تعبیر خواب ماهی | تعبیر دیدن ماهی در خواب – “تعبیر خواب”

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید
تعبیر خواب ماهی ، تعبیر دیدن ماهی در خواب
تعبیر خواب ماهی ، تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی ، تعبیر دیدن ماهی در خواب ،تعبیر خواب ماهی با توجه به این که در

چه حالت ها و رنگ زرد، سفید،قرمز، مختلف می بینید با هم تفاوت دارد پس با ادامه این مطلب

 همراه مجله اینترنتی پیک نت باشید تا تعبیر خواب ماهی را از تعبیر کنندگان و بزرگان بخوانید.

تعبیر خواب ماهی

امام صادق (ع) می فرماید:

دیدن ماهی بر پنج و جه است:

 1. وزیر.
 2. لشگر.
 3. دختر دوشیزه.
 4. غنیمت.
 5. غم و اندوه.

حضرت دانیال می گوید:

معنی دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی و در دریای سردسیر تاویلش

نیکو است. اگر ببینید از شکم ماهی مروارید بیرون می کشید، صاحبت فرزند خواهید شد.

اگر دیدید ماهی های تازه و بزرگ بسیاری دارید، تعبیرش غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی

می کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که از راز

پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی

بود. اگر ببیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب

او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند

صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جایی در کنار آبگیر، حوض، دریا و یا استخر

ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند، خواب شما از

آینده ای روشن خبر می دهد.

اگر آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد، ثروتی با سختی و

مشقت به شما می رسد.

[irp posts=”970″ name=”تعبیر خواب سگ | معنی دیدن سگ در خواب – “تعبیر خواب””]

اگر خواب دیدید ماهی در آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند،

ثروتی توام با رنج و بدبختی و بیماری به دست می آورید.

 • خواب ماهی سفید

  خواب دیدن ماهی سفید بخت و اقبال است.

 • خواب ماهی زرد طلائی

  دیدن ماهی زرد طلایی در خواب پول و مال و ثروت است.

 • خواب ماهی سرخ

  دیدن ماهی سرخ در خواب فر و شکوه است.

اگر در خواب دیدید که ماهی را درسته قورت دادید، طمع می کنید و دچار حرص و آز

می شوید و اگر ماهی را به عنوان غذا بخورید، به نعمت می رسید.

اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به

بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

معنی دیدن ماهی در خواب
معنی دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهیگیری

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا ماهیگیری می‌کنی، یعنی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری

و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود.

دیدن ماهی در خواب

اگر یک دختر جوان، که در رویا ماهی دید، باید برای یک خبر بزرگ شاد یا یک پیشنهاد برای ازدواج آماده شود.

برای زنان بزرگسال این خواب به عنوان نشانه ای برای رفاه خانواده و زندگی آسان می باشد.

دیدن ماهی مرده در خواب

دیدن ماهی مرده در خواب تعبیر خوبی ندارد. این ممکن است به معنی نزدیک شدن به بیماری

یا مشکل باشد.

گرفتن ماهی بزرگ در خواب

اگر در رویای خود شما ماهی بزرگ را بگیرید، این نشانه ای از موفقیت است که بسیار

نزدیک به شما است.

خوردن ماهی در خواب

خوردن ماهی در خواب به معنی بیماری و مشکل است اما مهم نیست.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، یعنی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی :

اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، یعنی مال فراوانی به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یعنی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یعنی به مسافرت

می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی

اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، یعنی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ماهی خواره

محمد ابن سیرین :

دیدن ماهی خواره، تعبیرش زن است. اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل که زنی بخواهد. اگر دید ماهی

خواره از دست او بپرید، دلی که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی : دیدن ماهی خواره، دلیل غم و اندوه است.

دیدن خواب ماهی فروشی

اگر ببینی ماهی‌ فروشی می‌کنی، یعنی سود و منفعت به دست می‌آوری .

اگر ببینی از شکمِ ماهی، مروارید به دست آورده‌ای، یعنی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی ماهی‌های دریا با تو حرف می‌زنند، یعنی از راز «پادشاه» آگاه می‌شوی و به مراد

و خواسته‌ات خواهی رسید.

 خروج ماهی از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یعنی دروغ‌های زیادی خواهی گفت .

اچ میلر می گوید:

دیدن ماهی طلایی در خواب

خواب ماهی طلایی نشانه آن است که ازدواج موفقی خواهید داشت.

دیدن خواب ماهی آزاد

اگر در خواب ماهی آزاد دیدید به این معنی می باشد گه آینده خوبی خواهید داشت.

دیدن ماهی ساردین در خواب

اگر در خواب ماهی ساردین دیدید نشانه آن نگرانی و ناراحتی است.

برایت می گوید:دیدن ماهی قزل آلا در خواب تعبیر آن این است که اقبال و شانس به شما رو آورده است.

اگر در خواب ماهی بزرگی را دیدید، 

نشانه آن این است که درآمد خوبی خواهید داشت.

دیدن ماهی قرمز در خواب،

دیدن ماهی قرمز در خواب نشانه خوشبختی می باشد.

دیدن ماهی کولی در خواب، نشانه شنیدن اخبار ناخوشایند است.

تعبیر خواب گرفتن ماهی

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند،

اما حضور ذهن و شانس به شما کمک می‌کند تا از دام آنها فرار کنید.

اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو:

تعبیر دیدن خواب ماهی‌های مرده: ناراحتی

آنلی بیتون:

دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت

خود را از دست می‌دهید.
[irp posts=”961″ name=”تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد ، تعبیر خواب””]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *