تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب سوزن برای دختر مجرد و زن باردار

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب سوزن برای دختر مجرد و زن باردار

تعبیر خواب سوزن می‌تواند با توجه به شرایط و حالت هر فرد متفاوت باشد. به طور کلی دیدن سوزن در خواب نمادی از بصیرت، جاه طلبی و نگرانی است. در ادامه به تعبیر این خواب از نظر معبران مختلف خواهیم پرداخت.

سوزن یک وسیله کوچک و نازک است که برای دوختن، بافتن، تزئین و گاهی اوقات درمان استفاده می‌ شود. سوزن در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف نمادها و معانی متفاوتی دارد. برای مثال، در فرهنگ چینی، سوزن نماد بصیرت، حکمت و تعادل است. در فرهنگ اسلامی، سوزن نماد جاه طلبی، صبر و تقوا است. در فرهنگ رومی، سوزن نماد عشق و دوستی است.

دیدن سوزن در خواب ممکن است به شما پیام‌های مختلفی بدهد. بستگی به جزئیات خواب شما دارد که چه معنایی را از آن برداشت کنید. برخی از عوامل مؤثر در تعبیر خواب سوزن عبارتند از: شکل، رنگ، اندازه، تعداد، مکان و حالت سوزن. همچنین شرایط زندگی، روحیه و شخصیت شما نیز در تعبیر خواب سوزن تأثیر دارد.

تعبیر خواب سوزن

وقتی فردی در خواب سوزن ببیند، ممکن است نشانه این باشد که از همه گناهان توبه می کند و زندگی جدیدی را بدون اشتباه آغاز می کند. همچنین دیدن سوزن در خواب ممکن است اشاره ای به حل بحران ها و رهایی از آنها باشد. هنگامی که سوزن سالم است و سپس در خواب شکسته می شود، این نماد فشارهای زیادی است که بیننده با آن روبرو می شود. هر کس در خواب ببیند که سوزن خیاطی وارد دستش می شود، نشان دهنده آن است که در آینده ای نزدیک مشکلاتی برای بیننده به وجود خواهد آمد. وجود سوزن افتاده روی زمین در محل کار نشان دهنده جدایی از آن کار و رفتن به شغل جدید دیگری است.

اگر بیننده خواب ببیند که مرده در خواب به او آمپول می زند، نشان دهنده آن است که به بیماری سختی مبتلا می شود که ممکن است او را به مرگ برساند. وقتی بیننده در خواب می بیند که به مرده ای سوزن می دهد، نشان دهنده این است که او به دنبال رسیدن به چیزی است و از آن طریق به هیچ موفقیتی نمی رسد.

تعبیر خواب سوزن از ابن سیرین

ابن سیرین بر این باور است که اگر بیننده خواب فقیر باشد یا دچار بحران مالی شود و ببیند در حال دوختن لباس های پاره شده با سوزن است، این نمادی از تغییر شرایط مالی، افزایش معیشت و ثروت پس از فقر و کسب درآمد زیاد است. وقتی شخص بیماری در خواب یک سوزن پزشکی را ببیند، این نشانه بهبودی فرد از بیماری است. از نظر ابن سیرین دیدن سوزن شکسته در خواب به معنای از دست دادن و شکست است. گاهی دیدن سوزن در خواب بیانگر قصد بیننده برای توبه و یاری گرفتن از خداوند برای رهایی از گناه و ارتکاب گناه است.

تعبیر خواب سوزن از امام صادق

امام صادق بر این باور است که اگر فردی در خواب ببیند که از سوزن در چیزهایی استفاده می کند که ممکن است به او آسیب برساند یا آن را نادرست به کار می برد، نشانه آن است که خبر بدی خواهد شنید که موجب یأس و ناامیدی او می شود. دیدن سوزن سالم، نشانه نیکی و فراوانی مال و افزایش برکت در روزی است. شکستن سوزن در خواب به معنای نرسیدن به هدف و ابتلا به یک بحران شدید روانی است که برای غلبه بر آن نیاز به صبر و کمک دارد. از نظر امام صادق وقتی بیننده خواب سوزن خیاطی را در خواب می بیند، نشانه آشتی دوباره با دوستان قدیمی است که به دلایلی با هم مشکل داشته اند.

دیگر معبران

تعبير خواب سوزن به روايت منوچهر مطيعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببينيد که سوزن يا سوزن هايي داريد در واقع خواب شما مي گويد امکانات متعددي در اختيارتان قرار مي گيرد که کارها را پيش ببريد و موفق باشيد.
 • اگر در خواب ببينيد که با سوزن مي دوزيد به خصوص اگر مشاهده کنيد که دو قطعه را به هم وصل مي کنيد امور متفرق خويش را سر و سامان مي بخشيد و کاري را بر روال مطلوب انجام مي دهيد. به خصوص اگر با سوزن پارچه هاي ناهمرنگ را به هم بدوزيد. خياط و خياطي با در دست داشتن سوزن تعبيري متفاوت دارد. تعبير ذکر شده در بالا وقتي صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.
 • اگر ديديد سوزن به کسي داديد امکان و سهولت براي ديگران فراهم مي آوريد و اگر ديديد سوزن از کسي گرفتيد کمک مي طلبيد و به شما ياري مي شود.
 • در دست داشتن يا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلي بزرگ و غير قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلي است که در اثر فتنه و نيرنگ و تزوير ديگري پديد آمده و وبال آن دامن بيننده خواب را گرفته باشد.
 • چنانچه در خواب ببينيد سوزني را گم کرده ايد و به دنبالش مي گمرديد زيان مي کنيد و امکاناتي را از دست مي دهيد. گم کردن سوزن و جستجو براي يافتن آن در خواب خوب نيست.
 • اگر ببينيد سوزن را به جايي فرو مي کنيد بدون اينکه قصد دوختن داشته باشيد کنجکاوي و فضولي است. اگر در خواب ببينيد سوزن را به جانداري فرو مي کنيد خواب شما مي گويد از طرف شما به ديگران آسيب مي رسد و شما باعث رنج و اندوه مي شويد. اگر در خواب ببينيد که سوزن را به ماکول فرو مي بريد مثل هندوانه، خربزه، هويج يا همه چيزهاي خوردني ديگر خواب شما از خرابکاري و زيان رساني خبر مي دهد و نشان اين است که شما به ديگران زيان مالي وارد مي کنيد.

تعبير خواب سوزن به روايت جابر مغربی:

 • اگر بيند كه سوزني بدو بخشيدند، آن كس مشفق احوال او بود.
 • اگر ديد سوزن بسيار داشت، دليل بود بر خير و صلاح او.

تعبير خواب سوزن به روايت ابراهیم کرمانی:

 • اگر بيند كه جامه مي دوخت، احوال او نيكو شود و به مراد رسد.
 • اگر بيند سوزن گم شد، احوال او بد شود و اميدي كه دارد برنيايد و احوالش پراكنده شود.
 • اگر بيند سوزن او بدزديدند، كارش بد شود.
 • اگر بيند سوزه به جائي فرو برد، سرانجام كارش به خير و خوبي و خرمي بود و كام دل يابد.

دیدن سوزن در خواب برای دختر مجرد

دیدن سوزن در خواب برای یک دختر مجرد بیانگر تغییرات مثبتی است که در زندگی او رخ می دهد.  اغلب به این معنی است که او با یک فرد آشنا می شود و ازدواج می کند. به خصوص اگر ببیند که لباس هایش را خودش می دوزد و لباس شیک می پوشد. اما اگر دید که سوزن وارد دستش شده و نتوانست آن را بیرون بیاورد، این نشان از حضور فردی منافق و بی شرف در زندگی اوست که مدعی است او را دوست دارد در حالی که شر را در خود دارد و شکستن سوزن نمادی است. اگر ببیند که وارد فروشگاه بزرگی می شود که سوزن می فروشد، این بدان معناست که مردان جوان زیادی هستند که از او خواستگاری می کنند.

اگر دختر مجرد دانش آموز مدرسه یا دانشگاه بود و در خواب یک سوزن پزشکی دید، این نماد موفقیت و برتری او در تحصیل است. وقتی دختری در خواب نخ و سوزن می بیند، بیانگر حل مشکلات و رهایی از نگرانی هایی است که از آن رنج می برد. اگر دختری در خواب ببیند که مردی به او سوزن یا سرنگ می دهد، نشانه آن است که در روزهای آینده کسی از او خواستگاری خواهد کرد. اگر دختر مجردی در خواب سوزنی را ببیند که در عضله فردی تزریق می کند، نشان دهنده معاش فراوان است. دیدن دختری که در خواب سوزن پزشکی تهیه می کند، نماد خوبی و رزق و روزی فراوانی است که در روزهای آینده نصیب او خواهد شد. اگر دختر مجردی در خواب یک سوزن پزشکی ببیند و آن را به بیمار بدهد، این نشان دهنده مزایای زیادی است که به او خواهد رسید. شکستن سوزن پزشکی در خواب، بیانگر ابتلا به مشکلات و نگرانی های بزرگ است.

وقتی دختر می بیند که سوزن در دست راستش است، نشان دهنده توبه او به درگاه خداوند و نزدیک شدن به راه خیر است. در مورد دیدن سوزن در دست چپ، این نشانه این است که او از نماز دور می شود و گناهان زیادی انجام می دهد و باید از این کار توبه کند. اگر دختری در خواب سوزن خیاطی را ببیند که در دستش فرو رفته و نتواند آن را از دستش بیرون بیاورد، بیانگر این است که دشمنانی در زندگی او هستند که به طرق مختلف به او آسیب می رسانند. تماشای خونریزی یک دختر مجرد به دلیل فرو رفتن سوزن به دست او، نشانه آن است که این دختر در زندگی خود دچار سرخوردگی و ناامیدی شده است.

دیدن سوزن در خواب برای زن باردار

دیدن سوزن در خواب برای زن باردار بیانگر سهولت در دوران بارداری و به احتمال زیاد دختر بودن نوزاد است. دوختن لباس با سوزن به معنای زایمان آسان و به دنیا آمدن کودک سالم و تندرست است و به طور کلی بیانگر آسان شدن اوضاع و پایان یافتن مشکلات و موانع است. برخی از معبرین نیر بر این باورند که دیدن سوزن در خواب برای یک زن حامله، بیانگر سزارین و بهبودی سریع و بدون عارضه است. اگر زن حامله ای در خواب ببیند که سوزن شکسته شود، بیانگر سقط جنین است.

دیدن سوزن در خواب برای مرد

وقتی مردی در خواب سوزن ببیند، به این معناست که مال زیادی به دست می آورد و خداوند روزی او را زیاد و برکت می دهد. اگر مردی زندانی باشد و در خواب سوزنی ببیند، این نشانه آزادی او از زندان پس از آشکار شدن بی گناهی اوست. اگر بیننده خواب مجرد باشد و در خواب سوزن ببیند، نشان دهنده ازدواج یا خواستگاری او از دختری در آینده نزدیک است. تعبیر خواب سوزن برای مرد ممکن است نشانه سفر به خارج از کشور یا شروع یک پروژه جدید باشد که دستاوردها و موفقیت های زیادی را برای او به همراه خواهد داشت. اگر مردی در خواب سوزن پزشکی ببیند از گرفتاری ها و مشکلاتی که از آن رنج می برد خلاص می شود. مرد متاهل اگر در خواب ببیند که سوزن پزشکی را با دست می گیرد، او را به بارداری قریب الوقوع همسرش مژده می دهد و صاحب فرزندی می شود. به طور کلی دیدن سوزن پزشکی در خواب برای یک مرد بیانگر خیر فراوان و معیشت وسیعی است که نصیب او خواهد شد.

خواب دیدن سوزن های زیاد

دیدن سوزن های زیاد در خواب نماد یک بحث بزرگ است. ممکن است با خانواده خود بر سر میراثی بحث کنید که برخی از اعضای خانواده که کمترین تلاش را برای حفظ آن انجام داده اند، بخواهند آن را تصاحب کنند. شما اجازه نخواهید داد که دیگران از محبت شما استفاده کنند و هر کاری که لازم باشد برای حفظ منافع خود انجام خواهید داد.

خواب دیدن گم کردن سوزن

زمانی که خواب می بینید، سوزنی را گم کرده اید، به معنای پایان رابطه شما با یکی از عزیزانتان است. علیرغم احساسات شدیدی که بین شما دو نفر وجود دارد، متوجه خواهید شد که بهتر است از هم جدا شوید تا هر دوی شما آنطور که می خواهید زندگی کنید.

خواب دیدن پیدا کردن سوزن

اگر در خواب سوزنی را پیدا کردید، هشداری است که خبر بدی خواهید شنید. ممکن است قبلاً مشکلات سلامتی داشته باشید که علیرغم انتظارات شما دوباره عود می کند و نگرانی های بزرگی برای شما به همراه دارد.

خواب دیدن فرو رفتن سوزن در پا

اگر شخصی در خواب ببیند که سوزن وارد پا شده و نمی تواند آن را بیرون بیاورد، ممکن است نشانه آن باشد که قبل از رسیدن به اهدافش با موانعی روبرو خواهد شد و باید آنها را تحمل کند تا سرانجام آنچه را که می خواهد به دست آورد.

دیدن نخ و سوزن در خواب

دیدن نخ و سوزن در خواب ممکن است بیانگر بازگشت روابط و پایان اختلاف بین نزدیکان باشد و نخ نشانه تلاش برای رسیدن به اهداف است. وقتی بیننده خواب می بیند که نخ را در سوراخ سوزن فرو می کند، این نمادی است که او به خواسته های خود می رسد. سوزن و نخ در خواب ممکن است اشاره به ترک گناه و تقرب به خداوند متعال باشد. اگر بیننده در خواب ببیند که چیزی غیر از نخ را در سوزن فرو می کند، نشان دهنده این است که در مسیر اشتباهی حرکت می کند و در تصمیم گیری درست فکر نمی کند.

خواب های رایج دیگر

خرید یک سوزن: این رویا معمولاً نماد یک تغییر بزرگ است. ممکن است در نهایت تصمیم بگیرید که یک خانه یا آپارتمان بخرید یا از خانه والدین خود نقل مکان کنید و به دنبال آینده ای بهتر در شهر دیگری باشید.

فروش سوزن: خواب دیدن فروش سوزن به این معنی است که از کسی که فکر می کردید دوست واقعی شماست ناامید خواهید شد.

دنبال سوزن گشتن کسی دیگر: خوابی که در آن شخصی را می بینید که به دنبال سوزن می گردد، نشانه آن است که با انتخاب سختی روبرو خواهید شد.

خواب سوزن سفید: اگر در خواب دیدید که سوزن سفید است، این نشان دهنده امید، شفا، یا شروعی جدید است. همچنین می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما در حال حرکت به سمت آینده روشن هستید.

خواب سوزن سیاه: اگر در خواب دیدید که سوزن سیاه است، این نشان دهنده درد، غم، یا ناامیدی است. همچنین می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما در حال تجربه یک دوره دشوار در زندگی خود هستید.

سوزن زدن به خود یا دیگران: اگر در خواب دیدید که خودتان یا دیگران را با سوزن می‌زنید، این نشان دهنده درد یا آسیب روحی است. همچنین می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما از چیزی یا کسی می‌ترسید.

در نهایت، تعبیر خواب سوزن به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای تعبیر دقیق خواب خود، باید تمام جزئیات خواب را در نظر بگیرید.

پیشنهاد: تعبیر خواب قفل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا