تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب ابر از امام صادق، حضرت یوسف و ابن سیرین

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب ابر از امام صادق، حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ابر از امام صادق، حضرت یوسف، ابن سیرین و معبران مشهور دیگر.

وقتی انسان در خواب خود ابر را می‌ بیند، به معنای آمدن خیر است. ابرها با نمادهای خود حکایت از حکمت و دانش دارند که بیننده خواب را به خدا پیوند می دهد و بیانگر ایمان قوی است. تعابیر دیدن ابرها بسته به رنگ آنها و میزان نزدیک یا دور بودن آنها به فردی که آنها را می بیند متفاوت است. اگر ابرها به خواب بیننده نزدیک و سیاه باشند نشان دهنده احساس تنهایی و بیگانگی خواب بیننده است و اگر ابرها دور از بیننده خواب باشند و سفید باشند نشان دهنده آرامش و شادی اوست. ابر در خواب نیز نشان دهنده ازدواج و زندگی راحت است و ممکن است نماد زندگی موفقی باشد که بیننده خواب به دنبال دستیابی به آن است.

تعبیر خواب ابر از نظر امام صادق به معنای روشنفکری، ارزش‌های اخلاقی و انسجام اجتماعی است. این خواب نمایانگر هدایت، دانش و معنویت می‌باشد، و ممکن است به مسائل معنوی یا ارتباطات اجتماعی اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب ابر به روایت حضرت یوسف (یوسف) دلالت بر رزق و روزی مردم مصر دارد. در آن زمان، بسیاری از مردم در سرزمین مصر با نیازهای اقتصادی و غذایی مواجه بودند. این خواب بیانگر مفهومی مثبت در رابطه با برآورده شدن نیازهای مادی و رزق و روزی جامعه است که با روایت تعبیر خواب حضرت یوسف در قرآن همسو می شود.

ابن سیرین تعابیر فراوانی از دیدن ابر در خواب ذکر کرده است که در زیر آمده است:

 • هر کس در خواب ببیند که می تواند ابرها را بگیرد، دلیل بر این است که به اهداف خود بسیار نزدیک است، اما باید استقامت داشته باشد.
 • دیدن راه رفتن بر فراز ابرها در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به زودی در زمینه کاری خود ترفیع پیدا می کند و در بین مردم جایگاه بالایی خواهد داشت.
 • ابرها به طور کلی در خواب نشان دهنده خوبی های فراوانی است که بیننده خواب در روزهای آینده به دست خواهد آورد و می تواند بر تمام روزهای سختی که زندگی کرده است غلبه کند.
 • ابرهای متراکم و ترس از آنها در خواب، گواه آن است که بیننده خواب با موانع زیادی روبرو خواهد شد که او را از رسیدن به اهداف باز می دارد.

اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند، نشانه آن است که لذت هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

اگر ببيند پاره های ابر را جمع کرد و خورد؛ ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد ودر علم و دانش يگانه می شود.

اگر خود را زير ابر باران زاي سفيد ببيند، تعبير چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا مي فرمايد و مردم از علم او بهره مند خواهند شد.

اگر خود را زير ابر باران زاي زرد ببيند، دليل آن باشد که بيمار خواهد شد, عده اي از معبران را در اين مورد عقيده بر اين است که زني خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد.

اگر ببيند زير ابر سرخ ايستاده است، به رنج و بلا گرفتار مي شود و محنت مي بيند، دليل اين تعبير آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت مي داد.

اگر خود را بر ابر سبز ايستاده ببيند، به اندازه اي که ايستاد فرمانروايي خواهد کرد.

اگر ببيند ابر از فراز سرش گذشت، با شخصي ارجمند و خوش نام معشرت مي کند به منظوري که اين آشنايي دارد مي رسد.

اگر ببيند پاره های ابر را جمع کرد و خورد؛ ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد و در علم و دانش يگانه مي شود.ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها، عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

ابر سرخ مصیبت و بلاست.

ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند، دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند.

اگر بیند که ابر را می خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.

اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک تر بود.

اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد.

اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود.

اگر بارعد و برق بیند، این عذاب ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.

اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

 • دیدن ابرها در خواب، بیانگر توبه از تمام گناهان و معصیت هایی است که بیننده خواب در این مدت اخیر مرتکب شده است و باید به خوبی بداند که عذاب خداوند متعال حد و مرزی ندارد.
 • تعبیر ابر در خواب، نشانه آن است که بیننده از خرد، عقلانیت و هوش بالایی برخوردار است تا بتواند با تمام مشکلاتی که هر از چند گاهی با آن مواجه می شود مقابله کند.
 • ابرها در خواب بیانگر میزان مذهبی بودن بیننده خواب و تعهد او به تمام آموزه های اسلامی است.
 • دیدن ابرها در خواب، نشانه برکت و خیری است که زندگی بیننده خواب را جاری می کند، اما باید صبر و شکیبایی داشته باشد.
 • دیدن سوار بر ابرها در خواب از رویایی است که علما در تعبیر آن اختلاف نظر داشتند و تعدادی از آنان متفق القول بودند که این رؤیا نماد این است که بیننده همیشه از غرایز خود پیروی می کند و از خوشی های دنیا بهره می برد.
 • ترس از ابر در خواب، نشانه غلبه غم و ناامیدی بر بیننده خواب در دوره آینده است.
 • در صورت دیدن ابرها در خواب، این دلیل بر آن است که بیننده خیر بسیار به دست می آورد و به راحتی به همه اهداف خود می رسد.
 • دیدن ابرهای قرمز در خواب، نشانه آن است که خواب بیننده در دوره آینده دچار وخامت وضعیت سلامتی خواهد شد.
 • تعبیر خواب راه رفتن بر فراز ابرها، علامت آن است که بیننده خواب به بالاترین مقام ها رسیده است و باید بداند آنچه در راه است بهتر و راحتتر از فعلی خواهد بود.
تعبیر دیدن ابر در خواب برای دختر مجرد

دیدن ابرها در خواب برای یک دختر مجرد، بیانگر این است که تغییری در زندگی عاشقانه او وجود دارد. دختر مجرد ممکن است به شخص جدیدی علاقه مند شود یا ممکن است رویکردی نسبت به کسی که قبلاً با او در ارتباط است وجود داشته باشد.

ابر همچنین می تواند نمادی از خوش بینی و امید به آینده باشد که نشان دهنده فرصت های خوب در حرفه یا زندگی شخصی او است.

دختر ابر در خواب برای دختر مجرد ممکن است نشان دهنده این باشد که چالش ها یا موانعی بر سر راه او وجود دارد، اما او با موفقیت و اعتماد به نفس بر آنها غلبه خواهد کرد.

در پایان دیدن ابرها در خواب برای خانم های مجرد یادآور نیاز به خوش بینی و اعتماد به نفس اوست و زندگی پر از فرصت ها و چالش هایی است که باید عاقلانه و با حوصله با آنها برخورد کرد.

دیدن ابرها در خواب برای زن متاهل، رویایی دلگرم کننده و مثبت است. اغلب ابر متراکم و صاف در افق دور به معنای ورود خیر و شادی و امید به زندگی است و ممکن است بیانگر رسیدن مژده باشد. اگر ابر سیاه و پر از باران و رعد و برق باشد، دید ممکن است منفی باشد. نشان دهنده مشکلات و ناراحتی های آینده در زندگی زناشویی است. دیدن ابرهای سفید را می توان نماد خیر و برکت دانست و امید و فرصت های خوبی در آینده برای زن متاهل وجود دارد. این خواب همچنین می‌تواند نشانه‌ای از باور بیننده خواب به توانایی خداوند برای ایجاد آسایش و امنیت در زندگی زناشویی او باشد.

تعبیر خواب ابر در دست برای زن متاهل عموماً به معنای ثبات و پایداری در زندگی زناشویی است. این خواب همچنین ممکن است به معنای شادی و موفقیت های بزرگ در کار یا زندگی شخصی باشد.

پیشنهاد: تعبیر خواب دریا از نظر معبران مختلف برای دختر مجرد و زن متاهل

دیدن ابر در خواب برای زن باردار دلیل بر بارداری ایمن است و سلامت جنین خوب خواهد بود.

دیدن ابر در خواب برای زن باردار نشانه امید و خوبی و آرامش است. این ممکن است نشان دهنده این باشد که زن باردار خبرهای خوبی دریافت می کند و زندگی او به زودی بهبود می یابد. ابرها در خواب همچنین می توانند نماد رحمت، رضایت و آرامش باشند. اما اگر در خواب ابر سیاه باشد، این ممکن است نشانه مشکلات یا چالش هایی در زندگی خانوادگی یا شخصی باشد. بنابراین زن باردار باید برای غلبه بر این مشکلات تلاش کند و آنها را با موفقیت حل کند.

دیدن ابر در خواب برای یک زن مطلقه ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، اما در کل ممکن است نشان دهنده تغییر در وضعیت روحی و روانی زن مطلقه باشد. دوران سختی که زن مطلقه پشت سر گذاشته است، یا ممکن است نشان دهنده این باشد که شانس جدیدی در زندگی عاشقانه او وجود دارد.

دیدن ابر در خواب ممکن است نشان دهنده اعتقاد زن مطلقه به وجود امید در زندگی باشد، زیرا ابرها نشان دهنده امید، خوش بینی و تغییر است و این بینش ممکن است به این معنی باشد که زن مطلقه به دنبال فرصت های جدید است و مشتاقانه منتظر است. یک زندگی بهتر.

دیدن ابر در خواب برای زن مطلقه ممکن است نشان دهنده نیاز او به ارتباط با کسی باشد و ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن فرصت ازدواج یا آشنایی جدید با کسی باشد که او را دوست دارد و به او احترام می گذارد.

به طور کلی دیدن ابر در خواب برای زن مطلقه ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، اما او باید با آرامش و دقت فکر کند و در تصمیم گیری عجله نداشته باشد.

اگر مردی در خواب خود ابر را ببیند بیانگر وجود تغییرات آتی در زندگی او است که ممکن است مثبت یا منفی باشند اما تأثیر بسزایی در زندگی او خواهند داشت. همچنین نشان می دهد که مرد برای موفقیت آمیز بودن برنامه ها و پروژه هایی که روی آنها کار می کند باید بهتر فکر کند و تصمیمات منطقی بگیرد. گاهی ممکن است این خواب بیانگر این باشد که مرد باید در برخی امور مراقب باشد و از مشکلات و موانع دوری کند. در پایان دیدن ابر در خواب نشان دهنده این است که مرد برای رسیدن به آرزوها و موفقیت های آینده به صبر و قدرت و ایمان نیاز دارد.

تعبیر دیدن ابر سفید در خواب بیانگر خیر و برکت در زندگی حرفه ای و شخصی است. دیدن ابرهای سفید در خواب به این معنی است که راه حل های مناسبی برای مشکلات دشواری که فرد در زندگی با آن مواجه است، وجود دارد. این چشم انداز همچنین نشان می دهد که همه چیز بهتر می شود و سریع تر و آسان تر پیش می رود و فرصت های خوبی برای موفقیت و تعالی در کار و تحصیل وجود خواهد داشت. شایان ذکر است که دیدن ابرهای سفید در خواب، دید مثبتی تلقی می شود که بیانگر زندگی شاد و پایدار در آینده ای نزدیک است.

ابر سفید در رویاها معانی مثبتی دارند، زیرا نمادی از لطف، برکت و زندگی شاد هستند. همچنین نشان دهنده امید دوباره، شادی و خوش بینی در زندگی است. باران نماد رحمت، نیکی و زندگی روشن است و همچنین روابط قوی و ایمان قوی به خدا را تقویت می کند. شایان ذکر است دیدن ابرهای سفید و باران در خواب بیانگر این است که خداوند دعای ما را می شنود و آنها را مستجاب می کند و درهای معاش و شادی و موفقیت در زندگی را به روی ما می گشاید.

دیدن ابر سیاه و باران در خواب، دید خوبی است و دارای تعابیر بسیاری است. معمولاً ابرهای سیاه نماد فشار روانی و اضطراب هستند و ممکن است نشان دهنده یک اتفاق ناگوار باشند که فرد ممکن است در زندگی روزمره خود با آن مواجه شود. اما باید به ابرهای سیاه نیز نگاه کنیم که می توانند خیر و برکت را در زندگی به ارمغان بیاورند، این خواب ممکن است شاهدی بر این باشد که فرد ممکن است در آینده ای نزدیک با مشکلاتی مواجه شود، اما در مدت کوتاهی وضعیت امور تغییر می کند. و فرد شروع به یافتن راه حل ها و بهبود در آینده خواهد کرد.

ظاهر شدن ابر به شکل حیوانات از جمله رویاهایی است که دارای معانی مثبت است، زیرا بیانگر موفقیت و پیشرفت فرد در زندگی است و حیواناتی که در ابرها دیده می شوند با توجه به نوع آنها معانی مختلفی را بیان می کنند. مثلاً اگر ابرها به شكل پرنده باشند، نشان دهنده آزادي و اگر به شكل اسب باشد، نشان دهنده قدرت، زيبايي و پيروزي است، اما اگر به شكل مار باشد، پس نشان دهنده خطر و خطراتی است که باید مراقب آنها بود.

به طور کلی، مفسران متفق القول هستند که دیدن ابرها به شکل حیوانات نشان دهنده وجود برخی مشکلات در زندگی است، اما همچنین به این معنی است که فرد توانایی غلبه بر این چالش ها و در نهایت موفقیت را دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا