تعبیر خواب گورخر از ابن سیرین و دیگر معبران مشهور

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب گورخر از ابن سیرین و دیگر معبران مشهور

تعبیر خواب گورخر به گفته ابن سیرین به دشمنان فراوان و شر فراوانی که بیننده خواب را احاطه کرده است اشاره دارد و این هشداری است به بیننده خواب که مواظب خودش باشد تا مشکلی برایش پیش نیاید.

ممکن است این خواب بیانگر بدی هایی باشد که ممکن است بر زندگی بیننده خواب بیاید. بنابراین، بیننده باید در حالت آماده باش دائمی بماند و از هر موضوع مشکوکی اجتناب کند.

این رویا همچنین می تواند نمادی از احساس تنهایی و از دست دادن باشد و نشان دهنده ترسی است که زندگی بیننده خواب را با مشکلات زیادی همراه کرده است.

تعبیر خواب گورخر از ابن سیرین و دیگر معبران مشهور

خواب گورخر از جمله خواب هایی است که باعث ترس و اضطراب می شود. دیدن این خواب در تعبیر خواب بیانگر فقدان و تنهایی است.

اگر کسی در خواب گورخری ببیند، نشان دهنده ترسی است که زندگی او را با مشکل مواجه کرده است. اگر در خواب سوار گورخر شد، این نشان دهنده خطرات سفر سخت و برای زن باردار نشان دهنده زایمان سخت است.

بر این اساس، بهتر است بیننده در زندگی خود دقت کند و از امور خطرناکی که ممکن است با آن مواجه شود دوری کند. از طرفی گورخر در خواب انسان بیانگر به دست آوردن پول و امرار معاش فراوان است. اگر فردی در خواب گوشت گورخر بخورد، بیانگر کسب پول است.

تعبیر خواب گورخر به روایت ابن سیرین:

 • اگر بيند گورخري به وي فرا رسيده، دليل كه غنيمتي به وي رسد.
 • اگر بيند بر گورخر نشسته بود و آن مطيع او بود، دليل كه عاصي و گناهكار بود و مفارقثت از اهل اسلام جويد.
 • اگر بيند گورخر با وي جنگ و نبرد مي كرد يا سر از وي كشيده مي داشت، دليل بر سختي كارو غم و رنج است كه بدو رسد.
 • اگر گورخر را به شكار بگرفت، دليل كه خير و نعمت بدو رسد.
 • اگر بيند دو گورخر با وي جنگ مي كردند، دليل كه از بهر وي دو مرد فاسق با يكديگر جنگ كنند.
 • اگر ديد گورخر را به خانه آورد، دليل كه فاسقي را به خانه آورد.

تعبیر این خواب از ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی تهرانی + مغربی

تعبير خواب گورخر به روايت ابراهيم کرمانی:

 • ديدن گورخر به خواب، مردي جاهل و احمق است، چنانكه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد.
 • اگر بيند گوشت گورخر مي خورد، دليل كه مال بسيار يابد.
 • اگر بيند بر گورخري نابينا نشسته بود، دليل كه مال بي اندازه يابد.
 • اگر بيند وي گورخر شد، ليل كه روزي ب روي فراخ شود، لكن دين او را زيان باشد.

تعبير خواب گورخر به روايت منوچهر مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببينيد گورخري داريد با مرد و زني آشنا و طرف معامله و گفتگو مي شويد که از راهي بسيار دور آمده، يعني از سرزميني که درباره آن اطلاع مختصري داريم.
 • اگر در خواب ببينيد سوار گورخر شده ايد به سفري دور مي رويد.
 • اگر ديديد گور خري رام شما است و همراهتان مي آيد از شخصي که گفته شد سود مي بريد.

تعبیر خواب گورخر به روایت مغربی:

 • ديدن پوست و گوشت گورخر به خواب، مال و غنيمت است.
 • بعضي از معبران گويند جاه و عزت است.
 • اگر بيند سرگورخر يافت، دليل كه هزار درم بيابد، يا با مهتري بزرگ او را صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد.
 • اگر بيند سرگورخر مي خورد، دليل كه عبادت بسيار كند و دين ورزد.
 • اگر بيند گورخران از پيش او مي گريختند، دليل كه از مسلمانان مفارقت جويد و به راه فساد آيد.

تعبیر خواب خوردن گوشت گورخر

وقتی در خواب شخصی را در حال خوردن گوشت گورخر می بیند، از نظر تعبیر علمای تعبیر، به این معناست که بیننده از منبع حرامی که حق او نیست، مالی به دست می آورد، بنابراین باید از این عمل برگردد و از آن توبه کند.

همچنین برخی از تعابیر بیانگر این است که دیدن خوردن گوشت گورخر در خواب بیانگر بحران مالی بزرگی در زندگی بیننده خواب است که بر وضعیت او تأثیر بسیار بدی می گذارد.

دیدن دویدن گورخر در خواب به چه معناست؟

وقتی فردی در خواب گورخری را می بیند که در حال دویدن است، این نشان دهنده احساس تنهایی و ترس از ناشناخته در بیننده است.

این خواب همچنین ممکن است منعکس کننده برخی از مشکلات و چالش هایی باشد که رویا بیننده در زندگی خود با آن روبرو خواهد شد.

این خواب می تواند نشان دهنده آغاز مرحله جدیدی در زندگی بیننده باشد و اینکه فرد باید برای اتفاقات آینده به خوبی آماده شود.

دیدن تعقیب گورخر در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که گورخری در خواب او را تعقیب می کند، معمولاً بیانگر آن است که مشکل یا چالشی در زندگی با آن روبرو است و نمی داند چگونه بر آن غلبه کند.

این خواب همچنین ممکن است نشان دهنده ترس فرد از موانع و چالش هایی باشد که ممکن است در آینده با آن روبرو شوند و ممکن است دلیلی بر نیاز به شجاعت و صبر برای غلبه بر این مشکلات باشد.

تعبیر خواب گورخر برای دختر مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که گورخری هر کجا که می‌رود او را تعقیب می‌کند، این ممکن است دلیلی بر این باشد که شخصی او را زیر نظر دارد و سعی می‌ کند از راه‌های غیرقانونی به او نزدیک شود.

اما این احتمال نیز وجود دارد که این خواب نشان دهد که او به زودی با مردی ازدواج می کند که از نظر خرد و دانش متمایز است.

دیدن گورخر در خواب برای یک مرد

از نظر علمای تعبیر خواب دیدن گورخر در خواب بیانگر مشکلات و دشمنانی در زندگی بیننده خواب است و مخصوصاً برای مرد ممکن است به معنای شکست در زمینه کاری یا درگیر شدن او در معاملات مشکوک باشد.

همچنین گورخر در خواب می تواند نمادی از ترس و بی ثباتی در زندگی او باشد و سوار شدن بر آن نشان دهنده مواجهه او با خطرات و بحران های شدید باشد.

برای مردی که این خواب را می بیند، مهم است که هوشیار باشد و از افراد بد و کارهای بدی که ممکن است زندگی او را مختل کند و آینده شغلی و شخصی او را تحت تاثیر قرار دهد، دوری کند.

پیشنهادها:

تعبیر این خواب برای زن متاهل

دیدن گورخر در خواب برای زن متاهل ترس و بی ثباتی را که زن احساس می کند را روشن می کند و همچنین ممکن است نشان دهنده نافرمانی باشد. علاوه بر این، دیدن گورخر برای زن متاهل می تواند نشانه ی گناه باشد.

از سوی دیگر، این خواب نیز نشانه مثبتی تلقی می شود که خداوند به او فرزندانی عطا کرده و فرزندان بیشتری به دنیا خواهد آورد.

زن متاهل صرف نظر از تعبیر این خواب، برای رسیدن به سعادت و ثبات زندگی خود باید از هرگونه گناه دوری کند و به اعتقادات اسلامی پایبند باشد.

خواب های رایج دیگر

خواب دیدن گورخری که به شما لگد می زند: لگد زدن گورخرها به شما در خواب به این معنی است که باید با فراز و نشیب های زندگی کنار بیایید. بسیار مهم است که برای آنچه می خواهید بجنگید. این بدون توجه به موقعیت درست است و باید بدانید که هیچ چیز ارزشمندی بدون تلاش اتفاق نمی افتد.

دیدن گورخری با رنگ متفاوت: این یک رویای نادر است و دیدن آن به این معنی است که شما منحصر به فرد و خاص هستید. شما استعدادهایی دارید که مردم معمولاً ندارند. شما یک سر خلاق پر از ایده های جدید و نوآورانه دارید. 

تعبیر خواب بچه گورخر: دیدن یک بچه گورخر در خواب به این معنی است که شما سرشار از امید هستید.

خواب دیدن ترس از گورخر: این خواب نشان می دهد که شما از ریسک کردن در زندگی خود می ترسید و به همین دلیل هم پیشرفت نمی کنید.

خواب افتادن از گورخر: خوابی که در آن از گورخر سقوط می کنید نشان دهنده دیدگاه بدبینانه ای است که شما را از حرکت به جلو باز می دارد.

حتما ببینید

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

دیدن خودکار در خواب یکی از خواب هایی است که بیشتر ذهن بیننده را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *