تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد – تعبیر خواب

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب مرده ، دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب مرده ، دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب مرده ، دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد؟دیدن مرده در خواب ، اغلب چنین

رویا هایی به دلیل تغییرات عمده زندگی شما، نگرش شما و یا چیزهایی که در اطراف شما

هستند، رخ می دهد.

مرگ حقیقتا نشانه ای است که همه چیز پایان می یابد یا پایان یافته و اغلب چیزهای دیگر

شروع می شوند. چنین رویاها برای نوجوانان بسیار رایج است، زیرا دوران کودکی آنها پایان می یابد

و آنها به سن بلوغ می روند.

تعبیر خواب مرده ،تعبیر خواب مرده و لباس ، تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد ، تعبیر خواب مرده زدن

در ادامه با مجله اینترنتی پیک نت همراه باشید تا تعبیر خواب دیدن مرده را از تعبیر کنندگان

و بزرگان بخوانید.

تعبیر خواب مرده

امام صادق (ع) می فرماید:

تعبیر خواب مرده ،اگر دید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی است. اگر مرده را

از اهل خود شادمانه ببیند، تاویلش به خلاف این است.

اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی

که کرده بود به جای نیاورده باشد.

اگر ببیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز

بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد. اگر دید مرده زنده شد و معروف

بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب ببیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از

شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: ظاهر شدن مشکل.

سوم: فساد دین.

ابراهیم کرمانی:

اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده

را مرده دید به خلاف این است. اگر خواب پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید

و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که

از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر خواب دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

محمد ابن سیرین :

اگر کسی خواب مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که  من

زنده ام، دلیل که احوال خواب مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق

از وی خشنود بود.

تعبیر خواب مردن نزدیکان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی فرزندت مرده است، یعنی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیر گران نیز گفته‌اند: یعنی از

شر دشمن ایمن خواهی شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یعنی روزی حلال به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند، یعنی کار تو بهتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیر گران

گفته‌اند: کار تو آشفته می‌شود .

دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد
دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد

دیدن مرده در خواب چه تعبیری دارد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در

خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم

نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

 

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره او عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید

غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد

و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

 

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او

می باشد. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی

اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن

شما افکند بدتر است.

 

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است

که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر

بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و

آبرو به دست می آورید.

یوسف نبی علیه السلام می گوید:

تعبیر خواب مرده

  • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
  • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
  • دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
  • دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تعبیر خواب بوسیدن مرده

تعبیر خواب بوسیدن مرده :اگر کسی خواب دید که مرده ای را می بوسد، نشانه طول عمر

و دوری از مرده است. اگر ببینید که کسی که مرده پیشانی شما را بوسید، نشانه آرامش روح

آن مرده است و اینکه او برای شما دعای خیر می فرستد و از افکار و رفتار شما راضی است.

[irp posts=”978″ name=”تعبیر خواب ماهی | تعبیر دیدن ماهی در خواب – “تعبیر خواب””]

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

هدیه گرفتن از مرده تعبیری نیکو داشته و به معنای افزایش رزق و روزی شما و زیاد شدن

ثروت و مال شما است. اگر خواب ببینید مرده ای به شما اتومبیلی هدیه داد، کنترل زندگی تان

را بهتر از قبل به دست خواهید گرفت و این خود شما خواهید بود که برای زندگی خود

و روشی که دوست دارید زندگی کنید تصمیم خواهید گرفت.

تعبیر خواب آمیزش با مرده

خواب آمیزش مرد با زن مرده

ابن سیرین می‌گوید: 

اگر در خواب ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که

از املاک و دارایی های آن زن چیزی به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

اگر خواب ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده

می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی

اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانه زن با او آمیزش کرد

اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

تعبیر خواب زنده شدن مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش بسیار  خوب می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) نیز می‌ فرمایند:

اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، از گناه توبه می‌کنی و عمر طولانی خواهی داشت.

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده
تعبیر خواب صحبت کردن با مرده

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده

محمد بن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که مرده ای با تو صحبت می کند نشانه

این است که حال او نزد خداوند نیکو است ولی اگر با تو سخن ناخوش بگوید به خلاف

این است و حال او در آن دنیا خوب نیست. حال اگر شما شخص مرده ای را در خواب

ببینید و از بپرسید که شما مرده بودید ولی او بگوید نه من زنده ام نشانه این است

که احوال آن مرده در آن دنیا خوب است و خداوند از او راضی است.

 

اگر خواب دیدید که مرده ای از خانواده شما مناظره کرد و یا از شما روی برگردانید نشانه

عمل نکردن به وصیت آن شخص می باشد.

حضرت یوسف می گوید : دیدن صحبت کردن با مردگان در خواب نیکو می باشد و سلام کردن

به مرده نشانه شادی است.

منوچهر مطیعی تهرانی هم می گوید : اگر خواب دیدید که مرده ای شما را دعوت کرد و

شما هم همراه او رفتید خواب شما خوب نیست.

تعبیر خواب مرده و لباس

ابن سیرین می‌گوید :

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است با ایمان از

دنیا رفته است.

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است آخرتش خوب و

نیک است،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده است آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌های زرد و

کبود پوشیده است در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

اگر در خواب ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی.

اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی.

اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد آن نوع لباس گران می‌شود.

تعبیر خواب مرده را برهنه دیدن

اگر کسی خواب ببیند که مرده ای کاملا برهنه است، تعبیر آن این است که در دنیا کسانی

هستند که از اعمال آن مرده راضی نبوده و از او بدگویی و غیبت می کنند و آبروی او

را می برند.

در این صورت برای شادی روح آن مرحوم باید خیرات و صدقات دهید تا خداوند روح او را

تسلی دهد و در آرامش نگه دارد.

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد

ابن سیرین می‌گوید :

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند آن مرده در

زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است.

به طوری که اگر ببینی از سردرد ناله می‌کند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم

به تکبر رفتار می‌کرده است.

یا اگر از درد دندان ناله می‌کند در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.

یا اگر از درد شکم ناله می‌کند، آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

جابر مغربی می‌گوید :

اگر از درد پشت ناله می‌کند آن مرده در دنیا خیلی زنا می‌کرده و به پدر و بستگانش

بدی می‌کرده است.

[irp posts=”970″ name=”تعبیر خواب سگ | معنی دیدن سگ در خواب – “تعبیر خواب””]

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد 

اگر کسی خواب ببیند که مرده ای، دوباره مرد، امر و موردی پیش می آید که آن مرده

از یاد عموم و بازماندگان خود رفته و گویا به فراموشی سپرده شده است.

همچنین بازماندگان آن مرده، ممکن است دست به کاری بزنند که گناه محسوب شود و این دوباره

مردن آن مرده، به معنای ناراحتی و عذاب فکری آن مرحوم است.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر مرده ای در خواب دوباره بمیرد، ممکن است که بیماری خطرناکی

فرزند آن مرده را دربربگیرد که خطر مرگ او را تهدید کند. در این صورت باید با صدقات دفع بلا نمود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرده جنس و کالایی مادی و دنیوی به تو داده است، یعنی از جایی که امید

نداری به تو سود و منفعت می‌رسد .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ها به مردم دانه می‌دهند، یعنی دانه ارزان می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرده چیز خوردنی به تو داده است، یعنی رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یعنی آن نوع لباس گران می‌شود.

اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یعنی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

غذا دادن به مرده بیشتر به این معنی است که آن شخص از شما خیرات و نذورات

می خواهد و اگر ببینید که به مرده ای غذا می دهید، دعای خیر شما به او رسیده

و اگر او بگوید به من فلان غذا را بده، در بیداری باید برای شادی روح او، به شخص

فقیری آن نوع از غذا را بدهید تا ثواب آن به روح مرده ای که در خواب دیدید، برسد.

تعبیر خواب مرده و زدن

تعبیر خواب مرده و زدن :اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یعنی از

مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری.

اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است،

یعنی در آن دنیا به سعادت رسیده است.

اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، یعنی در دین و ایمان قوت خواهی داشت، ‌‌‌‌‌و

بعضی از تعبیر گران گفته‌اند: بدهی تو پرداخت می‌شود.

خواب دیدن گذاشتن در قبر

بعضی از تعبیر گران می‌گویند: اگر ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، یعنی به مسافرت می‌روی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا

و مضیقه می‌شوی.
‌‌‌
ابن سیرین نیز می‌گوید: یعنی تو را زندانی می‌کنند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد. ‌ولی اگر تو را دفن کردند

تعبیرش بد خواهد بود.

حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک

ریخته‌اند، یعنی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود.

تعبیر خواب مرده

کارل گوستاو یونگ دیدن شخص مرده در رویا را اینگونه تعبیر می‌نماید :

تعبیر خواب مرده :

دیدن یا حرف زدن با مرده در خواب، اخطاری به شماست که تحت تاثیر افراد منفی هستید و

با یک جمع نا مناسب رفت و آمد می کنید. این خواب ممکن است راهی برای شما باشد

که احساساتتان را با کسانی که مرده اند، مطرح کنید و حستان را بیان کنید و خودتان را خالی کنید.

تعبیر دیگر این است که این رویا سمبلی از از دست دادن مادی است.

اگر شما خواب یک نفر را ببینید که مدت ها قبل مرده است بیانگر این است که موقعیت

یا رابطه فعلی تان در زندگی، مشابه ویژگی فردی است که فوت شده است.

رویا ممکن است نشانگر این باشد که چگونه نیاز دارید به این موقعیت یا رابطه پایان دهید و آن را تمام کنید.

اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، پس به این معنی است که مرگشان هنوز در

ذهنتان زنده است و مرگ آنها را باور نکرده اید. شما هنوز تلاش می کنید تا مرگ او را باور کنید.

اگر شخص فوت شده تلاش می کند تا شما را همراه خودش به جایی ببرد، پس بیانگر این

است که شما تلاش می کنید مرگش را بفهمید. شما نمی خواهید تنها باشید.

 

[irp posts=”961″ name=”تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد ، تعبیر خواب””]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *