جدول پخش برنامه درسی تلویزیون ایران چهارشنبه 2 مهر 99

برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

جدول پخش برنامه درسی تلویزیون ایران چهارشنبه 2 مهر 99

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 2 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه2 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

جدول پخش برنامه درسی تلویزیون ایران چهارشنبه 2 مهر 99

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩  شیمی١ پایه١٠ -مشترک تمام رشته ها

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠  مکاتب نقاشی – مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و ‌مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی( درس دوم) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١  پایه١٠- رشته  علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣   پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٣ پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای ۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸ درس  فلسفه ۱پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰درس تاریخ ۱پایه  ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس ریاض و آمار۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصاد پایه۱۰و ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف .

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک ۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاص پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی.

ساعت ۱۵:۳۰درس احکام ۱پایه  ۱۰رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ درس احکام۲  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.