تعبیر خواب کبوتر سبز با خاکستری و سفید + قرمز و سیاه

1.3/5 - (48 امتیاز)
تعبیر خواب کبوتر سبز با خاکستری و سفید + قرمز و سیاه

شاید خواب کبوتر را دیده باشید و به دنبال تعبیر آن هستید؛ ما در این مقاله، انواع تعابیر دیدن کبوتر سبز، خاکستری، سفید، قرمز، سیاه و… را  از معبران بزرگ قرار دادیم تا بتوانید از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

کبوتر نشان دهنده صلح، عشق و هماهنگی است. چنین خواب هایی اغلب پیامی از صلح، امید و راهنمایی معنوی را منتقل می کنند. آنها می توانند نشان دهنده نیاز به آرامش درونی یا رسیدن خبر یا فرصت خوب باشند. خواب کبوتر همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت حفظ روابط اجتماعی باشد. در نهایت، این خواب ها به بیننده توصیه می‌کنند که طرز فکری صلح‌آمیز و عاشقانه اتخاذ کند، و همچنین به دنبال هماهنگی و همکاری در زندگی شخصی و اجتماعی خود باشد.

تعبیر خواب کبوتر سبز با خاکستری و سفید + قرمز و سیاه

کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد.  اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است.

تعبیر خواب کبوتر از معبران اسلامی

حضرت امام جعفر صادق می فرمايد:

ديدن كبوتر بر پنج وجه است.

 • اول: زن
 • دوم: كنيزک
 • سوم: مال
 • چهارم: نامه كه از غائب رسد.
 • پنجم: رياست و گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وی رسد.

محمد ابن سيرين گويد:

 • ديدن كبوتر، دليل زن است.
 • اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد.
 • اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد.
 • اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد.
 • اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه از زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

جابر مغربي گويد:

 • اگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر باز آيد.
 • اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد، همين دليل است.
 • اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است.
 • اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد.
 • ديدن كبوتر بازي در خواب، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • تعبیر خواب کبوتر سفید

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد.

معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

 • تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.

اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

 • تعبیر داشتن نگه کبوتر در خواب

ابن سیرین می‌ گوید:

 اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌ گوید:

اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، یعنی صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.

ابن سیرین می‌ گوید:

اگر ببینی “جوجه‌ کبوترهای” زیادی داری، یعنی از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.

 • دیدن کبوتر سبز

دیدن کبوتر سبز و سفید در خواب بسیار خوب است.

 • تعبیر خواب کبوتر خاکستری

دیدن خواب کبوتر خاکستری نشانه این است که به زودی میهمان خواهید داشت و از دیدن آن خیلی خوشحال می شوید.

 • دیدن کبوتر آبی

کبوتر آبی ترس و سوء تفاهم در روابط شما را نشان می دهد. همچنین کبوتر آبی به دلهره  احتمالی در آینده نزدیک اشاره دارد.

 • رویای کبوتر سیاه

دیدن یک کبوتر سیاه  به این معنی است که به زودی یک اتفاق منحصر به فرد را تجربه خواهید کرد که باعث می شود در کارها به موفقیت خوبی دست یابید.

 • کبوتر قرمز

دیدن کبوتر قرمز به معنای کنترل هیجانات است.

 • دیدن کبوتر مرده

کبوترهای مرده در خواب نشان می دهد که شخصی را که با او دوست هستید رها خواهید کرد.

 • تعبیر کبوتر سفید در خواب

دیدن کبوترهای سفید در خواب علامت خوبی است که نشان می دهد عروسی، صلح و دوستی در پیش دارید.

 • تعبیر دیدن دو کبوتر با هم

رویای دو کبور با هم نشان دهنده عشق و دوستی است.

 • کشتن کبوتر در خواب

کشتن کبوتر در خواب، نشان می دهد که از شایعات خاص یا عقاید گفته شده توسط شخص دیگری ناراضی هستید. شما در مواجهه با افکار منفی خود با شخصی که حرفهای منفی را در پشت تو گفته است، مشکل دارید.

 • دیدن کبوتر در حال مرگ، بیمار یا زخمی

خواب دیدن کبوتر در حال مرگ، بیمار یا زخمی بودن، دلالت بر این دارد که شما عواقب انتشار شایعه یا اخبار منفی را متحمل خواهید شد. این خواب کبوتر به شما می گوید که از صحبت های نامطلوب خودداری کنید و از درگیر شدن در شرایطی که می تواند منجر به مشکل شود اجتناب کنید.

 • دیدن کبوتر طلایی یا زرد

تعبیر رویای کبوتر طلایی یا زرد این است که یک پیشنهاد ازدواج را از یک دوست عزیز دریافت خواهید کرد.

 • تعبیر رویای کبوتر زیاد در خواب

دیدن کبوترهای زیاد در خواب اشاره به گسترش شایعات در زندگی  شما دارد.

 • خواب در مورد 3 کبوتر که برای غذا می جنگند

 خواب دیدن بیش از 3 کبوتر که برای غذا می جنگند، نشانه سرخوردگی و رقابت است. شما ناسازگاری و از دست دادن موقعیت های بی معنی با دیگران را تجربه خواهید کرد. چنین نزاعی ممکن است در نهایت منجر به دوری از اجتماع و افسردگی شما منجر شود.

 • خواب دیدن کبوترهایی که حمله می کنند

حمله یا نوک زدن کبوتر بیانگر این است که شما مجبور خواهید شد مسئولیت اشتباهات دیگران را به عهده بگیرید.

 • تعبیر خواب بوسیدن یک کبوتر

بوسیدن کبوتر در خواب به معنای آغاز یک رابطه عاشقانه است.

 • تعبیر خواب گرفتن کبوتر

اگر در خواب می خواهید کبوتر را بگیرید، ممکن است نشان دهنده این باشد که توجه شریک زندگی خود را به خود جلب خواهید کرد.

اگر کبوتر را بگیرید، این نمادی است که بزودی می خواهید با معشوق خود ازدواج کنید. از سوی دیگر، اگر نتوانید کبوتر را بگیرید، این نشانه ناامیدی است.

 • خواب دیدن کبوتری که به سمت شما پرواز می کند

اگر خواب کبوتری را ببینید که به سمت شما پرواز می کند، می تواند بیانگر این باشد که یکی از عزیزان خانواده خبرهای خوشایندی برای شما دارد.

 • تعبیر خواب خوردن کبوتر

کبوتر خوردن در خواب بیانگر اختلافات خانوادگی است. احتمالاً مکرراً با والدین خود اختلاف نظر دارید.

 • خواب دیدن دیگران در حال کشتن کبوتر

شخص دیگری در حال کشتن کبوتر در خواب به این معنی است که شما مجبور خواهید شد در یک اختلاف بین دو فردی که به طور مساوی به آنها اهمیت می دهید میانجیگری کنید.

 • خواب دیدن دیگران که کبوتری را در دست دارند

وقتی خواب می بینید که شخص دیگری کبوتر را در دست دارد، این نشان می دهد که لحظات فوق العاده ای با شریک زندگی خود خواهید داشت.

ممکن است به یک شام عاشقانه یا تعطیلاتی بروید که مدتی است آرزویش را داشتید.

اگر در حال حاضر مجرد هستید، احتمال زیادی وجود دارد که به زودی عشق خود را پیدا کنید.

 • تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر

غذا دادن به کبوتر در خواب بیانگر این است که ممکن است به کسی که عاشق شایعه پراکنی است اطلاعات زیادی بدهید.

 • خواب دیدن اینکه دیگران به کبوترها غذا می دهند

وقتی در خواب می‌بینید که دیگران به کبوترها غذا می‌دهند، به این معنی است که در تجارت موفق خواهید بود.

 • تعبیر خواب افتادن کبوتر به زمین

اگر در خواب ببینید که کبوتر به زمین افتاد، علامت خبر بد است. به دلیل شرایط عینی، به احتمال زیاد مجبور خواهید بود یک سفر یا یک جشن را به تعویق بیندازید.

اتفاقاتی می افتد که باعث می شود در اولویت های خود تجدید نظر کنید.

منبع: dream-meaning

پیشنهاد: تعبیر خواب دزد | تعبیر خواب موش | تعبیر خواب گربه

حتما ببینید

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

دیدن خودکار در خواب یکی از خواب هایی است که بیشتر ذهن بیننده را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *