تعبیر خواب مار کوچک و بزرگ سیاه و سفید + مار سبز و زرد در خانه

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب مار کوچک و بزرگ سیاه و سفید + مار سبز و زرد در خانه

تعبیر خواب مار کوچک و بزرگ سیاه و سفید با معنی خواب دیدن مار سبز و زرد در خانه را در ادامه می توانید بخوانید.

دیدن مار در خواب، بیانگر دشمن فریبکار است. دیدن اینکه مار در خانه شماست در خواب به معنای وجود دشمن در خانه شماست. اگر مار را در بیرون دیدید، نشان دهنده وجود دشمنی در بیرون است.

خواب دیدن اینکه مار را میکشید به این معنی است که بر دشمن خود برتری خواهید داشت. دیدن اینکه در خواب با مار صحبت می کنید ممکن است بیانگر این باشد که با دشمن خود صلح خواهید کرد.

دیدن اینکه مار در خواب شما پا دارد به این معنی است که به اندازه بلندی مار دارایی خواهید داشت. دیدن مارهایی که پاهای زیادی دارد معمولاً به این معنی است که دشمنی دارید که مورد احترام دیگران است. دشمن شما در زندگی تجاری جایگاه بالایی دارد و از شما قوی تر است.

خواب دیدن اینکه مار سیاه شما را گزیده است، بیانگر این است که خبرهای خوبی خواهید شنید. اگر در خواب مار سفید شما را گزید، بیانگر پولی است که به دست خواهید آورد.

علاوه بر این، خواب دیدن مارها ممکن است بیانگر این باشد که با مشکلاتی روبرو خواهید شد و باید به تنهایی بر آنها غلبه کنید. اگر در خواب مار شما را تعقیب می کند، بیانگر این است که شما دشمن دارید و این شخص در مدت کوتاهی شما را فریب می دهد. افتادن مار از آسمان نشانه مرگ است.

تعبیر خواب مار کوچک و بزرگ سیاه و سفید + مار سبز و زرد در خانه

ممکن است که خواب مار را دیده باشید و این مار بزرگ یا کوچک باشد. این مار می تواند به رنگ های مختلف سیاه، سفید، زرد و سبز در خواب دیده شود که با توجه به رنگ آن تعبیر متفاوت دارد. اگر مار را در خانه دیده باشید و از آن ترسیده باشید و یا این مار را در حال پرواز کردن دیده باشید و یا مار با دو سر دیده باشید، هر کدام معنای متفاوتی دارد. اگر هم مار را دیده اید که مرده است و یا به آن غذا می دهید و یا در حال کشتن آن هستید، می تواند معانی مختلفی داشته باشد که در ادامه با پیک نت همراه باشید تا تعبیر خواب خود را بخوانید.

مار کوچک

دیدن مارهای کوچک در خواب، نشانۀ آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند، و موفقیتهاي روز افزون شما را نابود بسازند.

همچنین دیدن مار کوچک در خواب بیانگر این است که بیننده در معرض یک مشکل جدی سلامتی قرار می گیرد، اما با گذشت زمان از آن بهبود می یابد.

مار بزرگ

یک مار دراز و بزرگ به این معنی است که چیزی شما را آزار می دهد یا می ترساند. از سوی دیگر، رویا ممکن است نشان دهنده دشمنی باشد که در خانواده شماست. از طرف دیگر، این متخاصم ممکن است یکی از همسایگان شما باشد. اگر در خواب این مار عظیم الجثه نزدیک شما باشد، ممکن است به خوش شانسی تعبیر شود. ممکن است در مدت کوتاهی سود کسب کنید یا ممکن است بچه دار شوید.

مار سیاه

دیدن مار سیاه در خواب برای شما نمادی از خطر است. معمولاً به حضور یک دشمن بسیار خطرناک در محیط اجتماعی شما تعبیر می شود.

مار سفید

مار سفید در خواب شما به این معنی است که شما دشمن دارید اما دشمن شما آنقدر قدرتمند نیست که به شما آسیب برساند. بنابراین دشمن شما ضعیف است و نمی تواند به شما حمله کند.

مار سبز

تعبیر خواب مار سبز ممکن است به شخصی اشاره داشته باشد که ایمان خود را از دست داده است. این شخص ممکن است یکی از دوستان شما باشد و اگر زمان زیادی را با او بگذرانید، ممکن است تحت تأثیر این شخص قرار بگیرید. علاوه بر این، این شخص ممکن است شما را تشویق به انجام برخی کارهای بد کند یا شما را به گناه سوق دهد.

مار زرد

مار زرد در خواب نشانه این است که خواب بیننده مسیری پر از سختی را طی می کند و متأسفانه در نهایت نمی تواند به اهداف خود برسد.

مار در خانه

مار در خانه اینگونه تعبیر می شود که یکی از اعضای خانواده شما با شما به عنوان دشمن رفتار می کند. این بدان معنا نیست که این شخص از شما متنفر است. او ناخواسته باعث ایجاد مشکلاتی می شود. از طرف دیگر، مار در خانه نشان می دهد که با فردی از خانواده خود دعوا خواهید کرد.

خواب دیدن اینکه مارها از خانه شما وارد و خارج می شوند اما مضر نیستند نشان می دهد که باید مراقب بستگان خود باشید. اگر خانه ای که در خواب می بینید، خانه خودتان نیست، به این معنی است که این دشمنان بستگان شما نیستند.

ترسیدن از مار

ترس از مار نشان می دهد که دشمنانی در اطراف شما هستند اما نمی توانند به شما آسیب برسانند. اگر از مار نمی ترسید اما در خواب از مار فرار می کنید، بیانگر این است که روزهای بعد روزهای سختی خواهید داشت.

اگر مار را دیدید و توانستید مخفیانه از آن فرار کنید، به این معنی است که دشمنان خود را شکست خواهید داد.

غذا دادن به مار

غذا دادن به مار در خواب بیانگر آن است که در یک زمینه در زندگی خصوصی یا کاری خود پیشرفت خواهید کرد. به عنوان مثال، ممکن است در محل کار ارتقا پیدا کنید یا حقوق شما افزایش یابد.

مار مرده

مار مرده ممکن است به عنوان حمایت شده تعبیر شود. خداوند به شما کمک خواهد کرد و شما به راحتی از شر دشمنان خود خلاص خواهید شد. اگر چه کاری انجام نمی دهید، اما با حمایت خداوند قادر خواهید بود به آرامش برسید.

کشتن مار

اگر در خواب مار را بکشید، نشان می دهد که دشمنان خود را شکست خواهید داد.

خواب یک مار با دو سر

یک مار با دو سر به این معنی است که شما دو شخصیت متفاوت دارید. شما فردی هستید که رفتارهایتان با باورهای شما همخوانی ندارد.

دیدن مار در حال پرواز

دیدن اینکه مار در خواب شما در حال پرواز است، بیانگر این است که مشکلات شما در مدت کوتاهی به پایان خواهد رسید. بر مشکلات غلبه خواهید کرد و روزهای خوبی خواهید داشت. خلاصه اینکه مار پرنده نشانه خوشبختی است. از طرف دیگر، رویا نشان می دهد که دشمن شما از شما دور خواهد شد.

تعبیر خواب مار از نظر ابن سیرین

 • دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود.
 • اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.
 • اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.
 • اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
 • اگر بیند که مار بر وي خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد.
 • اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.
 • اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.
 • اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

تعبیر خواب مار از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود.
 • اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است.
 • اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.
 • اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب مار از نظر جابر مغربی

 • اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماري بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است.
 • اگر بیند که مار را بگرفت و گزندي به وي نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق

دیدن مار در خواب ده وجه است.

 • اول: دشمن پنهان
 • دوم: زندگانی
 • سوم: سلامتی
 • چهارم: پادشاهی
 • پنجم: سپه سالاري
 • ششم: دولت
 • هفتم: زن
 • هشتم: مراد
 • نهم: پسر
 • دهم: سیلاب ( سیل )

تعبیر خواب مار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه هاي نهفته در زیر خاك و ویرانه هاي قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداري می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودي می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناك است و در عین خطرناك بودن دوست داشتنی است.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

اگر دیدید ماري را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودي ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

تعبیر خواب مار از نظر لوک اویتنهاو

 • مار: وجود موانع به هر شکل و نوعی
 • مار چند سر: جذبه
 • تبدیل به مار شدن: عدم احترام
 • گرفتن آن: وسوسه
 • اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
 • نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
 • ماري که خودرا کش و قوس میدهد: شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
 • کشتن آن: پیروزي در مقابل دشمن
 • مار افعی: اطراف شما پر از آدمهاي یاوه گوست
 • گرفتن افعی: شما براي مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
 • نیش خوردن از افعی: بدبختی

تعبیر خواب مار از نظر حضرت یوسف

 • دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود.
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.

تعبیر خواب مار از نظر آنلی بیتون

 • اگر زنی خواب ببیند ماري مرده به او نیش می زند، نشانۀ آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
 • دیدن مار، نشانۀ ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است.
 • اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند، نشانۀ آن است که از کشمکش هاي خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد.
 • کشتن مار در خواب، نشانۀ آن است که از هر فرصتی براي پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزي بر دشمنان لذت خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید از روي مارها راه می روید، نشانۀ آن است که از بیماري که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد. افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند.
 • اگر خواب ببینید ماري شما را نیش می زند، نشانۀ آن است که تسلیم کارهاي ناپسند خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد، تا اینکه مبدل به اژدهاي عظیم می گردد، نشانۀ آن است که با نافرمانی و بی قیدي شما کارها از بد هم بدتر می شود. اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد.
 • اگر خواب ببینید ماري به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد، نشانۀ آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند.
 • خرید و فروش مار در خواب، نشانۀ آن است که براي پیروزي به مخالفان خود، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید.
 • اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماري می شود، نشانۀ آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند.
 • اگر خواب ببینید مارها به شکل هاي غیر عادي مبدل می گردند، نشانۀ آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف می گردد.
 • اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند، نشانۀ آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید، با درد سر روبرو می شوید.
 • اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانۀ آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه اي می زنید.
 • اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازي می کنند، نشانۀ آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید.
 • اگر زنی خواب ببیند بچه اي، مار پشت سر او می گذارد و صداي فس فس مار را می شنود، نشانۀ آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند. بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است.
 • اگر زنی خواب ببیند ماري را تحت فرمان خود در آورده است، نشانۀ آن است که حقوق او در آستانۀ پایمال شدن قرار خواهد گرفت. اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.

پیشنهاد: تعبیر خواب بچه دار شدن

حتما ببینید

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

دیدن خودکار در خواب یکی از خواب هایی است که بیشتر ذهن بیننده را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *