تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب عطر

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب عطر

به صورت کلی تعبیر خواب عطر نشان دهنده نحوه مدیریت زندگی و احساسات خود در مورد موقعیت های مختلف است. آنها همچنین نشان دهنده شادی، مثبت بودن، شجاعت، استعداد پنهان، ماجراجویی و در عین حال، هشدارها نیز هستند!

 • خواب دیدن عطرها بیشتر نشان دهنده شادی است.
 • اگر بیمار چنین خواب هایی را ببیند، خبر بد یا هشدار مرگ است.
 • اگر مشکلات مالی داشته باشید، این خواب را ببینید، بر آنها غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب عطر

یک بو می تواند شما را به یاد یک شخص بیاندازد. در خواب، اگر در خواب از عطر خاص خود عطر هدیه بگیرید، به معنای لذت است.

اما، اگر شیشه عطر خود را گم کنید یا عطر خود را روی زمین بریزید، ممکن است از یکی از عزیزانتان دور شوید.

وقتی در خواب می بینید که عطر می فروشید، این خواب نمادی از عمل به وعده است.

تعبیر خواب شیشه عطر: نشانه خوبی است. وقتی با شخص خاصی آشنا می شوید عاشق می شوید. شما حاضرید تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید.

خواب شیشه عطر شکسته: این خواب می تواند نشانه بدی برای شما باشد. مسیری که برای رسیدن به اهداف خود دنبال می کردید دیگر مسیر درستی نیست، پس چند جایگزین پیدا کنید.

صبور باشید و منتظر زمان مناسب باشید، زیرا برای هر کاری زمان مناسبی وجود دارد.

خواب بوی عطر را ببینید: رایحه های عطر می توانند حال و هوای خوب و روحیه خوبی به شما بدهند. رویا نشان می دهد که افراد خوبی در اطراف خود دارید.

شما می توانید کاملا به آنها اعتماد کنید و اسرار خود را به اشتراک بگذارید زیرا آنها هرگز شما را فریب نمی دهند.

خواب عطر ریخته شده را ببینید: رویا می تواند یک فال بد باشد، زیرا در زندگی حرفه ای خود با مشکل مواجه خواهید شد.

همه چیز به طور ناگهانی پیچیده می شود و شما دچار سردرگمی و استرس می شوید. ریختن عطر در اتاق شما حاکی از شایعاتی در مورد شماست.

خواب یک عطر جدید را ببینید: خواب بیانگر آن است که می خواهید در زندگی روزمره و حرفه ای خود تغییراتی ایجاد کنید.

همانطور که عطر جدید رایحه های جدیدی به ارمغان می آورد، زندگی شما شادی را برای شما به ارمغان می آورد و در نهایت همه چیز سر جای خود قرار می گیرد.

رویای خرید عطر را ببینید: خواب نشان می دهد که شما پول زیادی سرمایه گذاری خواهید کرد. اما شما آن را سرمایه گذاری خوبی می دانید زیرا فضای زندگی خود را بهبود می بخشید و ارتقا می دهید.

برخی افراد نسبت به موقعیت شما ناامن و حسادت می کنند. مراقب باشید زیرا می توانند به شما آسیب برسانند.

رویای اسپری کردن عطر را ببینید: خواب به شما اشاره می کند که فروتن باشید. شما مورد احترام اطرافیان هستید، اما به آن افتخار نکنید. اجازه ندهید که نفس شما پیروز شود و همانطور که هستید با ملاحظه و مؤدب رفتار کنید.

خواب یک شیشه عطر را ببینید: خواب نشانه مثبت بودن است. شخصی به شما در انجام یک کار سخت کمک کرد و شما بسیار خوشحال هستید. شما می خواهید همان شادی را به آنها برگردانید. شما با چیزی غافلگیر کننده به آنها پرداخت خواهید کرد.

رویای بوییدن عطر را ببینید: شما یک کمال گرا هستید و هرگز دوست ندارید کارها را کم انجام دهید یا ناقص نگه دارید. شما سعی می کنید روی همه چیز بسیار زیبا و دقیق کار کنید.

رویای ساختن عطر را ببینید: دیدن عطرسازی در خواب بیانگر این است که شما فردی خلاق و مبتکر هستید اما از استعدادهای نهفته خود استفاده نمی کنید.

خواب یک بطری بزرگ عطر را ببینید: یک بطری بزرگ عطر نشان دهنده مشکلات کوچک و اندوهی است که شما و خانواده تان را تحت تاثیر قرار می دهد. سعی کنید بر این مشکلات غلبه کنید و آنها را حل کنید.

خواب یک عطر گران قیمت را ببینید: یک عطر گران قیمت در خواب شما نشان دهنده خوش شانسی است. حقوق خود را افزایش خواهید داد یا در تجارت خود موفق خواهید بود. مشکلات مالی شما حل خواهد شد.

خواب دیدن عطر زنانه: اگر زن هستید و در خواب خود عطر زنانه را می بینید، بیانگر تغییرات مثبت است و اگر مرد هستید و عطر زنانه را دیدید، بیانگر این است که در زندگی حرفه ای خود مورد قدردانی قرار خواهید گرفت. (منظور موفقیت مالی)

خواب دزدیدن عطر: رویای دزدیدن عطر بیانگر این است که شما به دنبال چیزهای بی اهمیت هستید. زمان مناسبی برای تمرکز روی مسائل جدی تر در زندگی است. برای رسیدن به اهدافتان تمرکز کنید و سخت کار کنید. از اتلاف وقت خودداری کنید و مسئولیت ها را به عهده بگیرید.

معنی خواب عطر از ابن سیرین

اگر بیند که با خود بوي خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل
است که مردم را از مال او فائده رسد.

تعبیر خواب عطر از امام صادق

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

 • اول : ثناي نیکو ( مدح وثنا )
 • دوم : سخن خوش شنیدن .
 • سوم : علم سود بخش و نافع .
 • چهارم : طبع نیکو ( طبع وقریحه خوب ) .
 • پنجم : مجلس علم .
 • ششم : مردي کریم وبزرگوار .
 • هفتم : سخنی با فرهنگ ( گفتاري ادیبانه وبا فرهنگ ) .
 • هشتم : دین پاك .
 • نهم : خبري خوش از دوستی شنیدن

معنی خواب عطر از منوچهر مطیعی تهرانی

عموم بوهاي خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهاي بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوي نا خوش را دارد.

عطر از جمله بو هاي خوش است و هر چه بیشتر در خواب ازعطري خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تري دارد.

اگردر خواب ببینید شیشه اي عطر دارید که بوي خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ براي شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

اگر کسی شیشه اي عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه اي عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید.

حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوي خوش می دهد براي بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر.

این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود.

اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد.

اگر در خواب دیدید خودتان عطري خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاري می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند.

روي هم رفته عطر و بوهاي خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوري و مدح و ستایش تعبیر می شوند.

معنی این خواب از آنلی بیتون

1- بوییدن رایحه اي خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .
2- اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، نشانۀ آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال
می یابید .
3- اگر خواب ببینید از بوییدن عطري سرمست می شوید ، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .
4- اگر خواب ببینید در شیشۀ عطر را می بندید ، نشانۀ آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .
5- شکستن شیشۀ عطر در خواب ، نشانۀ آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته هاي شما به شکل مصیبت باري پایان می یابد .
6- اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانۀ آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام
خواهد شد .
7- اگر دختري خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد
شد . اما اگر خواب ببیند مردي به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناك را تجربه خواهد کرد.

پیشنهاد: تعبیر خواب سیب زمینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا