تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین + امام صادق و حضرت یوسف

3.5/5 - (2 امتیاز)
تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین + امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین + امام صادق و حضرت یوسف و دیگر معبران اسلامی و غربی، در این مطلب گردآوری شده است تا بتوانید از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

به تعبیر معبران غربی، خواب دیدن سگ در خواب به فال نیک تلقی می شود. در خواب ها، این حیوانات تجسم وفاداری، محافظت و شهود هستند. آنها همچنین ممکن است ظاهر شوند تا به شما بینشی در مورد مسیری که انتخاب کرده‌اید ارائه دهند، در مورد خطرهای پیش رو به شما هشدار دهند.

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین + امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب سگ به روایت ابن سیرینسگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم.
اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل كه از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند كه سگ او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن گزند رسد.
اگر ديد جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دليل است از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل كه در مالش نقصان پديد آمد.
اگر بيند كه گوشت سگ ميخورد، دليل كه دشمن را به دشمني ديگر دفع كند. اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل است كه روزي بر وي فراخ شود.
اگر بيند سگ با وي نزديكي نمود، دليل كه دشمن در وي طمع كند. اگر بيند كه سگ بر وي تكيه كرده بود، دليل است بر دشمني فرومايه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد.
اگر ديد كه شير سگ مي خورد، دليل كه ترس و بيم سخت به وي رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد. اگر بيند كه سگ از وي مي گريخت، دليل است دشمن از وي برحذر بود. اگر بيند كه سگي ماده درخانه او درآمد، دليل كه زني فرومايه را به زني كند.
اگر ديد كه سگي جامه او را به دندان بگزيد، دليل است مكروهي بر وي رسد.
تعبیر خواب سگ به روایت امام صادقديدن سگ درخواب بر چهار وجه بود.
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع.
سوم: دانشمند و خادم بدفعل.
چهارم: مردمان غماز.
تعبیر خواب سگ به روایت حضرت یوسفاگر در خواب خود سگ سیاه ببینید معنی خواب شما این است که به شما بدی و دشمنی می شود.
اگر در خواب خود صدای سگ بشنوید معنی خواب این است که به زحمت می افتید.
تعبیر خواب سگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانیسگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم.
اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل كه از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند كه سگ او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن گزند رسد. اگر ديد جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دليل است از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل كه در مالش نقصان پديد آمد.
اگر بيند كه گوشت سگ ميخورد، دليل كه دشمن را به دشمني ديگر دفع كند. اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل است كه روزي بر وي فراخ شود.
اگر بيند سگ با وي نزديكي نمود، دليل كه دشمن در وي طمع كند. اگر بيند كه سگ بر وي تكيه كرده بود، دليل است بر دشمني فرومايه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد.
اگر ديد كه شير سگ مي خورد، دليل كه ترس و بيم سخت به وي رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد. اگر بيند كه سگ از وي مي گريخت، دليل است دشمن از وي برحذر بود.
اگر بيند كه سگي ماده درخانه او درآمد، دليل كه زني فرومايه را به زني كند. اگر ديد كه سگي جامه او را به دندان بگزيد، دليل است مكروهي بر وي رسد.

تعبیر این خواب از معبران غربی

 • خواب دیدن سگی که شما را گاز می گیرد

خواب گاز گرفتن سگ اغلب با بی وفایی و خیانت همراه است. به شما هشدار می دهد که انرژی ای که برای چیزی یا شخصی صرف می کنید بیهوده است.

 • تعبیر خواب مدفوع سگ

خواب دیدن مدفوع سگ اغلب به عادات پولی شما اشاره دارد. ممکن است به این معنی باشد که شما در برنامه ریزی مالی بسیار بد هستید و مرتباً در مورد چیزهای غیرمادی ولخرجی می کنید.

پیدا کردن مدفوع سگ در رختخواب شما نشان دهنده مشکل در روابط عاشقانه شما است، در حالی که مدفوع سگ روی لباس ها نشان دهنده ثروتمند شدن یا رسیدن به ثبات مالی به زودی است.

دیدن دو سگ در حال مدفوع در خواب به شما می گوید که برای رسیدن به اهداف خود باید با افراد دیگر همکاری کنید.

سگی که همه جا مدفوع می کند نشان می دهد که شما به توانایی های خود اعتماد کمی دارید. شاید شما با عزت نفس پایین دست و پنجه نرم می کنید که مانع از پیگیری اهدافتان می شود.

 • تعبیر خواب حمله سگ

خواب دیدن حمله سگ به این معنی است که در راه های خطرناک قدم می گذارید. این امر به ویژه در روابط حرفه ای، اجتماعی و شخصی شما صادق است.

دیدن حمله سگی به سگ دیگر نشان دهنده رقابت، حسادت و خیانت است. ممکن است شخصی وجود داشته باشد که شما آن را دوست می دانید، اما به موفقیت های شما حسادت می کند. با توجه به این فرصت، آن شخص ممکن است به خاطر منافع شخصی خود به شما خیانت کند.

حمله سگ به شخص دیگری نشان دهنده ترس شما از ناشناخته است. شما از ریسک کردن می ترسید. شما ترجیح می دهید به آنچه می دانید پایبند باشید و این مانع رشد شما شده است.

 • تعبیر سگ در حال مرگ یا مرده

دیدن سگ مرده یا در حال مرگ در خواب ممکن است احساسات شدیدی را در شما ایجاد کند که ممکن است حتی پس از بیدار شدن نیز در شما باقی بماند. چنین رویاهایی نشان دهنده روابط شما با خانواده یا شرکای عاشقانه است.

سگ در حال مرگ نشان دهنده رابطه ای است که به سرعت در حال خراب شدن است. شاید شما در حال دعوای مداوم با طرف مقابل هستید و موفق به آشتی نمی شوید.

سگ مرده نمادی از پایان یک رابطه در زندگی بیداری شماست. شاید طلاق، جدایی، یا تصمیم به برقراری ارتباط کم با یکی از اعضای خانواده تان.

چنین رویاهایی به شما یادآوری می کند که گاهی تغییر و جدایی برای رشد لازم است.

 • تعبیر خواب سگ زخمی

سگ زخمی در خواب شما نشان دهنده همدلی شما با دیگران است. شما به شدت از درد و رنجی که در اطراف شما رخ می دهد آگاه هستید. این امر مخصوصاً اگر سعی کنید به سگ آسیب دیده کمک کنید یا آن را نجات دهید صادق است.

اگر سگ توسط شخص دیگری کشته شده باشد، نشان می دهد که شخصی نسبت به روابط قوی و سالمی که شما ایجاد کرده اید حسادت می کند. 

 • تعبیر خواب سگ گمشده

دیدن سگ گمشده در خواب به این معنی است که با عزت نفس دست و پنجه نرم می کنید. شما به تصمیمات و توانایی های خود اعتماد ندارید و این مانع از استفاده کامل از پتانسیل شما شده است.

خواب همچنین به این معنی است که شما از آینده می ترسید. شما هنوز به افراد دیگر وابسته هستید تا به شما در تصمیم گیری های تغییردهنده زندگی کمک کنند و هرگز حاضر نیستید عواقب اعمال خود را تحمل کنید.

 • خواب دیدن سگی که شما را تعقیب می کند

سگی که در خواب شما را تعقیب می کند، نشانه خوبی است. این رویا پیش بینی می کند که به زودی فرصت های رشد جدیدی در راه شما قرار خواهد گرفت. همچنین نشانه خوش شانسی است.

 • خواب دیدن سگی که فرار می کند

خواب دیدن سگی که از شما فرار می کند می تواند به این معنی باشد که رابطه عاشقانه شما از نظر عاطفی از هم دور شده است و هیچ یک از شما هیچ اقدام احتیاطی برای حل آن انجام نمی دهید. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است منجر به جدایی یا طلاق شود.

 • تعبیر خواب پارس کردن سگ

خواب دیدن پارس کردن سگ به شما هشداری است که باید با احتیاط قدم بردارید، به خصوص در هر شراکت تجاری. معامله ممکن است خیلی خوب به نظر برسد، پس قبل از اینکه وارد شوید خوب فکر کنید.

معنی خواب دیدن سگ بر اساس رنگ

 • تعبیر خواب سگ سفید

یک سگ سفید در خواب دارای معانی مثبت بسیاری است. به عنوان مثال، یک سگ سفید که به سمت شما راه می‌رود، خوشبختی را در آینده شما پیش‌بینی می‌کند. اگر چنین خواب دیدید، عاقلانه است که از فرصتی که در راه است استفاده کنید.

راه رفتن با سگ سفید به شما یادآوری می کند که بدون توجه به تصمیماتی که در زندگی می گیرید، همیشه از محبت و حمایت خانواده و دوستان خود برخوردار خواهید بود. با این حال، دیدن آن در حال دویدن بی هدف نشان می دهد که احساس تنهایی می کنید.

سگ سفیدی که در خواب شما را گاز می گیرد به شما هشدار می دهد که شخصی قصد دارد به شما خیانت کند یا به شما آسیب برساند.

 دیدن یک سگ سفید بزرگ در خواب به شما هشدار می دهد که کسی می خواهد اسرار ناخوشایندی را در مورد شریک زندگی شما فاش کند.

 • تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه به عنوان یک فال بد در نظر گرفته می شود. اغلب با اندوه، از دست دادن و مرگ همراه است. بنابراین، دیدن سگ سیاه در خواب ممکن است نشان دهنده یک دوره غم و اندوه در زندگی شما یا مرگ کسی که برای شما عزیز است باشد.

دیدن سگ سیاه در خواب نیز به عنوان یادآوری برای مراقبت از سلامت روان شما عمل می کند. سگ سیاه نماد مبارزه شما با احساسات منفی، اضطراب یا افسردگی است.

از طرفی، سگ سیاه ممکن است نماد پایان یک مرحله دشوار در زندگی شما باشد. شاید به یک رابطه سمی پایان داده اید یا شغل خود را رها کرده اید. شما در حال باز کردن فضا برای شروع ها و تجربیات جدید هستید.

 • تعبیر خواب سگ قهوه ای

دیدن سگ قهوه ای در خواب بیانگر دوستی و خوشبختی در زندگی بیداری شماست. شما به تعادل مناسبی بین شغل و زندگی شخصی خود دست یافته اید. شما همچنین در حال ایجاد روابط سالم با همکاران، بستگان و دوستان هستید.

یک سگ قهوه ای همچنین رضایت شما را از زندگی و تصمیماتی که می گیرید نشان می دهد.

راه رفتن با یک سگ قهوه ای نشان دهنده روابط سالم با خانواده شما است، در حالی که سگ قهوه ای روی افسار نشان می دهد که زندگی خود را تحت کنترل دارید. شما می توانید خودتان تصمیم بگیرید و اغلب مسئولیت اعمال خود را بر عهده می گیرید.

پیشنهاد: تعبیر خواب گربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا