تعبیر خواب بره | دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد؟

برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

تعبیر خواب بره | دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد؟ ديدن بره در خواب  بسيار خوب است. معبران بره را در خواب خير و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که براي دامپروران فصل زائيدن گوسفندان زماني است که نتيجه زحمات خود را دريافت مي دارند و سود مي برند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر خواب بره، در ادامه، با مجله اینترنتی پیک نت همراه باشید.

تعبیر خواب بره به روایت امام جعفر صادق

  • ديدن بره به خواب برچهار وجه است.
  • اول: فرزند
  • دوم: مال حلال
  • سوم: معيشت
  • چهارم: غم و اندوه

تعبیر خواب بره به روایت منوچهر مطيعي تهرانی

ديدن بره در خواب خوب و بل که بسيار خوب است.

معبران بره را در خواب خير و برکت تعبير کرده اند.

آنچنان که براي دامپروران فصل زائيدن گوسفندان زماني است که نتيجه زحمات خود را دريافت مي دارند و سود مي برند.

برخي از معبران بره را در خواب فرزند تعبير کرده اند. اگر کسي در خواب ببيند که صاحب بره اي شده برخوردي جالب و سودبخش در پيش خواهد داشت.

اگر بيننده خواب ببيند که بره اي در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش مي باشد به زودي صاحب فرزند مي شود.

اگر ازدواج نکرده باشد امتياز خوبي پيش رو خواهد داشت.

اگر بيننده خواب ببيند که بره اي را سر بريده و ذبح کرده زياني به او مي رسد يا يکي از نزديکانش فوت مي شود.

خوردن گوشت بره غم خوردن است.

داشتن بره هاي بسيار فراواني نعمت است.

به هر حال ديدن بره در خواب خوب است حتي تماشاي گله اي که بره هايي در ميان آنست.

تعبیر خواب بره به روایت ابراهیم کرمانی

ديدن بره در خواب خير و منفعت است و نيكي و مال حلال به قدر بزرگي و كوچكي آن.

اگربيند بره داشت او مال و غنيمت رسد به قدر آن.

اگر بيند بره يا بزغاله را بكشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت كشت، دليل كه او را مصيبتي رسد به سبب فرزند.

تعبیر خواب  بره به روايت محمد بن سيرين

بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است.

اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه او را فرزندي آيد.

اگربيند بره را بكشت، دليل كه فرزند او بميرد.

اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب بره به روایت یوسف نبی

ديدن بره مراد حاصل شود

ديدن بره مال و هديه بود.

تعبیر خواب بره

دیدن خواب بره از دیدگاه آنلی بیتون

 اگر خواب ببينيد بره ها در چمنزاري سرسبز بازي مي كنند، علامت آن است كه دوستاني صميمي خواهيد يافت و در كسب ثروت موفق خواهيد شد.

اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند، علامت آن است كه از طريق فروش محصولات زراعي خود سودي كلان خواهد برد.

 ديدن برة مرده در خواب، نشانة اندوه و پريشاني است.

 اگر خواب ببينيد روي پشم سفيد بره خونين است، نشانة آن است كه افرادي بيگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد.

 اگر در خواب بره اي گم كنيد، علامت آن است كه افرادي خودرأي به فرمان شما گردن مي نهند، شما بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشيد.

 ديدن پوست بره در خواب، علامت آن است كه لذت و آسايش به زور از ديگران سلب خواهد شد.

 اگر خواب ببينيد بره اي را ذبح مي كنند، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسايش خود عاقبت به سعادت دست مي يابيد.

 خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانة آن است كه براي تأمين فرزندان دچار دردسر خواهيد شد.

تعبیر خواب 

تعبیر خواب بره

 اگر خواب ببينيد بره ها از پستان مادر خود شير مي مكند، علامت آن است كه صاحب فرزندي زيبا و دوست داشتني خواهيد شد و دوستاني با استعداد خواهيد يافت.

 اگر خواب ببينيد گرگ بره اي را مي درد، علامت آن است كه مردم بيگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشيد.

 شنيدن صداي بع بع بره ها در خواب، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشي خواهد شد.

 ديدن بره ها هنگام طوفان زمستاني و بارندگي در خواب، علامت آن است كه اميد شما به بهبودي اوضاع و روزگاري بهتر به يأس مبدل خواهد شد.

 اگر خواب ببينيد صاحب بره اي سفيد هستيد، نشانة آن است كه در محيطي سودبخش و لذتبخش زندگي خواهيد كرد.

 اگر خواب ببينيد بره اي را ميان بازوان خود گرفته ايد، علامت آن است كه براي رسيدن به شادماني از خسارست رو برمي گردانيد و خرجهايي فراوان مي كنيد بي آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترين تأسفي بخوريد.

 اگر خواب ببينيد پشم بره اي را مي چينيد، علامت آن است كه شخصيتي سرد و پولدوست به دست خواهيد آورد. با همة صداقت بي رحم خواهيد بود.

 اگر زني خواب ببيند پوست بره اي را مي كند و ناگهان در حين انجام اين كار در مي يابيد كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا مي كن، نشانة آن است كه در آينده با رفتار خود موجب پريشاني و اندوهگين شدن نزديكان خواهد شد.

پیشنهاد: تعبیر خواب گوسفند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.