تعبیر خواب پیاز از دیدگاه امام صادق و دیگر معبران

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب پیاز از دیدگاه امام صادق و دیگر معبران

تعبیر خواب پیاز چیست؟ به صورت خلاصه میتوان گفت که دیدن پیاز در خواب نشان می دهد که برای یافتن راه حل یک مشکل باید فکر اساسی کنید. از سوی دیگر، پیاز با ناامیدی، حسادت و درگیری های درون خانواده نیز مرتبط است. تعبیر این خواب را در ادامه می توانید از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام و دیگر معبران مشهور بخوانید.

تعبیر خواب پیاز از دیدگاه امام صادق و دیگر معبران

امام جعفر صادق علیه السلام درباره تعبیر خواب پیاز می فرماید:

پياز در خواب خوردن بر سه وجه است.

  • اول: مال حرام
  • دوم: غيبت و سخن زشت
  • سوم: پشيماني در كارها

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب پیاز گفته است:

پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند.

اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است.

اگر پياز پخته خورد، دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خدای تعالی بازگردد…

ابن سیرین درباره تعبیر خواب پیاز گفته است:

تعبیر پیاز، غم و اندوه و تباه شدن حال و روز تو می‌ باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب پیاز گفته است:

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند.

سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند.

برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.

تعبیر خواب پیاز از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.

خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.

دیدن پیاز پخته در خواب، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

تعبیر خواب پیاز از دیدگاه لیلا برایت

دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ى نومیدى است.

خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

خواب پیاز : مشاجره

از زمین پیاز میکنید : مشاجره.

پیاز میپزید یا سرخ می کنید : یک دوست به ملاقات شما میآید.

پیاز میکارید : یک شانس ، که امیدش را نداشتید .

پیاز میخرید : احساسات شما جریحه دار شده.

پیاز پرورش میدهید : رقیبان زندگی را بر شما سخت می کنند.

علامه مدنی گوید:

اگر کسی خواب ببیند پیازی را با رنگ سفید پوست میگیرد به این علامت است که تعداد زیادی از رنج ها دلخوری ها و دردسرهایی که از قبل و یا در گذشته برای او پیشامد کرده است بتدریج از بین خواهند رفت و روزگاری خوش برای ایشان شروع خواهد شد.

اگر پیاز قهوه ای رنگی را پوست گرفتی باز هم نیکوست و به این نشانه است که مصیبت و یا غم مرگ و یا بیماری نزدیکان از سمت شما دفع می شود.

اگر ببینی پیاز سرخ رنگ را پوست میگیری به این معناست که به کسی در زندگانی خود تکیه خواهی کرد که از قدرت و روحیه بسیار بالایی برخوردار است ، توجه داشتید که برای سه رنگ سه تعبیر جداگانه اورده شد و همین اهمیت این موضوع را در رویاهای ما نشان میدهد.

پیشنهاد: تعبیر خواب سیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *