تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن در خواب چه معنایی دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب در مورد ازدواج یا عروسی در خواب نشانگر نگرش شما به ازدواج، عشق و زندگی است.

تعابیر کلی ازدواج:

 اگر شما مجرد هستید و در رویا با کسی ازدواج می کنید، نشانگر این است که شما ممکن است عاشق ایده آل خود را پیدا کنید و احتمالاً در نهایت ازدواج خواهید کرد.

 اگر شما متاهل هستید و در رویا با کسی ازدواج می کنید، یعنی از همسر فعلی خود  راضی نیستید.

خواب دیدن ازدواج شما تعابیر بسیاری دارد؛ پیشینه و وضعیت اخیر نکات اساسی در تفسیر خواب است:

1. این نشان دهنده تمایل شما به یک ازدواج سعادتمندانه یا تمایل شما به یک زندگی برای همیشه سعادتمند است.
2. این نشانگر آغاز یک زندگی جدید است و رویا مربوط به رشد شما است.
3. این نشانگر مسئولیت پذیری زیاد است و احساس مسئولیت شما را منعکس می کند.
4- اگر اخیراً  در تدارک عروسی هستید، فشار را نشان می دهد.

5. همچنین نشان می دهد که شما باید به سلامتی توجه کنید یا نشان می دهد که ممکن است بیمار شوید یا حتی بمیرید.

 • خواب دیدن ازدواج در مورد معشوق شما با شخص دیگری نشان می دهد که عشق شما موفقیت آمیز خواهد بود.
 •  اگر شما خواب دیدید، در عروسی حضور دارید و دختران زیادی در کنار شما هستند ، این نشان می دهد که معشوق ایده آل خود را پیدا خواهید کرد.
 • اگر دانشجویی راجع به ازدواج خواب ببیند ، نشان می دهد که در امتحان اخیر نتایج خوبی خواهید گرفت.
 • اگر  تاجری در مورد ازدواج خواب ببیند، پیشنهاد می شود که شریک بهتری پیدا کند.
 • اگر زنی خواب ببیند که دوباره  عروس شده است و او را به خانه شوهر می برند، یعنی اینکه عمر او به پایان رسیده است و از دنیا خواهد رفت.

خواب دیدن حضور در مراسم عروسی

خواب در مورد حضور در عروسی معمولاً حاکی از مرگ خویشاوند یا دوست شما است.

 •  خواب دیدن در مورد عروسی شخص دیگری نشانگر خوشبختی خانواده شما است ، مانند ارتقاء عضو خانواده و موفقیت در امتحان.
 •  خواب دیدن پیاده روی در یک سالن عروسی مجلل نشان می دهد که شما در کارها موفق خواهید بود و هم ثروت و شهرت کسب خواهید کرد.
 •  خواب دیدن عروسی با شراب زیادی نشانگر این است که باید  مراقب باشید زیرا ممکن است دچار مشکل شوید.
 •  خواب دیدن عروسی بدون عروس یا داماد نشانگر این است که به معشوق خود اعتماد نمی کنید.
 •  خواب دیدن حلقه عروسی که در یک عروسی گم شده است این نشان می دهد که به معشوق خود اعتماد نمی کنید و احساس امنیت ندارید.
 •  اگر می خواهید در عروسی بدون مهمان ازدواج کنید، نشان می دهد که نگران ازدواج آینده هستید و از اینکه والدین ممکن است ازدواج شما را نپذیرند نگران هستند.

تعبیر خواب ازدواج یا عروسی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید:

 • ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می تواند به معنای اختلافات نیز باشد.
 • اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید، نشانه آن است كه با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت.
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی.
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب ازدواج می گوید:

 •  اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانه آن است كه سردی بی تقاوت یكی از دوستان او را نا امید می سازد.
 •  دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است كه خبرهای ناگوار خواهید شنید.
 •  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانه آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.
 •  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكی از اعضای خانواده خود رنج خواهید كشید.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیكند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد.
 • اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ازدواج گوید:

 • اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.
 • اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

لیلا برایت می گوید:

 • اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه خوشبختى در زندگى می باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

در کتاب سرزمین رویاها درباره ازدواج نوشته شده است :

 • دیدن ازدواج یکی از اعضای فامیل نشانه خصومت در خانواده می باشد.
 • دیدن شرکت کردن یک شوهر یا زن در ازدواج نشانه سود می باشد.
 • دیدن خواب ازدواج خواهرتان نشانه یک خطر بزرگ می باشد.
 • دیدن ازدواج برادرتان نشانه پول می باشد.
 • دیدن ازدواج یک دختر باکره نشانه احترام و ارزش می باشد.
 • دیدن ازدواج پسرتان در خواب نشانه بدست آوردن پول می باشد.
 • دیدن ازدواج دختران نشانه ثروت می باشد.
 • دیدن خواب شرکت کردن در مراسم ازدواج یک بیوه نشانه بدست آوردن پول زیادی می باشد.

تعبیر خواب ازدواج به روایت معبران اسلامی

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب ازدواج می گوید:

 • اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
 • اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
 • اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

امام جعفر صادق (ع) دیدن خواب ازدواج را بر 4 وجه می داند :

 1. بزرگی و مقام
 2. زیادی مال
 3. آرامش و آسایش
 4. خرمی و شاد بودن

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید:

 • اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.
 • اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر او رسد.
 • اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

خواب ازدواج و آمیزش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، یعنی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یعنی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یعنی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یعنی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یعنی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.

منبع:  ستاره – بارونک – بیتوته – تعبیرستان – yourchineseastrology

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا