادی احاطه کنید که می توانید به آنها اعتماد کنید.

 افرادی را در اطراف خود داشته باشید که همیشه از شما حمایت کنند.

خواب دیدن گرفتن گنجشک

گرفتن گنجشک آسان نیست. اگر در خواب موفق شدید یکی را بگیرید، علامت آن است که بالاخره به چیزی در زندگی خود دست خواهید یافت که مدتی است به دنبال آن بوده اید. 

همه چیز در زندگی شما معنا پیدا می کند و شما می توانید رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید.

این خواب همچنین نشانه آن است که در نهایت توجه و عشقی را که آرزویش را داشتید از جانب عزیزانتان دریافت خواهید کرد. با عزیزان خود رابطه خوبی خواهید داشت.

 اگر فرد مجردی این خواب را ببیند، علامت آن است که به زودی عشقی خواهد یافت.

خواب دیدن گنجشک در لانه

اگر خواب گنجشکی را دیدید که در لانه است، نشان می دهد که شما روابط عالی با دوستان و خانواده خواهید داشت.

تعبیر خواب کشتن گنجشک

گنجشک ها نماد صلح و عشق هستند. کشتن گنجشک در خواب، نشانه آن است که شما تمایلی به قبول اشتباهات خود ندارید. همچنین نشانه آن است که حل تعارضاتی که با مردم دارید برای شما سخت است.

تا جایی که ممکن است سعی کنید همه چیز را در زندگی خود درست کنید. ممکن است کمی طول بکشد، اما شما قادر خواهید بود اشتباهات خود را بپذیرید و شروع به اصلاح امور کنید. از مشاجره با عزیزانتان که باعث می شود در آینده از گفتار و کردارتان پشیمان شوید، دست بردارید.

دیدن گنجشک زخمی در خواب

دیدن گنجشک زخمی در خواب نشان می دهد که باید خود را برای عواقب اعمال بدی که در گذشته انجام دادید، آماده کنید. 

این خواب شما را ترغیب می کند که از افراد و موقعیت هایی که شما را به دردسر می اندازند دوری کنید.

گنجشک در حال سقوط از لانه

این خواب نشانه بدشانسی است. به زودی خبرهای بدی دریافت خواهید کرد که شما را بسیار ناراحت می کند.

 زندگی پر از چالش ها و اتفاقات منفی است، اما همه اینها نباید باعث شود که از خود یا زندگی دست بکشید.

خواب دیدن گنجشکی که به شما حمله می کند

این خواب نشانه آن است که به خاطر تقصیر کسی دوران پرچالشی را در زندگی خود سپری خواهید کرد. 

یک نفر باعث می شود که شما به دردسر بیفتید، که هزینه های زیادی برای شما در بر خواهد داشت.

دیدن یک بچه گنجشک در خواب

این خواب نشانه آن است که شما به زودی از یک نوزاد تازه متولد شده در خانواده خود استقبال خواهید کرد.

 این رویا یک فال نیک است که شادی و حالات مثبت را وارد زندگی شما می کند.

خواب گنجشکی را ببینید که روی پنجره شما نشسته است

این خواب نشانه آن است که فرصت های بزرگ به زودی به زندگی شما راه می یابد و باید برای آنها آماده باشید. 

رها کردن یک گنجشک از قفس در خواب شما

خواب دیدن گنجشکی را از قفس رها می کنید، نشانه آن است که می توانید بدون ترس از قضاوت شدن، احساسات و افکار خود را آزادانه بیان کنید.

تعبیر خواب گنجشک از امام صادق

ديدن گنجشک در خواب بر نه وجه است.

 • اول: پادشاه
 • دوم: والی
 • سوم: مردی بزرگ قدر
 • چهارم: غلام خوبروی
 • پنجم: قاضی
 • ششم: بازرگان
 • هفتم: مرد راهزن
 • هشتم: مرد با خصومت
 • نهم: مردی كه به جماع كردن مولّع بود

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند بچگان گنجشك را شكار مي كرد و گردن ايشان را فرو مي شكست و در انبان مي نهاد، دليل كه معلميِ كودكان كند و اندام ايشان را به چوب خورد كند.

اگر بيند گنجشكي سرخ را صيد كرد، دليل است زني خوبروي خواهد يا كنيزكي با جمال بخرد. اگر بيند گنجشكي زرد يافت، دليل كه زني بيمار گونه خواهد.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بيند كه آن به دام يا حيلتي بگرفت، دليل كه با مردم بيقدر مكر و حيلتي سازد و آنان راقهر كند.

اگر بيند گنجشك ماده بگرفت، دليل كه زني با قدر بر وي ظفر يابد.

اگر بيند از گوشت وي بخورد، دليل كه مال آن زن بدان قدر كه گوشت وي خورده بود بدو رسد.

اگر بيند گنجشك از آشيانه بيرون آورد، دليل كه بدو رنج و ملامت رسد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

گنجشک ظاهرا بي آزار است ولي براي مزارع و سر درختي ها و ميوه ها زيان رسان است که روستائيان بيشتر با آن آشنا هستند.

در خواب گنجشک مردي است پر هيا هو اما فاقد اصالت و ريشه و مالي است که دير نمي پايد و زود از چنگ دارنده آن مي رود.

برخي از معبران گنجشک ماده را به زن تعبير کرده اند که اگر پرهاي رنگين داشته باشد خوب روي است و چنانچه مثل قناري زرد باشد بيمار گونه است. به طور سمبليک هوس هاي زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان مي دهند و اين چيزي نيست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود مي پرد و مي رود و فقط بانگ و صدايش را از خانه همسايه مي شنويم.

چنانچه ببينيد که گنجشکي در قفس داريد با مردي مدعي قدرت برخورد مي کنيد که بر او مسلط مي شويد و پيروزي حاصل مي نمائيد.

اگر گنجشکان بسياري را بر درخت ديديد که صدا مي کردند و جيک جيک مي نمودند کساني پشت سر شما بد مي گويند و عيب جوئي مي نمايند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عيبي در شما سراغ دارند که نمي خواهند بگويند يا نمي توانند فاش کنند.

پیشنهاد: تعبیر خواب کبوتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا