تعبیر خواب سگ | معنی دیدن سگ در خواب – “تعبیر خواب”

2/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب سگ ، دیدن سگ در خواب
تعبیر خواب سگ ، دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ ، معنی دیدن سگ در خواب ، تعبیر خواب سگ در حالت ها و

رنگهای مختلف تفاوت دارد در ادامه با مجله اینترنتی پیک نت همراه باشید و تعبیر دیدن

سگ در خواب را از تعبیر کنندگان و بزرگان را بخوانید.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ ، تعبیر خواب به فرایند معنا دهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از

تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فرا طبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی

در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند.

در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند.

حضرت امام جعفر صادق می فرمایند:

تعبیر خواب سگ بر چهار وجه است؛
۱- دشمن.
۲- پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
۳- دانشمند و خادم بد فعل (دانشمند بد عمل و خادم بد رفتار).
۴- مردمان غماز (افراد سخن چین).

معنی دیدن سگ در خواب

اگر در خواب دیدید سگ مورد نظر برای شما آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند.

اگر سگ غریبه باشد نشان دشمن بودن آن است.اگر سگ تحت فرمان شما باشد به معنای

دوستی است که از شما حمایت میکند.

اگر سگ بیگانه باشد این است که نگران اطرافیان خود باشید.اگر سگ به شما حمله کرد تعبیر این

است که دشمنی به شما ضربه می زند.اگر صدای سگ شنیدید ولی سگی در آنجا ندید به معنای

این است که از شما غیبت و بدگویی میکنند.سگ ماده نشان از زنی دون مایه است.

خواب دیدن سگ
خواب دیدن سگ

تعبیر خواب سگ از منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و

مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید. چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و

رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و

خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر

دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام

دوست تعبیر خواب وی می شود.

 

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید

نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود

و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما

است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوی،

ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و

خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان

زشت می گوید و دشنام می دهد.

ابن سیرین نوشته سگ ماده، زنی دون همت و پست است؛ ولی تشخیص نر و مادگی سگ در

خواب امکان ندارد. مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

[irp posts=”978″ name=”تعبیر خواب ماهی | تعبیر دیدن ماهی در خواب – “تعبیر خواب””]

تعبیر خواب سگ از ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید:

تعبیر خواب سگ، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه

بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند كه سگ بر وی بانگ می‌كرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند كه سگ

او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

 

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل  این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند كه

گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع كند.

 

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ

با وی نزدیكی نمود، دلیل كه دشمن در وی طمع كند.

اگر بیند كه سگ بر وی تكیه كرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد كند و

كار او را نصرت دهد. اگر دید كه شیر سگ می خورد، دلیل كه ترس و بیم سخت

به وی رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد.

 

اگر بیند كه سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند كه

سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل كه زنی فرومایه را به زنی كند. اگر دید كه سگی

جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مكروهی بر وی رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

سگ شكاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند كه سگی شكار می كرد، دلیل كه

از دشمنی دعوی دانش كند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند گوشت شكار می خورد، دلیل كه میراث یابد. اگر بیند كه سگ شكاری از خود دور

نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

اگر سگی لباس او را گاز گرفت و قسمتی از بدنش نیز آزرده شد، از دشمن زیان

سخت می بیند.

تعبیر خواب رفتار و اندام مثل سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل سگ دم داشته‌ای، یعنی مال و اموال حرام به دست می‌آوری و

مردم تو را سرزنش می‌کنند .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی “مانند سگ” مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یعنی به خوشی و

خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و فتنه می‌شوی، طوری که مال و اموالی

را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

 تعبیر خواب خوردن گوشت یا شیر سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت سگ می‌خوری، یعنی دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست

می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی .

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیر سگ می‌خوری، یعنی دچار ترس و بیم شدیدی می‌شوی و ممکن است

با دشمن جنگ و خصومت کنی.

 

[irp posts=”961″ name=”تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد ، تعبیر خواب””]

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *